Επιδημιών

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
ΕλληνικάEnglish
Ἐπιδημιῶν
Συγγραφέας: Ιπποκράτης
Hippocrates Collected Works I. Hippocrates. W. H. S. Jones. Cambridge. Harvard University Press. 1868.


ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ Α[Επεξεργασία]

Κατάστασις πρώτη[Επεξεργασία]

I. Ἐν Θάσῳ φθινοπώρου περὶ ἰσημερίην καὶ ὑπὸ πληιάδα ὕδατα πολλά, συνεχέα μαλθακῶς, ἐν νοτίοις. χειμὼν νότιος, σμικρὰ βόρεια, αὐχμοί· τὸ σύνολον ἔς γε χειμῶνα οἷον ἔαρ γίνεται. ἔαρ δὲ νότιον ψυχεινόν, σμικρὰ ὕσματα. θέρος ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐπινέφελον. ἀνυδρίαι. ἐτησίαι ὀλίγα, σμικρά, διεσπασμένως ἔπνευσαν.

Γενομένης δὲ τῆς ἀγωγῆς ὅλης ἐπὶ τὰ νότια καὶ μετ᾽ αὐχμῶν, πρωὶ μὲν τοῦ ἦρος ἐκ τῆς πρόσθεν καταστάσιος ὑπεναντίης καὶ βορείου γενομένης ὀλίγοις ἐγίνοντο καῦσοι καὶ τούτοισι πάνυ εὐσταθέες, καὶ ὀλίγοις ᾑμορράγει οὐδ᾽ ἀπέθνῃσκον ἐκ τούτων. ἐπάρματα δὲ παρὰ τὰ ὦτα πολλοῖσιν ἑτερόρροπα καὶ ἐξ ἀμφοτέρων, τοῖσι πλείστοισιν ἀπύροισιν ὀρθοστάδην· ἔστι δὲ οἳ καὶ σμικρὰ ἐπεθερμαίνοντο. κατέσβη πᾶσιν ἀσινέως οὐδ᾽ ἐξεπύησεν οὐδενὶ ὥσπερ τὰ ἐξ ἄλλων προφασίων. ἦν δὲ ὁ τρόπος αὐτῶν χαῦνα, μεγάλα, κεχυμένα, οὐ μετὰ φλεγμονῆς, ἀνώδυνα· πᾶσιν ἀσήμως ἠφανίσθη. ἐγίνετο δὲ ταῦτα μειρακίοισι, νέοισιν, ἀκμάζουσι, καὶ τούτων τοῖσι περὶ παλαίστρην καὶ γυμνάσια πλείστοισι· γυναιξὶ δὲ ὀλίγῃσιν ἐγίνετο. πολλοῖσι δὲ βῆχες ξηραὶ βήσσουσι καὶ οὐδὲν ἀνάγουσιν· φωναὶ βραγχώδεες. οὐ μετὰ πολύ, τοῖσι δὲ καὶ μετὰ χρόνον, φλεγμοναὶ μετ᾽ ὀδύνης ἐς ὄρχιν ἑτερόρροποι, τοῖσι δὲ ἐς ἀμφοτέρους. πυρετοὶ τοῖσι μέν, τοῖσι δ᾽ οὔ. ἐπιπόνως ταῦτα τοῖσι πλείστοισι. τὰ δ᾽ ἄλλα ὅσα κατ᾽ ἰητρεῖον ἀνόσως διῆγον.

II. Πρωὶ δὲ τοῦ θέρεος ἀρξάμενοι διὰ θέρεος καὶ κατὰ χειμῶνα πολλοὶ τῶν ἤδη πολὺν χρόνον ὑποφερομένων φθινώδεες κατεκλίνησαν, ἐπεὶ καὶ τοῖς ἐνδοιαστῶς ἔχουσι πολλοῖσιν ἐβεβαίωσε τότε. ἔστι δ᾽ οἷσιν ἤρξατο πρῶτον τότε, οἷσιν ἔρρεπεν ἡ φύσις ἐπὶ τὸ φθινῶδες. ἀπέθανον δὲ πολλοὶ καὶ πλεῖστοι τούτων, καὶ τῶν κατακλινέντων οὐκ οἶδα εἴ τις οὐδ᾽ εἰ μέτριον χρόνον περιεγένετο. ἀπέθνῃσκον δὲ ὀξυτέρως ἢ ὡς εἴθισται διάγειν τὰ τοιαῦτα· ὡς τά γε ἄλλα καὶ μακρότερα καὶ ἐν πυρετοῖσιν ἐόντα εὐφόρως ἤνεγκαν καὶ οὐκ ἀπέθνῃσκον, περὶ ὧν γεγράψεται. μοῦνον γὰρ καὶ μέγιστον τῶν γενομένων νοσημάτων τοὺς πολλοὺς τὸ φθινῶδες ἔκτεινεν.

Ην δὲ τοῖς πλείστοισιν αὐτῶν τὰ παθήματα τοιάδε· φρικώδεες πυρετοί, συνεχέες, ὀξέες, τὸ μὲν ὅλον οὐ διαλείποντες· ὁ δὲ τρόπος ἡμιτριταῖος· μίαν κουφότεροι, τῇ ἑτέρῃ παροξυνόμενοι, καὶ τὸ ὅλον ἐπὶ τὸ ὀξύτερον ἐπιδιδόντες. ἱδρῶτες αἰεί, οὐ δι᾽ ὅλου· ψύξις ἀκρέων πολλὴ καὶ μόγις ἀναθερμαινόμενα. κοιλίαι ταραχώδεες χολώδεσιν, ὀλίγοις, ἀκρήτοισι, λεπτοῖσι, δακνώδεσι· πυκνὰ ἀνίσταντο. οὖρα ἢ λεπτὰ καὶ ἄχρω καὶ ἄπεπτα καὶ ὀλίγα ἢ πάχος ἔχοντα καὶ σμικρὴν ὑπόστασιν, οὐ καλῶς καθιστάμενα, ἀλλ᾽ ὠμῇ τινι καὶ ἀκαίρῳ ὑποστάσει. ἔβησσον δὲ σμικρά, πυκνά, πέπονα, κατ᾽ ὀλίγα μόγις ἀνάγοντες. οἷσι δὲ τὰ βιαιότατα συμπίπτοι, οὐδ᾽ ἐς ὀλίγον πεπασμὸν ᾔει, ἀλλὰ διετέλεον ὠμὰ πτύοντες. φάρυγγες δὲ τοῖσι πλείστοισι τούτων ἐξ ἀρχῆς καὶ διὰ τέλεος ἐπώδυνοι· εἶχον ἔρευθος μετὰ φλεγμονῆς· ῥεύματα σμικρά, λεπτά, δριμέα· ταχὺ τηκόμενοι καὶ κακούμενοι, ἀπόσιτοι πάντων γευμάτων διὰ τέλεος, ἄδιψοι· καὶ παράληροι πολλοὶ περὶ θάνα τον. περὶ μὲν τὰ φθινώδεα ταῦτα.

