Επιστολή του Ι. Καποδίστρια προς τον κόμητα Πάνιν περί της μεταφοράς από Αδριανούπολη εις Ελλάδα Χίων αιχμαλώτων

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἐπιστολὴ τοῦ Ἰ. Καποδίστρια πρὸς τὸν κόμητα Πάνιν περὶ τῆς μεταφορᾶς ἀπὸ Ἀδριανούπολη εἰς Ἑλλάδα Χίων αἰχμαλώτων.
Συγγραφέας:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρὸς τὸν Κύριον Κόμητα Πάνιν

Ἐν Ναυπλίῳ τὴν 3/16 9βρίου 1829

Κύριε Κόμη!

Δὲν ἕπεται ν᾿ ἀμφιβάλλετε περὶ τοῦ ὅτι θέλει σπεύσει ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις εἰς τὸ νὰ συντρέξη συμφώνως μετὰ τῆς Αὐτοῦ Ἐξοχότητος τοῦ κυρίου Ἀντιναυάρχου κόμητος Ἑϋδὴν εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν εὐεργετικῶν προθέσεων τῆς Αὐτοῦ Αὐτοκρατορικῆς Μεγαλειότητος, περὶ τῶν ὁποίων εὐδοκεῖτε νὰ μᾶς εἰδοποιήσητε διὰ τοῦ χθεσινοῦ ἐπαγγελματικοῦ ἐγγράφου σας.

Ἡ Κυβέρνησις θέλει ἐκδόσει ἐπ᾿ αὐτῷ τούτῳ τὰς ἀναγκαίας διαταγὰς πρὸς τὸν μοίραρχον Σαχίνην ἀρχηγὸν τῆς εἰς τὸ Αἰγαῖον Πέλαγος διωρισμένης ναυτικῆς μοίρας.

Ἀλλ᾽ ἐάν, καθὼς ἠθελήσατε νὰ μᾶς τὸ ἀναγγείλετε, ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀπολυτρωμένων Χίων εἶναι πολλὰ μεγάλος, δὲν ἤθελεν εἶναι δι᾿ ὅλου δυνατὸν εἰς τὴν Κυβέρνησιν τὸ νὰ μεταχειρισθῇ ποσότητα φορτηγῶν πλοίων ἱκανὴν πρὸς κατόρθωσιν τῆς μετακομίσεως αὐτῶν τῶν Χίων εἰς ἕν καὶ μόνον ταξείδιον. Ὅθεν ἤθελεν εἶναι ἁρμόδιον τὸ νὰ ἐκλεχθῇ διὰ τὸν ἐπιβιβασμὸν τῶν ἕνα μέρος παραθαλάσσιον, τὸ ὁποῖον νὰ γειτνιάζῃ ὅσον τὸ δυνατὸν εἰς τὰ παράλια τῆς Ἑλλάδος.

Ὅπως καὶ ἂν ἔχη τὸ πρᾶγμα, τὸ πρὸς τὴν ἡμετέραν γνῶσιν ἀναγκαιότερον εἶναι ἡ ἀκριβὴς ἐποχή, καθ᾽ ἣν θέλομεν ὀφείλει νὰ στείλωμεν ἢ εἰς Αἶνον ἢ ἄλλοσε τὰ περὶ ὧν ὁ λόγος ἐθνικὰ πλοῖα, καὶ ποθεινὴν τρέφομεν ἐλπίδα, κύριε Κόμη, ὅτι ἐντὸς ὀλίγου θέλετε εἶσθαι εἰς στάσιν τοῦ νὰ χορηγήσητε θετικὰς περὶ τούτου εἰδοποιήσεις.

Ἑκατοστύες δυστυχῶν κατευθύνουσι διαπύρους εὐχάς πρὸς τὸν Κύριον ὑπὲρ ἐκείνου, ὅστις διὰ τοῦ κραταιοῦ βραχίονός του καὶ διὰ τῆς γεναιοψυχίας του τοὺς ἀπεκατέστησεν ἐλευθέρους. Ἐπανελθόντες εἰς τὴν πατρίδα τῶν θέλουν ἐνώσει τὰς εὐχὰς καὶ τὰς εὐλογίας τῶν ὁμοῦ μὲ ἐκείνας τῶν συμπατριωτῶν των.

Δέχθητε, Κύριε Κόμη, τὰς πιστώσεις τῆς ὑπερεξαιρέτου ὑπολήψεώς μου.

Ὁ Κυβερνήτης
Ἰ. Α. Καποδίστριας


Ὁ ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν καὶ τοῦ

Ἐμπορ. Ναυτικοῦ Γραμματεὺς

Ἰ. Ῥίζος