Επιστολή του Ιππέως Εϋνάρδου προς τον Ι. Καποδίστρια περί της αποστολής εξ ιδίων μέρους του προς την Ελλάδα δανείου

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἐπιστολὴ τοῦ Ἱππέως Ἐϋνάρδου πρὸς τὸν Ἰ. Καποδίστρια περὶ τῆς ἀποστολῆς ἐξ ἰδίων μέρους τοῦ πρὸς τὴν Ἑλλάδα δανείου.
Συγγραφέας:


Πρὸς τὴν αὐτοῦ Ἐξοχότητα τὸν Κυβερνήτην τῆς Ἑλλάδος
Παρίσια τὴν 26 Ὀκτωβρίου 1829.

Ἐξοχώτατε Κυβερνήτα!

Ἔφθασα εἰς τὴν πόλιν ταύτην κατὰ τὴν 15ην Ὀκτωβρίου καὶ ἐξελθὼν ἀπὸ τὴν ἅμαξαν ἀμέσως ὑπῆγα εἰς τὸν πρέσβυν τῆς Ῥωσσίας διὰ νὰ μάθω ἐὰν διὰ τῶν ἐπιμόνων παρακλήσεών μας κατορθώθη νὰ σταλθῇ πρὸς τὴν Ὑμετ. Ἐξοχότητα τὸ ἕν καὶ ἥμισυ ἑκατομμύριον φράγκων, τὰ ὁποῖα ἐπανειλημμένως ἐζητήσατε. Μὲ πικροτάτην πλὴν ὀδύνην σᾶς εἰδοποιῶ, Ἐξοχώτατε Κυβερνῆτα, ὅτι ὅλαι μου αἱ ἐπιστολαὶ ἀπέβησαν ἀτελέσφοροι.

Ὁ κύριος Κόμης Πότσο δὲ Μπόργο, ὁ μετὰ μεγίστου ζήλου φερόμενος ὑπὲρ τῆς ἑλληνικῆς ὑποθέσεως παρεκίνησε ματαίως τὸν κύριον Πολιγνάκον. Θέλει τὸν ἀνταμώσει καὶ αὖθις ἤδη, ἐγὼ δὲ θέλω τὸν γράψει διὰ νὰ τὸν ζητήσω μίαν ἔνδειξιν καὶ νὰ τὸν παραστήσω ζωηρῶς τὰς βαρείας συνεπείας, ὅσαι πιθανῶς θέλουν προκύψει, ἐὰν παραιτεῖτο ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις χωρίς πόρους. Δὲν θέλω παραμελήσει κανένα κίνημα, ἀλλ᾽ ὅ,τι καὶ ἂν ἀκολουθήσῃ, σᾶς ὑπόσχομαι ὅτι δὲν θέλω σᾶς παραιτήσῃ ἐν αὐτῇ τῇ περιστάσει. Καὶ ἂν ἡ χρεία τὸ ἀπαιτήσῃ τὸ νὰ ἐκθέσω ἐκ νέου αὐτήν μου τὴν περιουσίαν θέλω καὶ οὕτω πράξει πᾶν διὰ νὰ σᾶς βοηθήσω.Ἂς ἔχωμεν θάῥῥος εἰς τὴν Θείαν Πρόνοιαν. Αὐτὴ δὲν θέλει μᾶς ἐγκαταλείψει.

Ἐπειδὴ δὲν ἔλαβαν ἔκβασιν τὰ κινήματά μου ἀπεφάσισα νὰ προσφέρω τὴν κατἀβολὴν μέρους τινος, τοῦ ἑνὸς καὶ ἡμίσους ἑἐκατομμυρίου φράγκων, ἐλπίζων ὅτι ἡ Γαλλικὴ Κυβέρνησις ἤθελε συγκατανεύσει εἰς τὸ νὰ προκαταβάλῃ τὸ ἕτερον μέρος.