III. Κατὰ δὲ θέρος ἤδη καὶ φθινόπωρον πυρετοὶ πολλοὶ συνεχέες οὐ βιαίως, μακρὰ δὲ νοσέουσιν οὐδὲ περὶ τὰ ἄλλα δυσφόρως διάγουσιν ἐγένοντο· κοιλίαι τε γὰρ τοῖσι πλείστοισι πάνυ εὐφόρως καὶ οὐδὲν ἄξιον λόγου προσέβλαπτον. οὖρά τε τοῖσι πλείστοισιν εὔχρω μὲν καὶ καθαρά, λεπτὰ δὲ καὶ μετὰ χρόνον περὶ κρίσιν πεπαινόμενα. βηχώδεες οὐ λίην. οὐδὲ τὰ βησσόμενα δυσκόλως· οὐδ᾽ ἀπόσιτοι, ἀλλὰ καὶ διδόναι πάνυ ἐνεδέχετο. τὸ μὲν ὅλον ὑπενόσεον, οὐ τὸν φθινώδεα τρόπον πυρετοῖσι φρικώδεσι, σμικρὰ ὑφιδροῦντες, ἄλλοτε ἀλλοίως παροξυνόμενοι πεπλανημένως. ἔκρινε τούτων οἷσι τὰ βραχύτατα γίνοιτο περὶ εἰκοστήν, τοῖσι δὲ πλείστοισι περὶ τεσσαρακοστήν, πολλοῖσι δὲ περὶ τὰς ὀγδοήκοντα. ἔστι δ᾽ οἷσιν οὐδ᾽ οὕτως, ἀλλὰ πεπλανημένως καὶ ἀκρίτως ἐξέλιπον· τούτων δὲ τοῖσι πλείστοισιν οὐ πολὺν διαλιπόντες χρόνον ὑπέστρεψαν οἱ πυρετοὶ πάλιν, ἐκ δὲ τῶν ὑποστροφέων ἐν τῇσιν αὐτῇσι περιόδοισιν ἐκρί νοντο· πολλοῖσι δὲ αὐτῶν ἀνήγαγον, ὥστε καὶ ὑπὸ χειμῶνα νοσεῖν.

Ἐκ πάντων δὲ τῶν ὑπογεγραμμένων ἐν τῇ καταστάσει ταύτῃ μούνοισι τοῖσι φθινώδεσι θανατώδεα συνέπεσεν· ἐπεὶ τοῖσί γε ἄλλοισι πᾶσιν εὐφόρως, καὶ θανατώδεες ἐν τοῖσιν ἄλλοισι πυρετοῖσιν οὐκ ἐγένοντο.


Κατάστασις δευτέρη[Επεξεργασία]

IV. Ἐν Θάσῳ πρωὶ τοῦ φθινοπώρου χειμῶνες οὐ κατὰ καιρόν, ἀλλ᾽ ἐξαίφνης ἐν βορείοισι καὶ νοτίοισι πολλοῖς ὑγροὶ καὶ προεκρηγνύμενοι. ταῦτα δὴ ἐγένετο τοιαῦτα μέχρι πληϊάδος δύσιος καὶ ὑπὸ πληϊάδα. χειμὼν δὲ βόρειος· ὕδατα πολλά, λάβρα, μεγάλα, χιόνες· μειξαίθρια τὰ πλεῖστα. ταῦτα δὲ ἐγένετο μὲν πάντα, οὐ λίην δὲ ἀκαίρως τὰ τῶν ψυχέων. ἤδη δὲ μεθ᾽ ἡλίου τροπὰς χειμερινὰς καὶ ἡνίκα ζέφυρος πνεῖν ἄρχεται, ὀπισθοχειμῶνες μεγάλοι, βόρεια πολλά, χιὼν καὶ ὕδατα πολλὰ συνεχέως, οὐρανὸς λαι λαπώδης καὶ ἐπινέφελος. ταῦτα δὲ συνέτεινε καὶ οὐκ ἀνίει μέχρι ἰσημερίης. ἔαρ δὲ ψυχρόν, βόρειον, ὑδατῶδες, ἐπινέφελον. θέρος οὐ λίην καυματῶδες ἐγένετο· ἐτησίαι συνεχέες ἔπνευσαν. ταχὺ δὲ περὶ ἀρκτοῦρον ἐν βορείοισι πολλὰ πάλιν ὕδατα.

V. Γενομένου δὲ τοῦ ἔτεος ὅλου ὑγροῦ καὶ ψυχροῦ καὶ βορείου κατὰ χειμῶνα μὲν ὑγιηρῶς εἶχον τὰ πλεῖστα, πρωὶ δὲ τοῦ ἦρος πολλοί τινες καὶ οἱ πλεῖστοι διῆγον ἐπινόσως. ἤρξαντο μὲν οὖν τὸ πρῶτον ὀφθαλμίαι ῥοώδεες, ὀδυνώδεες, ὑγραὶ ἀπέπτως· σμικρὰ λημία δυσκόλως πολλοῖσιν ἐκρηγνύμενα· τοῖσι πλείστοισιν ὑπέστρεφον· ἀπέλιπον ὀψὲ πρὸς τὸ φθινόπωρον. κατὰ δὲ θέρος καὶ φθινόπωρον δυσεντεριώδεες καὶ τεινεσμοὶ καὶ λειεντεριώδεες. καὶ διάρροιαι χολώδεες, πολλοῖσι λεπτοῖσιν, ὠμοῖσι καὶ δακνώδεσιν, ἔστι δ᾽ οἷσι καὶ ὑδατώδεες. πολλοῖσι δὲ καὶ περίρροιαι μετὰ πόνου χολώδεες, ὑδατώδεες, ξυσματώδεες, πυώδεες, στραγγουριώδεες· οὐ νεφριτικά, ἀλλὰ τούτοισιν ἀντ᾽ ἄλλων ἄλλα. ἔμετοι φλεγματώδεες, χολώδεες καὶ σιτίων ἀπέπτων ἀναγωγαί. ἱδρῶτες· πᾶσι πάντοθεν πολὺς πλάδος. ἐγίνετο δὲ ταῦτα πολλοῖσιν ὀρθοστάδην ἀπύροισι, πολλοῖσι δὲ πυρετοί, περὶ ὧν γεγράψεται. ἐν οἷσι δὲ ὑπεφαίνετο πάντα τὰ ὑπογεγραμμένα, μετὰ πόνου φθινώδεες. ἤδη δὲ φθινοπώρου καὶ ὑπὸ χειμῶνα πυρετοὶ συνεχέες-καί τισιν αὐτῶν ὀλίγοισι καυσώδεες--ἡμερινοί, νυκτερινοί, ἡμιτριταῖοι, τριταῖοι ἀκριβέες, τεταρταῖοι, πλάνητες. ἔκαστοι δὲ τῶν ὑπογεγραμ μένων πυρετῶν πολλοῖσιν ἐγίνοντο.

VI. Οἱ μὲν οὖν καῦσοι ἐλαχίστοισί τε ἐγένοντο καὶ ἥκιστα τῶν καμνόντων οὗτοι ἐπόνησαν. οὔτε γὰρ ᾑμορράγει, εἰ μὴ πάνυ σμικρὰ καὶ ὀλίγοισιν, οὔτε οἱ παράληροι. τά τε ἄλλα πάντ᾽ εὐφόρως. ἔκρινε τούτοισι πάνυ εὐτάκτως, τοῖσι πλείστοισι σὺν τῇσι διαλειπούσῃσιν ἐν ἑπτακαίδεκα ἡμέρῃσιν οὐδὲ ἀποθανόντα οὐδένα οἶδα τότε καύσῳ οὐδὲ φρενιτικὰ τότε γενόμενα. οἱ δὲ τριταῖοι πλείους μὲν τῶν καύσων καὶ ἐπιπονώτεροι· εὐτάκτως δὲ τούτοισι πᾶσιν ἀπὸ τῆς πρώτης λήψιος τέσσαρας περιόδους· ἐν ἑπτὰ δὲ τελέως ἔκριναν οὐδ᾽ ὑπέστρεψαν οὐδενὶ τούτων. οἱ δὲ τεταρταῖοι πολλοῖσι μὲν ἐξ ἀρχῆς ἐν τάξει τεταρταίου ἤρξαντο, ἔστι δὲ οἷς οὐκ ὀλίγοισιν ἐξ ἄλλων πυρετῶν καὶ νοσημάτων ἀποστάσει τεταρταῖοι ἐγένοντο· μακρὰ δὲ καὶ ὡς εἴθισται τούτοισι καὶ ἔτι μακρότερα συνέπιπτεν. ἀμφημερινοὶ δὲ καὶ νυκτερινοὶ καὶ πλάνητες πολλοῖσι πολλοὶ καὶ πολὺν χρόνον παρέμενον ὀρθοστάδην τε καὶ κατακειμένοισι. τοῖσι πλείστοισι τούτων ὑπὸ πληϊάδα καὶ μέχρι χειμῶνος οἱ πυρετοὶ παρείποντο. σπασμοὶ δὲ πολλοῖσι, μᾶλλον δὲ παιδίοις, ἐξ ἀρχῆς καὶ ὑπεπύρεσσον, καὶ ἐπὶ πυρετοῖσιν ἐγίνοντο σπασμοί· χρόνια μὲν τοῖσι πλείστοισι τούτων, ἀβλαβέα δέ, εἰ μὴ τοῖσι καὶ ἐκ τῶν ἄλλων πάντων ὀλεθρίως ἔχουσιν.

