Επιστολή του Οδυσσέα Ανδρούτσου προς τον Δημήτριο Υψηλάντη (Ιούνιος του 1823)

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Επιστολή του Οδυσσέα Ανδρούτσου προς τον Δημήτριο Υψηλάντη
Συγγραφέας:


«Υψηλότατε πρίγκηψ! (Δημήτριε Υψηλάντη)
Τα γράμματά μου την σήμερον δεν πέμπονται παρά εις όσους φρονούν καλά δια την σωτηρίαν της πατρίδος. Πρέπει λοιπόν να λείψουν από το γένος μας τα κρυφά, και σαν αληθινοί πατριώται να κηρύττωμεν την αλήθειαν εις όλους χωρίς κανένα φόβον. Εκείνοι όμως όπου λυσσιάζουν δια αξιώματα ας γράφουν διπλωματικά, ας λέγουν κρυφά και ας προσπαθή να γελά ο ένας τον άλλον. Αυτοί είναι σαν πανούκλα εις την Ελλάδα, και πρέπει ο λαός να χωρισθή απ’ αυτούς και να τους κάμη κουντουμάτζα δια να μην μολευθούμεν όλοι μας και χαθούμεν. Έως την σήμερον δεν σου έγραψα, μήδε τώρα είχα σκοπόν να σου γράψω, πλην το γράμμα όπου μου έστειλες εις τας τρεις του τρέχοντος με βιάζει να σου είπω, ότι οι Τούρκοι κοντεύουν να αφανίσουν όλα ταύτα τα μέρη τα λεγόμενα ελεύθερα, αφού επέρασαν από το πυρ και το σίδηρον τα υποκείμενα εις αυτούς εμπροσθινά. Εγώ, αφού εφωδίασα το φρούριον των Αθηνών μ’ ό,τι εδυνήθην, εκστρατεύω με τας ολίγας στρατιωτικάς δυνάμεις, όχι να αντιπαραταχθώ εις τους εχθρούς, αλλά να τους απατήσω με τας υποσχέσεις, έως ότου νε γλυτώσουν μερικά αδύνατα παιδιά και γυναίκες και να συνάξουν τινά από τα εις αλώνια ευρισκόμενα γεννήματα.
Πρίγκηπα, ιδού σας περικλείω τα ίσα των γραμμάτων, όπου σήμερον έλαβα από τους Τούρκους και Ρωμαίους Ζητουνίου, Πατρατζικίου και Λαρίσσης, σου τα στέλνω όχι να τα κρύψης, αλλά να τα κάμης φανερά εις όλους και να πληροφορήσης τον κόσμον, ότι εγώ κρατώ πάντα ανταπόκρισιν με τους Τούρκους με σκοπόν πατριωτικόν, οπού με τούτον τον τρόπον να εμπορέσωμεν καμμίαν φοράν να τους φέρωμεν εις καμμίαν τοποθεσίαν οπού να τους χάσωμεν· αλλά ταύτα μου τα τερτίπια οι κοτζαπασίδες και οι νέοι Γενεραλαίοι της μεγάλης επικρατείας της Ελλάδος τα λεν προδοσιές. Εγώ με τας προκηρύξεις μου και με την διαγωγήν μου πληροφορώ το έθνος, ότι πρέπει να έχωμεν διοίκησιν, αλλά να λείψουν οι κακοδιοικηταί, εκείνοι όπου τρυπώνουν και μιλούν κρυφά και κάνουν φατρίες δια να λάβουν οφίκια θα χαλάσουν την πατρίδα καθώς ως τώρα την έδωκαν του διαβόλου.
Πρίγκηπα, εγώ έτσι γράφω και σε παρακαλώ να δώσης έξω κόπιαν του γράμματός μου· έτσι πρέπει να γράφης και συ και μην ετρούπωσες αυτού και κοιμάσαι. Ενθυμήσου ότι η φαμίλια σου επρωτοκήρυξε τον πόλεμον του Σουλτάνου, και έβαλε την Ελλάδα εις τιοαύτην κίνησιν.
Είσαι λοιπόν εις χρέος και σε προτεστάρω έμπροσθεν όλου του λαού της Ελλάδος ευθύς να κάμης προκηρύξεις εδικάς σου και να τας διαδώσεις καθ’ όλην την Ελλάδα οπού να εμψυχωθή όλον το έθνος, να γνωρίση εις ποίον κίνδυνον ευρίσκεται και να αναλάβη τα άρματα δια να υπερασπισθή πίστιν και πατρίδα· εγώ το ξαναλέγω, έτσι γράφω, και έτσι πρέπει να γράφη και κάθε καλός πατριώτης· αν δεν σου αρέση μη μου γράφης, δια να κάμω και εγώ το ίδιον.
Ιούνιος του 1823.
Οδυσσεύς Ανδρίτζου».