Επιστολή Ανδρέα Λόντου προς Αργύριο Παπασταθόπουλο

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Επιστολή Ανδρέα Λόντου προς Αργύριο Παπασταθόπουλο
Συγγραφέας:Ἀδελφέ μου,


Ἡ πολιτικὴ ὑπηρεσία τὴν ὁποίαν ἐπρόσφερα εἰς τοὺς κατοίκους τῆς ἐπαρχίας μᾶς ἀπὸ τοῦ 1806 μέχρι τοῦ 1821, ὑπερασπιζόμενος τὰ δίκαια μετ' ἐπιτυχίας ἐναντίον τῆς ἀπληστίας καὶ ἀδικαίας τῶν τυράννων Ὀθομανῶν, ὡς δὲν δύνασθε νὰ μὲ τὸ ἀρνηθήτε, ὅτι πολλοὺς ἐξ αὐτων ἔσωσα ἀπὸ βαρυτάτας καταδρομάς...

Ἀπὸ τὰ 1825 ἕως τὰ 1827 καὶ ἐσχάτως ἡ ὑπηρεσία τὴν ὁποίαν τοὺς ἐπρόσφερα κατὰ τὴν 3 Σεπτεμβρίου, ἀποκαταστήσας αὐτοὺς ἀπὸ εὐπειθεις ὑπηκόους ἀπολύτου Μοναρχίας, πολίτας Συνταγματικοὺς καὶ ἐλευθέρους με δίδουσι, στοχάζομαι, τὸ δικαίωμα νὰ ζητήσω πάρ΄ αὐτῶν καὶ πάρ΄ ὑμῶν νὰ μὲ ἐκλέξητε βουλευτὴν τῆς ἐπαρχίας σᾶς διὰ τὴν παρούσαν περίοδον καὶ νὰ μὲ προτιμήσετε παρὰ παντὸς ἄλλου, ὅστις ἤθελε θηρεύσει τὰς ψήφους σᾶς δι΄ ἀτομικήν του ὠφέλειαν, ὑποσχόμενος μὲν ἕως οὐ, οὗ τὰς λάβῃ πάντα, ἀκολούθως θηρεύων μόνον τὰ ἰδικά του συμφέροντα.

Τὴν τελευταίαν ταύτην περίστασην δὲν ἔχετε κανὲν διδόμενον νὰ ὑποπτευθήτε καὶ ἐμέ, διότι ποτέ, ὡς καλῶς γνωρίζετε, δὲν ἐπροτίμησα τὰ ἰδικά μου συμφέροντα ἀπὸ τὰ κοινὰ καὶ ποτὲ δὲν ἠθέλησα νὰ προσκτήσω εἰς ἐμαυτὸν περιουσίαν, ἀλλὰ μάλιστα καὶ αὐτὴν τὴν πατρικὴν κατηνάλωσα διὰ τὰς δημόσιας ἀνάγκας....


Ἀθήναι τὴ 19 ΄Απριλίου 1844 ὁ ἀδελφός σου

Ἀνδρέας Λόντος