VII. Οἱ δὲ δὴ συνεχέες μὲν τὸ ὅλον καὶ οὐδὲν ἐκλείποντες, παροξυνόμενοι δὲ πᾶσι τριταιοφυέα τρόπον, μίαν ὑποκουφίζοντες καὶ μίαν παροξυνόμενοι, πάντων βιαιότατοι τῶν τότε γενομένων καὶ μακρότατοι καὶ μετὰ πόνων μεγίστων γενόμενοι· πρηέως ἀρχόμενοι, τὸ δ᾽ ὅλον ἐπιδιδόντες αἰεὶ καὶ παροξυνόμενοι καὶ ἀνάγοντες ἐπὶ τὸ κάκιον· σμικρὰ διακουφίζοντες καὶ ταχὺ πάλιν ἐξ ἐπισχέσιος βιαιοτέρως παροξυνόμενοι, ἐν κρισί μοις ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ κακούμενοι. ῥίγεα δὲ πᾶσι μὲν ἀτάκτως καὶ πεπλανημένως ἐγίνετο, ἐλάχιστα δὲ καὶ ἥκιστα τούτοισιν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν ἄλλων πυρετῶν μέζω. ἱδρῶτες πολλοί, τούτοισι δὲ ἐλάχιστοι, κουφίζοντες οὐδέν, ἀλλ᾽ ὑπεναντίον βλάβας φερόντες. ψύξις δὲ πολλὴ τούτοισιν ἀκρέων καὶ μόγις ἀναθερμαινόμενα. ἄγρυπνοι τὸ σύνολον καὶ μάλιστα οὗτοι καὶ πάλιν κωματώδεες. κοιλίαι δὲ πᾶσι μὲν ταραχώδεες καὶ κακαί, πολὺ δὲ τούτοισι κάκισται. οὖρα δὲ τοῖσι πλείστοισι τούτων ἢ λεπτὰ καὶ ὠμὰ καὶ ἄχρω καὶ μετὰ χρόνον σμικρὰ πεπαινόμενα κρισίμως ἢ πάχος μὲν ἔχοντα, θολερὰ δὲ καὶ οὐδὲν καθιστάμενα, οὐδ᾽ ὑφιστάμενα, ἢ σμικρὰ καὶ κακὰ καὶ ὠμὰ τὰ ὑφιστάμενα· κάκιστα δὲ ταῦτα πάντων. βῆχες δὲ παρείποντο μὲν τοῖς πυρετοῖσι, γράψαι δὲ οὐκ ἔχω βλάβην οὐδ᾽ ὠφελείην γενομένην διὰ βηχὸς τότε.

VIII. Χρόνια μὲν οὖν καὶ δυσχερέα καὶ πάνυ ἀτάκτως καὶ πεπλανημένως καὶ ἀκρίτως τὰ πλεῖστα τούτων διετέλει γινόμενα καὶ τοῖσι πάνυ ὀλεθρίως ἔχουσι καὶ τοῖσι μή. εἰ γάρ τινας αὐτῶν καὶ διαλίποι σμικρά, ταχὺ πάλιν ὑπέστρεφεν. ἔστι δ᾽ οἷσιν ἔκρινεν αὐτῶν ὀλίγοισιν, οἷσι τὰ βραχύτατα γένοιτο, περὶ ὀγδοηκοστὴν ἐοῦσι, καὶ τούτων ἐνίοις ὑπέστρεφεν, ὥστε κατὰ χειμῶνα τοὺς πλείστους αὐτῶν ἔτι νοσεῖν. τοῖσι δὲ πλείστοισιν ἀκρίτως ἐξέλειπεν. ὁμοίως δὲ ταῦτα συνέπιπτεν τοῖς περιγινομένοισιν καὶ τοῖσιν οὔ. πολλῆς δέ τινος γινομένης ἀκρισίης καὶ ποικιλίης ἐπὶ τῶν νοσημάτων καὶ μεγίστου μὲν σημείου καὶ κακίστου διὰ τέλεος παρεπομένου τοῖσι πλείστοισιν ἀποσίτοις εἶναι πάντων γευμάτων, μάλιστα δὲ τούτων, οἷσι καὶ τἄλλα ὀλεθρίως ἔχοι, διψώδεες οὐ λίην ἀκαίρως ἦσαν ἐπὶ τοῖσι πυρετοῖσι τούτοισι. γενομένων δὲ χρόνων μακρῶν καὶ πόνων πολλῶν καὶ κακῆς συντήξιος, ἐπὶ τούτοισιν ἀποστάσιες ἐγίνοντο ἢ μέζους, ὥστε ὑποφέρειν μὴ δύνασθαι, ἢ μείους, ὥστε μηδὲν ὠφελεῖν, ἀλλὰ ταχὺ παλινδρομεῖν καὶ συνεπείγειν ἐπὶ τὸ κάκιον.

IX. Ἦν δὲ τούτοισι τὰ γινόμενα δυσεντεριώδεα καὶ τεινεσμοί, καὶ λειεντερικοὶ καὶ ῥοώδεες. ἔστι δ᾽ οἷσι καὶ ὕδρωπες μετὰ τούτων καὶ ἄνευ τούτων. ὅ τι δὲ παραγένοιτο τούτων βιαίως ταχὺ συνῄρει, ἢ πάλιν ἐπὶ τὸ μηδὲν ὠφελεῖν. ἐξανθήματα σμικρὰ καὶ οὐκ ἀξίως τῆς περιβολῆς τῶν νοσημάτων καὶ ταχὺ πάλιν ἀφανιζόμενα ἢ παρὰ τὰ ὦτα οἰδήματα μωλυόμενα καὶ οὐδὲν ἀποσημαίνοντα, ἔστι δ᾽ οἷς ἐς ἄρθρα, μάλιστα δὲ κατὰ ἰσχίον, ὀλίγοισι κρισίμως ἀπολείποντα καὶ ταχὺ πάλιν ἐπικρατεύμενα ἐπὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς ἕξιν.