Τὸ πρόβλημα τοῦτο κοινοποιηθὲν διὰ τοῦ κυρίου Ῥωσσικοῦ Πρέσβεως εἰς τὸν κύριον Πρίγγιπα Πολιγνάκον ἐσυζητήθη εἰς τὸ Ὑπουργεῖον τοῦ Βασιλέως κατὰ τὴν 18ην τοῦ τρέχοντος, ἀλλὰ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν βουλευμάτων του δὲν ἐστάθη εὐμενὲς πρὸς τὴν ζήτησίν μου. Καὶ ἐπειδὴ ὁ κύριος κόμης Μπότζο δὲ Βόργο ἔκρινεν, ὅτι δὲν ἐμπορεῖ νὰ προκαταβάλῃ ἐν ὀνόματι τοῦ αὐτοκράτορός του μίαν ποσότητα ἑπτακοσίων πενῆντα χιλιάδων φράγκων, τὴν ὁποίαν ἤθελε πληρωθῇ ἀπὸ τὸ προκῦπτον ἐκ τοῦ δανείου τῶν τριάντα ἑκατομμυρίων, περὶ τῶν ὁποίων ἡ Α.Μ. ὁ αὐτοκράτωρ τῆς Ῥωσσίας κατεδέχθη νὰ ἐπινεύσῃ τὴν ἐγγύησίν του εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἀπεφάσισα δι᾽ αὐτοὺς τοὺς λόγους νὰ σᾶς στείλω ἑπτακοσίας χιλιάδας φράγκων ἐξ ἰδίων μου.

Χάρις εἰς τὸν ἀνένδοτον ζῆλον τοῦ ἀνεψιοῦ μου Ὁδιέρου ἀλλεπάλληλοι ἀποστολαὶ εἰς Τουλὸν κατορθώθησαν μὲ ταχύτητα μεγίστην, ὥστε ὅλη ἡ εἰρημένη ποσότης ἔπεται νὰ φθάσῃ εἰς Τουλὸν κατὰ τὴν 2αν τοῦ Νοεμβρίου.

Ὁ κύριος Ὑπουργὸς τοῦ Ναυτικοῦ ἐπειδὴ καλοκαγάθως ἠθέλησε νὰ δώσῃ εἰς τὴν διάθεσίν μου ἕνα ταχυναυτοῦν βασιλικὸν βρίκιον, τὸ ὁποῖον θέλει εἶναι ἕτοιμον νὰ ἐκπλεύσῃ εἰς πρῶτον οὔριον ἄνεμον, ἔχω χρηστὰς ἐλπίδας, ὅτι τὰ ἄνω εἰρημένα χρήματα μετὰ τῆς παρούσης μου ἐπιστολῆς θέλουν φθάσει εἰς χεῖράς σας κατὰ τὴν δεκάτην, ἢ τὸ βραδύτερον κατὰ τὴν 15ην τοῦ Νοεμβρίου.

Συνάπτω ἐνταῦθα τὰ ἀντίγραφα τῶν ἐπιστολῶν, τὰς ὁποίας διεύθυνα κατὰ τὴν περίστασιν ταύτην πρὸς τὸν κύριον κόμητα Μπόργο, καὶ πρὸς τὸν κύριον Πρίγγιπα Πολιγνάκον.

Σᾶς διαπέμπω ὡσαύτως ἀντίγραφον ἑνὸς ἐγγράφου, τὸ ὁποῖον αὐτὸς ἐγὼ ἐπαῤῥησίασα εἰς τὸν ἐπὶ τῆς Οἰκονομικῆς Ὑπηρεσίας κύριον Ὑπουργὸν τῆς Χ.Α.Μ. Δι’ αὐτοῦ τοῦ ἐγγράφου ἐπεκαλούμην τὴν προσοχήν τοῦ περὶ τῆς κατεπειγούσης ἀνάγκης τοῦ νὰ στείλῃ εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν ἄμεσον χρηματικὴν βοήθειαν.

Ὅλα τὰ ἔγγραφα ταῦτα θέλουν σᾶς ἀποδείξει, ἐλπίζω, ὅτι εἰς αὐτὴν τὴν περίστασιν δὲν ἐφείσθην μηδὲ φροντίδας, μηδὲ ἀγῶνας, διὰ νὰ θέσω τὴν Ἑλλάδα εἰς φάσιν τοῦ νὰ προσμένῃ τὰ τακτικὰ βοηθήματα, τὰ ὁποῖα τὴν ὑπόσχεται τὸ δάνειον, καὶ διὰ νὰ ἐπιταχύνω τὴν συντέλεσίν του.

Ἔχω τὴν τιμὴν τοῦ νὰ ὑποδιατελῶ κτλ.

(Ὑπογεγραμμένος) Ὁ Ἱππεὺς Ἐϋνάρδος