X. Ἔθνῃσκον δ᾽ ἐκ πάντων μέν, πλεῖστοι δ᾽ ἐκ τούτων, καὶ τούτων παιδία, ὅσα ἀπὸ γάλακτος ἤδη, καὶ πρεσβύτερα, ὀκταετέα καὶ δεκαετέα, καὶ ὅσα πρὸ ἥβης. ἐγίνετο δὲ τούτοισι ταῦτα οὐκ ἄνευ τῶν πρώτων γεγραμμένων, τὰ δὲ πρῶτα πολλοῖσιν ἄνευ τούτων. μοῦνον δὲ χρηστὸν καὶ μέγιστον τῶν γενομένων σημείων καὶ πλείστους ἐρρύσατο τῶν ἐόντων ἐπὶ τοῖσι μεγίστοισι κινδύνοισιν, οἷσιν ἐπὶ τὸ στραγγουριῶδες ἐτράπετο καὶ ἐς τοῦτο ἀποστάσιες ἐγίνοντο. συνέπιπτε δὲ καὶ τὸ στραγγουριῶδες τῇσιν ἡλικίῃσιν ταύτῃσιν γίνεσθαι μάλιστα. ἐγίνετο δὲ καὶ τῶν ἄλλων πολλοῖσιν ὀρθοστάδην καὶ ἐπὶ τῶν νοσημάτων. ταχὺ δὲ καὶ μεγάλη τις ἡ μεταβολὴ τούτοισι πάντων ἐγίνετο. κοιλίαι τε γάρ, καὶ εἰ τύχοιεν ἐφυγραινόμεναι κακοήθεα τρόπον, ταχὺ συνίσταντο, γεύμασίν τε πᾶσιν ἡδέως εἶχον, οἵ τε πυρετοὶ πρηέες μετὰ ταῦτα. χρόνια δὲ καὶ τούτοισι τὰ περὶ τὴν στραγγουρίην καὶ ἐπιπόνως. οὖρα δὲ τούτοισιν ᾔει πολλὰ παχέα καὶ ποικίλα καὶ ἐρυθρά, μειξόπυα μετ᾽ ὀδύνης. περιεγένοντο δὲ πάντες οὗτοι, καὶ οὐδένα τούτων οἶδα ἀπο θανόντα.

XI. Ὅσα διὰ κινδύνων, πεπασμοὺς τῶν ἀπιόντων πάντας πάντοθεν ἐπικαίρους ἢ καλὰς καὶ κρισίμους ἀποστάσιας σκοπεῖσθαι. πεπασμοὶ ταχυτῆτα κρίσιος καὶ ἀσφάλειαν ὑγιείης σημαί νουσιν, ὠμὰ δὲ καὶ ἄπεπτα καὶ ἐς κακὰς ἀποστάσιας τρεπόμενα ἀκρισίας ἢ πόνους ἢ χρόνους ἢ θανάτους ἢ τῶν αὐτῶν ὑποστροφάς. ὅ τι δὲ τούτων ἔσται μάλιστα, σκεπτέον ἐξ ἄλλων. λέγειν τὰ προγενόμενα, γινώσκειν τὰ παρεόντα, προλέγειν τὰ ἐσόμενα· μελετᾶν ταῦτα. ἀσκεῖν περὶ τὰ νοσήματα δύο, ὠφελεῖν ἢ μὴ βλάπτειν. ἡ τέχνη διὰ τριῶν, τὸ νόσημα καὶ ὁ νοσέων καὶ ὁ ἰητρός· ὁ ἰητρὸς ὑπηρέτης τῆς τέχνης· ὑπεναντιοῦσθαι τῷ νοσήματι τὸν νοσέοντα μετὰ τοῦ ἰητροῦ.

XII. Τὰ περὶ κεφαλὴν καὶ τράχηλον ἀλγήματα καὶ βάρεα μετ᾽ ὀδύνης ἄνευ πυρετῶν καὶ ἐν πυρετοῖσι· φρενιτικοῖσι μὲν σπασμοί, καὶ ἰώδεα ἐπανεμεῦσιν, ἔνιοι ταχυθάνατοι τούτων. ἐν καύσοισι δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις πυρετοῖς, οἷσι μὲν τραχήλου πόνος καὶ κροτάφων βάρος καὶ σκοτώδεα περὶ τὰς ὄψιας καὶ ὑποχονδρίου σύντασις οὐ μετ᾽ ὀδύνης γίνεται, τούτοισιν αἱμορραγεῖ διὰ ῥινῶν· οἷσι δὲ βάρεα μὲν ὅλης τῆς κεφαλῆς, καρδιωγμοὶ δὲ καὶ ἀσώδεές εἰσιν, ἐπανεμέουσιν χολώδεα καὶ φλεγματώδεα. τὸ πολὺ δὲ παιδίοισιν ἐν τοῖσι τοιούτοισιν οἱ σπασμοὶ μάλιστα, γυναιξὶ δὲ καὶ ταῦτα καὶ ἀπὸ ὑστερέων πόνοι, πρεσβυτέροισι δὲ καὶ ὅσοις ἤδη τὸ θερμὸν κρατεῖται, παραπληγικὰ ἢ μανικὰ ἢ στερήσιες ὀφθαλμῶν.


Κατάστασις τρίτη[Επεξεργασία]

XIII. Ἐν Θάσῳ πρὸ ἀρκτούρου ὀλίγον καὶ ἐπ᾽ ἀρκτούρου ὕδατα πολλὰ μεγάλα ἐν βορείοις. περὶ δὲ ἰσημερίην καὶ μέχρι πληϊάδος νότια ὕσματα ὀλίγα. χειμὼν βόρειος, αὐχμοί, ψύχεα, πνεύματα μεγάλα, χιόνες. περὶ δὲ ἰσημερίην χειμῶνες μέγιστοι. ἔαρ βόρειον, αὐχμοί, ὕσματα ὀλίγα, ψύχεα. περὶ δὲ ἡλίου τροπὰς θερινὰς ὕδατα ὀλίγα, μεγάλα ψύχεα μέχρι κυνὸς ἐπλησίασε. μετὰ δὲ κύνα μέχρι ἀρκτούρου θέρος θερμόν· καύματα μεγάλα καὶ οὐκ ἐκ προσαγωγῆς, ἀλλὰ συνεχέα καὶ βίαια· ὕδωρ οὐκ ἐγένετο· ἐτησίαι ἔπνευσαν. περὶ ἀρκτοῦρον ὕσματα νότια μέχρι ἰσημερίης.

XIV. Ἐν τῇ καταστάσει ταύτῃ κατὰ χειμῶνα μὲν ἤρξαντο παραπληγίαι καὶ πολλοῖσιν ἐγίνοντο, καὶ τινὲς αὐτῶν ἔθνῃσκον διὰ ταχέων· καὶ γὰρ ἄλλως τὸ νόσημα ἐπίδημον ἦν· τὰ δὲ ἄλλα διετέλεον ἄνοσοι. πρωϊ δὲ τοῦ ἦρος ἤρξαντο καῦσοι καὶ διετέλεον μέχρι ἰσημερίης καὶ πρὸς τὸ θέρος. ὅσοι μὲν οὖν ἦρος καὶ θέρεος ἀρξαμένου αὐτίκα νοσεῖν ἤρξαντο, οἱ πλεῖστοι διεσῴζοντο, ὀλίγοι δέ τινες ἔθνῃσκον. ἤδη δὲ τοῦ φθινοπώρου καὶ τῶν ὑσμάτων γενομένων θανατώδεες ἦσαν καὶ πλείους ἀπωλλυντο.

Ἦν δὲ τὰ παθήματα τῶν καύσων, οἷσι μὲν καλῶς καὶ δαψιλέως ἐκ ῥινῶν αἱμορραγήσαι, διὰ τούτου μάλιστα σῴζεσθαι, καὶ οὐδένα οἶδα, εἰ καλῶς αἱμορραγήσαι, ἐν τῇ καταστάσει ταύτῃ ἀποθανόντα. Φιλίσκῳ γὰρ καὶ Ἐπαμείνονι καὶ Σιληνῷ τεταρταίῳ καὶ πεμπταίῳ σμικρὸν ἀπὸ ῥινῶν ἔσταξεν· ἀπέθανον. οἱ μὲν οὖν πλεῖστοι τῶν νοσησάντων περὶ κρίσιν ἐπερρίγουν καὶ μάλιστα οἷσι μὴ αἱμορραγήσαι. ἐπερρίγουν δὲ καὶ οὗτοι καὶ ἐφίδρουν.

XV. Ἔστι δὲ οἷσιν ἴκτεροι ἑκταίοις, ἀλλὰ τούτοις ἢ κατὰ κύστιν κάθαρσις ἢ κοιλίη ἐκταραχθεῖσα ὠφέλει ἢ δαψιλὴς αἱμορραγίη, οἷον Ἡρακλείδῃ, ὃς κατέκειτο παρὰ Ἀριστοκύδει. καίτοι τούτῳ καὶ ἐκ ῥινῶν ᾑμορράγησε καὶ ἡ κοιλίη ἐπεταράχθη, καὶ κατὰ κύστιν ἐκαθήρατο· ἐκρίθη εἰκοσταῖος· οὐχ οἷον ὁ Φαναγόρεω οἰκέτης, ᾧ οὐδὲν τούτων ἐγένετο· ἀπέθανεν. ᾑμορράγει δὲ τοῖσι πλείστοισι, μάλιστα δὲ μειρακίοισι καὶ ἀκμάζουσι, καὶ ἔθνῃσκον πλεῖστοι τούτων, οἷσι μὴ αἱμορραγήσαι. πρεσβυτέροισι δὲ ἐς ἰκτέρους ἢ κοιλίαι ταραχώδεες, οἷον Βίωνι τῷ παρὰ Σιληνὸν κατακειμένῳ. ἐπεδήμησαν δὲ καὶ δυσεντερίαι κατὰ θέρος, καί τισι καὶ τῶν διανοσησάντων, οἷσι καὶ αἱμορραγίαι ἐγένοντο, ἐς δυσεντεριώδεα ἐτελεύτησεν, οἷον τῷ Ἐράτωνος παιδὶ καὶ Μύλλῳ πολλῆς αἱμορραγίης γενομένης ἐς δυσεντεριώδεα κατέστη· περιεγένοντο.

Πολὺς μὲν οὖν μάλιστα οὗτος ὁ χυμὸς ἐπε πόλασεν, ἐπεὶ καὶ οἷσι περὶ κρίσιν οὐχ ᾑμορράγησεν, ἀλλὰ παρὰ τὰ ὦτα ἐπαναστάντα ἠφανίσθη--τούτων δὲ ἀφανισθέντων παρὰ τὸν κενεῶνα βάρος τὸν ἀριστερὸν καὶ ἐς ἄκρον ἰσχίον --ἀλγήματος μετὰ κρίσιν γενομένου καὶ οὔρων λεπτῶν διεξιόντων, αἱμορραγεῖν σμικρὰ ἤρξατο περὶ τετάρτην καὶ εἰκοστήν, καὶ ἐγένοντο ἐς αἱμορραγίην ἀποστάσιες· Ἀντιφῶντι Κριτοβούλου ἀπεπαύσατο καὶ ἐκρίθη τελέως περὶ τεσσαρακοστήν.

XVI. Γυναῖκες δὲ ἐνόσησαν μὲν πολλαί, ἐλάσσους δὲ ἢ ἄνδρες καὶ ἔθνῃσκον ἧσσον. ἐδυστόκεον δὲ αἱ πλεῖσται καὶ μετὰ τοὺς τόκους ἐπενόσεον, καὶ ἔθνῃσκον αὗται μάλιστα, οἷον ἡ Τελεβούλου θυγάτηρ ἀπέθανεν ἑκταίη ἐκ τόκου. τῇσι μὲν οὖν πλείστῃσιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι γυναικεῖα ἐπεφαίνετο καὶ παρθένοισι πολλῇσι τότε πρῶτον ἐγένετο· ἔστι δ᾽ ᾗσιν ᾑμορράγησεν ἐκ ῥινῶν· ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ ἐκ ῥινῶν καὶ τὰ γυναικεῖα τῇσιν αὐτῇσιν ἐπεφαίνετο, οἷον τῇ Δαιθάρσεος θυγατρὶ παρθένῳ ἐπεφάνη τότε πρῶτον καὶ ἐκ ῥινῶν λάβρον ἐρρύη, καὶ οὐδεμίαν οἰδα ἀποθανοῦσαν, ᾗσι τούτων τι καλῶς γένοιτο. ᾗσι δὲ συνεκύρησεν ἐν γαστρὶ ἐχούσῃσι νοσῆσαι, πᾶσαι ἀπέφθειραν, ἃς καὶ ἐγὼ οἶδα.

XVII. Οὖρα δὲ τοῖσι πλείστοισιν εὔχρω μέν, λεπτὰ δὲ καὶ ὑποστάσιας ὀλίγας ἔχοντα, κοιλίαι δὲ ταραχώδεες τοῖσι πλείστοισι διαχωρήμασι λεπτοῖσι καὶ χολώδεσι. πολλοῖσι δὲ τῶν ἄλλων κεκριμένων ἐς δυσεντερίας ἐτελεύτα, οἷον Ξενοφάνει καὶ Κριτίᾳ. οὖρα δὲ ὑδατώδεα πολλὰ καθαρὰ καὶ λεπτὰ καὶ μετὰ κρίσιν καὶ ὑποστάσιος καλῆς γενομένης καὶ τῶν ἄλλων καλῶς κεκριμένων ἀναμνήσομαι οἷσιν ἐγένετο· Βίωνι, ὃς κατέκειτο παρὰ Σιληνόν, Κράτιδι τῇ παρὰ Ξενοφάνεος, Ἀρέτωνος παιδί, Μνησιστράτου γυναικί. μετὰ δὲ δυσεντεριώδεες ἐγένοντο οὗτοι πάντες.

Περὶ δὲ ἀρκτοῦρον ἑνδεκαταίοισι πολλοῖσιν ἔκρινε καὶ τούτοισιν οὐδ᾽ αἱ κατὰ λόγον γινόμεναι ὑποστροφαὶ ὑπέστρεφον· ἦσαν δὲ καὶ κωματώδεες περὶ τὸν χρόνον τοῦτον, πλείω δὲ παιδία, καὶ ἔθνῃσκον ἥκιστα οὗτοι πάντων.

XVIII. Περὶ δὲ ἰσημερίην καὶ μέχρι πληϊάδος καὶ ὑπὸ χειμῶνα παρείποντο μὲν οἱ καῦσοι, ἀτὰρ καὶ οἱ φρενιτικοὶ τηνικαῦτα πλεῖστοι ἐγένοντο καὶ ἔθνῃσκον τούτων οἱ πλεῖστοι. ἐγένοντο δὲ καὶ κατὰ θέρος ὀλίγοι. τοῖσι μὲν οὖν καυσώδεσιν ἀρχομένοισιν ἐπεσήμαινεν, οἷσι τὰ ὀλέθρια συνέπιπτεν· αὐτίκα γὰρ ἀρχομένοισι πυρετὸς ὀξύς, σμικρὰ ἐπερρίγουν, ἄγρυπνοι, διψώδεες, ἀσώδεες, σμικρὰ ἐφίδρουν περὶ μέτωπον καὶ κληῖδας, οὐδεὶς δι᾽ ὅλου, πολλὰ παρέλεγον, φόβοι, δυσθυμίαι, ἄκρεα περίψυχρα, πόδες ἄκροι, μᾶλλον δὲ τὰ περὶ χεῖρας· οἱ παροξυσμοὶ ἐν ἀρτίῃσι· τοῖσι δὲ πλείστοισιν τεταρταίοισιν οἱ πόνοι μέγιστοι καὶ ἱδρὼς ἐπὶ πλεῖστον ὑπόψυχρος καὶ ἄκρεα οὐκ ἔτι ἀνεθερμαίνοντο, ἀλλὰ πελιδνὰ καὶ ψυχρά, οὐδ᾽ ἐδίψων ἔτι ἐπὶ τούτοισιν· οὖρα τούτοις ὀλίγα, μέλανα, λεπτὰ καὶ κοιλίαι ἐφίσταντο· οὐδ᾽ ᾑμορράγησεν ἐκ ῥινῶν οὐδενί, οἷσι ταῦτα συμπίπτοι, ἀλλ᾽ ἢ σμικρὰ ἔσταξεν· οὐδ᾽ ἐς ὑποστροφὴν οὐδενὶ τούτων ἦλθεν, ἀλλ᾽ ἑκταῖοι ἀπέθνῃσκον σὺν ἱδρῶτι. τοῖσι δὲ φρενιτικοῖσι συνέπιπτε μὲν καὶ τὰ ὑπογεγραμμένα πάντα, ἔκρινε δὲ τούτοισιν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἑνδεκαταίοισιν· ἔστι δ᾽ οἷσι καὶ εἰκοσταίοισι, οἷσιν οὐκ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἡ φρενῖτις ἤρξατο ἢ περὶ τρίτην ἢ τετάρτην ἡμέρην, ἀλλὰ μετρίως ἔχουσιν ἐν τῷ πρώτῳ χρόνῳ περὶ τὴν ἑβδόμην ἐς ὀξύτητα τὸ νόσημα μετέπεσεν.

XIX. Πλῆθος μὲν οὖν τῶν νοσημάτων ἐγένετο. ἐκ δὲ τῶν καμνόντων ἀπέθνῃσκον μάλιστα μειράκια, νέοι, ἀκμάζοντες, λεῖοι, ὑπολευκόχρωτες, ἰθύτριχες, μελανότριχες, μελανόφθαλμοι, οἱ εἰκῇ καὶ ἐπὶ τὸ ῥᾴθυμον βεβιωκότες, ἰσχνόφωνοι, τρηχύφωνοι, τραυλοί, ὀργίλοι. καὶ γυναῖκες πλεῖσται ἐκ τούτου τοῦ εἴδεος ἀπέθνῃσκον. ἐν δὲ ταύτῃ τῇ καταστάσει ἐπὶ σημείων μάλιστα τεσσάρων διεσῴζοντο· οἷσι γὰρ ἢ διὰ ῥινῶν καλῶς αἱμορ ραγήσαι ἢ κατὰ κύστιν οὖρα πολλὰ καὶ πολλὴν καὶ καλὴν ὑπόστασιν ἔχοντα ἔλθοι ἢ κατὰ κοιλίην ταραχώδεα χολώδεσιν ἐπικαίρως, ἢ δυσεντερικοὶ γενοίατο. πολλοῖσι δὲ συνέπιπτε μὴ ἐφ᾽ ἑνὸς κρίνεσθαι τῶν ὑπογεγραμμένων σημείων, ἀλλὰ διεξιέναι διὰ πάντων τοῖσι πλείστοισι καὶ δοκεῖν μὲν ἔχειν ὀχληροτέρως· διεσῴζοντο δὲ πάντες, οἷσι ταῦτα συμπίπτοι. γυναιξὶ δὲ καὶ παρθένοισι συνέπιπτε μὲν καὶ τὰ ὑπογεγραμμένα σημεῖα πάντα, ᾗσι δὲ ἢ τούτων τι καλῶς γένοιτο ἢ τὰ γυναικεῖα δαψιλέως ἐπιφανείη, διὰ τούτων ἐσῴζοντο καὶ ἔκρινε, καὶ οὐδεμίαν οἶδα ἀπολομένην, ᾗσι τούτων τι καλῶς γένοιτο. Φίλωνος γὰρ θυγάτηρ, ἐκ ῥινῶν λάβρον ἐρρύη, ἑβδομαίη ἐοῦσα ἐδείπνησεν ἀκαιροτέρως· ἀπέθανεν.

Οἷσιν ἐν πυρετοῖσιν ὀξέσι, μᾶλλον δὲ καυσώδεσιν, ἀέκουσιν δάκρυα παραρρεῖ, τούτοισιν ἀπὸ ῥινῶν αἱμορραγίην προσδέχεσθαι, ἢν καὶ τἄλλα ὀλεθρίως μὴ ἔχωσιν, ἐπεὶ τοῖσί γε φλαύρως ἔχουσιν οὐχ αἱμορραγίην, ἀλλὰ θάνατον σημαίνει.

XX. Τὰ παρὰ τὰ ὦτα ἐν πυρετοῖσιν ἐπαιρόμενα μετ᾽ ὀδύνης ἔστιν οἷσιν ἐκλείποντος τοῦ πυρετοῦ κρισίμως οὔτε καθίστατο οὔτε ἐξεπύει· τούτοισι διάρροιαι χολωδέων ἢ δυσεντερίη ἢ παχέων οὔρων ὑπόστασις γενομένη ἔλυσεν, οἷον Ἑρμίππῳ τῷ Κλαζομενίῳ. τὰ δὲ περὶ τὰς κρίσιας, ἐξ ὧν καὶ διεγινώσκομεν, ἢ ὅμοια ἢ ἀνόμοια, οἷον οἱ δύο ἀδελφεοί, οἳ ἤρξαντο ὁμοῦ τὴν αὐτὴν ὥρην· κατέκειντο παρὰ τὸ θέρετρον Ἐπιγένεος. τούτων τῷ πρεσβυτέρῳ ἔκρινεν ἑκταίῳ, τῷ δὲ νεωτέρῳ ἑβδομαίῳ. ὑπέστρεψεν ἀμφοτέροισιν ὁμοῦ τὴν αὐτὴν ὥρην καὶ διέλιπεν ἡμέρας πέντε. ἐκ δὲ τῆς ὑποστροφῆς ἐκρίθη ἀμφοτέροισιν ὁμοῦ τὸ σύμπαν ἑπτακαιδεκαταίοισιν. ἔκρινε δὲ τοῖσι πλείστοισιν ἑκταίοις. διέλειπεν ἕξ· ἐκ δὲ τῶν ὑποστροφέων ἔκρινε πεμπταίοις. οἷσι δ᾽ ἔκρινεν ἑβδομαίοισι, διέλειπεν ἑπτά· ἐκ δὲ τῆς ὑποστροφῆς ἔκρινε τριταίοις. οἷσι δ᾽ ἔκρινεν ἑβδομαίοισι, διαλείποντα τρεῖς ἔκρινεν ἑβδομαίοις. οἷσι δ᾽ ἔκρινεν ἑκταίοισι, διαλείποντα ἓξ ἐλάμβανε τρισίν, διέλειπε μίαν, μίαν ἐλάμβανεν· ἔκρινεν, οἷον Εὐάγοντι τῷ Δαιθάρσεος. οἷσι δ᾽ ἔκρινεν ἑκταίοισι, διέλειπεν ἑπτά, ἐκ δὲ τῆς ὑποστροφῆς ἔκρινε τετάρτῃ, οἷον τῇ Ἀγλαΐδου θυγατρί. οἱ μὲν οὖν πλεῖστοι τῶν νοσησάντων ἐν τῇ καταστάσει ταύτῃ τούτῳ τῷ τρόπῳ διενόσησαν, καὶ οὐδένα οἶδα τῶν περιγενομένων, ᾧτινι οὐχ ὑπέστρεψαν αἱ κατὰ λόγον ὑποστροφαὶ γενόμεναι, καὶ διεσῴζοντο πάντες, οὓς κἀγὼ οἶδα, οἷσιν αἱ ὑποστροφαὶ διὰ τοῦ εἴδεος τούτου γενοίατο. οὐδὲ τῶν διανοσησάντων διὰ τούτου τοῦ τρόπου οὐδενὶ οἶδα ὑποστροφὴν γενομένην πάλιν.

XXI. Ἔθνῃσκον δὲ τοῖσι νοσήμασι τούτοις οἱ πλεῖστοι ἑκταῖοι, οἷον Ἐπαμεινώνδας καὶ Σιληνὸς καὶ Φιλίσκος ὁ Ἀνταγόρεω. οἷσι δὲ τὰ παρὰ τὰ ὦτα γενοίατο, ἔκρινε μὲν εἰκοσταίοισι, κατέσβη δὲ πᾶσι καὶ οὐκ ἐξεπύησεν, ἀλλ᾽ ἐπὶ κύστιν ἐτράπετο. Κρατιστώνακτι, ὃς παρ᾽ Ἡρακλεῖ ᾤκει, καὶ Σκύμνου τοῦ γναφέως θεραπαίνῃ ἐξεπύησεν· ἀπέθανον· οἷσι δ᾽ ἔκρινεν ἑβδομαίοισι, διέλειπεν ἐννέα, ὑπέστρεφεν, ἔκρινεν ἐκ τῆς ὑποστροφῆς τεταρταίοισι -- Παντακλεῖ, ὃς ᾤκει παρὰ Διονύσιον --. οἷσι δ᾽ ἔκρινεν ἑβδομαίοισιν, διέλειπεν ἕξ· ὑποστροφή· ἐκ δὲ τῆς ὑποστροφῆς ἔκρινεν ἑβδομαίοισι -- Φανοκρίτῳ, ὃς κατέκειτο παρὰ Γνάθωνι τῷ γναφεῖ.

XXII. Ὑπὸ δὲ χειμῶνα περὶ ἡλίου τροπὰς χειμερινὰς καὶ μέχρι ἰσημερίης παρέμενον μὲν καὶ οἱ καῦσοι καὶ τὰ φρενιτικά, καὶ ἔθνῃσκον πολλοί· αἱ μέντοι κρίσιες μετέπεσον, καὶ ἔκρινε τοῖσι πλείστοισιν ἐξ ἀρχῆς πεμπταίοισι, διέλειπε τέσσαρας, ὑπέστρεφεν, ἐκ δὲ τῆς ὑποστροφῆς ἔκρινε πεμπταίοισι, τὸ σύμπαν τεσσαρεσκαιδεκαταίοις. ἔκρινε δὲ παιδίοισιν οὕτω τοῖσι πλείστοισιν, ἀτὰρ καὶ πρεσβυτέροισιν. ἔστι δὲ οἷσιν ἔκρινεν ἑνδεκαταίοις, ὑποστροφὴ τεσσαρεσκαιδεκαταίοις, ἔκρινε τελέως εἰκοστῇ. εἰ δέ τινες ἐπερρίγουν περὶ τὴν εἰκοστήν, τούτοισιν ἔκρινε τεσσαρακοσταίοις. ἐπερρίγουν δ᾽ οἱ πλεῖστοι περὶ κρίσιν τὴν ἐξ ἀρχῆς· οἱ δ᾽ ἐπιρριγώσαντες ἐξ ἀρχῆς περὶ κρίσιν, καὶ ἐν τῇσιν ὑποστροφῇσιν ἅμα κρίσει. ἐρρίγουν δ᾽ ἐλάχιστοι μὲν τοῦ ἦρος, θέρεος πλείους, φθινοπώρου ἔτι πλείους, ὑπὸ δὲ χειμῶνα πολὺ πλεῖστοι. αἱ δὲ αἱμορραγίαι ὑπέληγον.

XXIII. Τὰ δὲ περὶ τὰ νοσήματα, ἐξ ὧν διεγινώσκομεν, μαθόντες ἐκ τῆς κοινῆς φύσιος ἁπάντων καὶ τῆς ἰδίης ἑκάστου, ἐκ τοῦ νοσήματος, ἐκ τοῦ νοσέοντος, ἐκ τῶν προσφερομένων, ἐκ τοῦ προσφέροντος -- ἐπὶ τὸ ῥᾷονγὰρ καὶ χαλεπώτερον ἐκ τούτων --, ἐκ τῆς καταστάσιος ὅλης καὶ κατὰ μέρεα τῶν οὐρανίων καὶ χώρης ἑκάστης, ἐκ τοῦ ἔθεος, ἐκ τῆς διαίτης, ἐκ τῶν ἐπιτηδευμάτων, ἐκ τῆς ἡλικίης ἑκάστου, λόγοισι, τρόποισι, σιγῇ, δια νοήμασιν, ὕπνοισιν, οὐχ ὕπνοισιν, ἐνυπνίοισι, οἵοισι καὶ ὅτε, τιλμοῖσι, κνησμοῖσι, δάκρυσιν, ἐκ τῶν παροξυσμῶν, διαχωρήμασιν, οὔροισιν, πτυάλοισιν, ἐμέτοισι, καὶ ὅσαι ἐξ οἵων ἐς οἷα διαδοχαὶ νοσημάτων καὶ ἀποστάσιες ἐπὶ τὸ ὀλέθριον καὶ κρίσιμον, ἱδρώς, ῥῖγος, ψύξις, βήξ, πταρμοί, λυγμοί, πνεύματα, ἐρεύξιες, φῦσαι, σιγῶσαι, ψοφώδεες, αἱμορραγίαι, αἱμορροΐδες. ἐκ τούτων καὶ ὅσα διὰ τούτων σκεπτέον.

XXIV. Πυρετοὶ οἱ μὲν συνεχέες, οἱ δ᾽ ἡμέρην ἔχουσι, νύκτα διαλείπουσι, νύκτα ἔχουσιν, ἡμέρην διαλείπουσιν· ἡμιτριταῖοι, τριταῖοι, τεταρταῖοι, πεμπταῖοι, ἑβδομαῖοι, ἐναταῖοι. εἰσὶ δὲ ὀξύταται μὲν καὶ μέγισται καὶ χαλεπώταται νοῦσοι καὶ θανατωδέσταται ἐν τῷ συνεχεῖ πυρετῷ. ἀσφαλέστατος δὲ πάντων καὶ ῥήϊστος καὶ μακρότατος πάντων ὁ τεταρταῖος· οὐ γὰρ μοῦνον αὐτὸς ἐφ᾽ ἑωυτοῦ τοιοῦτός ἐστιν, ἀλλὰ καὶ νοσημάτων ἑτέρων μεγάλων ῥύεται. ἐν δὲ τῷ ἡμιτριταίῳ καλεομένῳ συμπίπτει μὲν καὶ ὀξέα νοσήματα γίνεσθαι, καὶ ἔστι τῶν λοιπῶν οὗτος θανατωδέστατος· ἀτὰρ καὶ φθινώδεες καὶ ὅσοι ἄλλα μακρότερα νοσήματα νοσέουσιν, ἐπὶ τούτῳ μάλιστα νοσέουσι. νυκτερινὸς οὐ λίην θανατώδης, μακρὸς δέ. ἡμερινὸς μακρότερος· ἔστι δ᾽ οἷσι ῥέπει καὶ ἐπὶ τὸ φθινῶδες. ἑβδομαῖος μακρός, οὐ θανατώδης. ἐναταῖος ἔτι μακρότερος, οὐ θανατώδης. τριταῖος ἀκριβὴς ταχυκρίσιμος καὶ οὐ θανατώδης. ὁ δὲ πεμπταῖος πάντων μὲν κάκιστος· καὶ γὰρ πρὸ φθίσιος καὶ ἤδη φθίνουσιν ἐπιγινόμενος κτείνει.

XXV. Εἰσὶ δὲ τρόποι καὶ καταστάσιες καὶ παροξυσμοὶ τούτων ἑκάστου τῶν πυρετῶν. αὐτίκα γὰρ συνεχὴς ἔστιν οἷσιν ἀρχόμενος ἀνθεῖ καὶ ἀκμάζει μάλιστα καὶ ἀνάγει ἐπὶ τὸ χαλεπώτατον, περὶ δὲ κρίσιν καὶ ἅμα κρίσει λεπτύνεται· ἔστι δ᾽ οἷσιν ἄρχεται μαλακῶς καὶ ὑποβρύχια, ἐπαναδιδοῖ δὲ καὶ παροξύνεται καθ᾽ ἡμέρην ἑκάστην, περὶ δὲ κρίσιν ἅλις ἐξέλαμψεν· ἔστι δ᾽ οἷσιν ἀρχόμενος πρηέως ἐπιδιδοῖ καὶ παροξύνεται καὶ μέχρι τινὸς ἀκμάσας πάλιν ὑφίησι μέχρι κρίσιος καὶ περὶ κρίσιν. συμπίπτει δὲ ταῦτα γίνεσθαι ἐπὶ παντὸς πυρετοῦ καὶ νοσήματος. δεῖ δὲ καὶ τὰ διαιτήματα σκοπεύμενον ἐκ τούτων προσφέρειν. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἐπίκαιρα σημεῖα τούτοις ἐστὶν ἠδελφισμένα, περὶ ὧν τὰ μέν που γέγραπται, τὰ δὲ καὶ γεγράψεται. πρὸς ἃ δεῖ διαλογιζόμενον δοκιμάζειν καὶ σκοπεῖσθαι, τίνι τούτων ὀξὺ καὶ θανατῶδες ἢ περιεστικὸν καὶ τίνι μακρὸν καὶ θανατῶδες ἢ περιεστικὸν καὶ τίνι προσαρτέον ἢ οὒ καὶ πότε καὶ πόσον καὶ τί τὸ προσφερόμενον ἔσται.

XXVI. Τὰ δὲ παροξυνόμενα ἐν ἀρτίῃσι κρίνεται ἐν ἀρτίῃσιν· ὧν δὲ οἱ παροξυσμοὶ ἐν περισσῇσι, κρίνεται ἐν περισσῇσιν. ἔστι δὲ πρώτη περίοδος τῶν ἐν τῇσιν ἀρτίῃσι κρινόντων τετάρτη, ἕκτη, ὀγδόη, δεκάτη, τεσσαρεσκαιδεκάτη, εἰκοστή, τετάρτη καὶ εἰκοστή, τριακοστή, τεσσαρακοστή, ἑξηκοστή, ὀγδοηκοστή, εἰκοστὴ καὶ ἑκατοστή· τῶν δ᾽ ἐν τῇσι περισσῇσι κρινόντων περίοδος πρώτη, τρίτη, πέμπτη, ἑβδόμη, ἐνάτη, ἑνδεκάτη, ἑπτακαιδεκάτη, εἰκοστὴ πρώτη, εἰκοστὴ ἑβδόμη, τριακοστὴ πρώτη. εἰδέναι δὲ χρὴ ἔτι, ἢν ἄλλως κριθῇ ἔξω τῶν ὑπογεγραμμένων, ἐσομένας ὑποστροφάς· γένοιτο δὲ ἂν καὶ ὀλέθρια. δεῖ δὴ προσέχειν τὸν νόον καὶ εἰδέναι ἐν τοῖσι χρόνοισι τούτοισι τὰς κρίσιας ἐσομένας ἐπὶ σωτηρίην ἢ ὄλεθρον ἢ ῥοπὰς ἐπὶ τὸ ἄμεινον ἢ τὸ χεῖρον. πλάνητες δὲ πυρετοὶ καὶ τεταρταῖοι καὶ πεμπταῖοι καὶ ἑβδομαῖοι καὶ ἐναταῖοι, ἐν ᾗσι περιόδοισι κρίνονται, σκεπτέον.

Ἄρρωστοι τέσσαρες καίδεκα[Επεξεργασία]

[α᾽.] Φιλίσκος ᾤκει παρὰ τὸ τεῖχος· κατεκλίνη, τῇ πρώτῃ πυρετὸς ὀξύς, ἵδρωσεν, ἐς νύκτα ἐπιπόνως· δευτέρῃ πάντα παρωξύνθη, ὀψὲ δὲ ἀπὸ κλυσματίου καλῶς διῆλθε· νύκτα δι᾽ ἡσυχίης. τρίτῃ πρωὶ καὶ μέχρι μέσου ἡμέρης ἔδοξε γενέσθαι ἄπυρος, πρὸς δείλην δὲ πυρετὸς ὀξὺς μετὰ ἱδρῶτος, διψώδης, γλῶσσα ἐπεξηραίνετο, μέλανα οὔρησε· νύκτα δυσφόρως, οὐκ ἐκοιμήθη, πάντα παρέκρουσε. τετάρτῃ πάντα παρωξύνθη, οὖρα μέλανα· νύκτα εὐφορωτέρην, οὖρα εὐχροώτερα. πέμπτῃ περὶ μέσον ἡμέρης σμικρὸν ἀπὸ ῥινῶν ἔσταξεν ἄκρητον· οὖρα δὲ ποικίλα, ἔχοντα ἐναιωρήματα στρογγύλα, γονοειδέα, διεσπας μένα, οὐχ ἱδρύετο· προσθεμένῳ δὲ βάλανον φυσώδεα σμικρὰ διῆλθε. νύκτα ἐπιπόνως, ὕπνοι σμικροί, λόγοι, λῆρος, ἄκρεα πάντοθεν ψυχρὰ καὶ οὐκέτι ἀναθερμαινόμενα, οὔρησε μέλανα, ἐκοιμήθη σμικρὰ πρὸς ἡμέρην, ἄφωνος, ἵδρωσε ψυχρῷ, ἄκρεα πελιδνά. περὶ δὲ μέσον ἡμέρης ἑκταῖος ἀπέθανεν. τούτῳ πνεῦμα διὰ τέλεος, ὥσπερ ἀνακαλεομένῳ, ἀραιὸν μέγα· σπλὴν ἐπήρθη περιφερεῖ κυρτώματι, ἱδρῶτες ψυχροὶ διὰ τέλεος. οἱ παροξυσμοὶ ἐν ἀρτίῃσιν.

[β᾽.] Σιληνὸς ᾤκει ἐπὶ τοῦ πλαταμῶνος πλησίον τῶν Εὐαλκίδεω. ἐκ κόπων καὶ πότων καὶ γυμνασιων ἀκαίρων πῦρ ἔλαβεν. ἤρξατο δὲ πονεῖν κατ᾽ ὀσφῦν· καὶ κεφαλῆς βάρος καὶ τραχήλου σύντασις. ἀπὸ δὲ κοιλίης τῇ πρώτῃ χολώδεα, ἄκρητα, ἔπαφρα, κατακορέα πολλὰ διῆλθεν· οὖρα μέλανα, μέλαιναν ὑπόστασιν ἔχοντα, διψώδης, γλῶσσα ἐπίξηρος, νυκτὸς οὐδὲν ἐκοιμήθη. δευτέρῃ πυρετὸς ὀξύς, διαχωρήματα πλείω, λεπτότερα, ἔπαφρα, οὖρα μέλανα, νύκτα δυσφόρως, σμικρὰ παρέκρουσε. τρίτῃ πάντα παρωξύνθη· ὑποχονδρίου σύντασις ἐξ ἀμφοτέρων παραμήκης πρὸς ὀμφαλόν, ὑπολάπαρος· διαχωρήματα λεπτά, ὑπομέλανα, οὖρα θολερά, ὑπομέλανα, νυκτὸς οὐδὲν ἐκοιμήθη, λόγοι πολλοί, γέλως, ᾠδή, κατέχειν οὐκ ἠδύνατο. τετάρτῃ διὰ τῶν αὐτῶν. πέμπτῃ διαχωρήματα ἄκρητα, χο λώδεα, λεῖα, λιπαρά, οὖρα λεπτά, διαφανέα· σμικρὰ κατενόει. ἕκτῃ περὶ κεφαλὴν σμικρὰ ἐφίδρωσεν, ἄκρεα ψυχρά, πελιδνά, πολὺς βληστρισμός, ἀπὸ κοιλίης οὐδὲν διῆλθεν, οὖρα ἐπέστη, πυρετὸς ὀξύς. ἑβδόμῃ ἄφωνος, ἄκρεα οὐκέτι ἀνεθερμαίνετο, οὔρησεν οὐδέν. ὀγδόῃ ἵδρωσεν δι᾽ ὅλου ψυχρῷ· ἐξανθήματα μετὰ ἱδρῶτος ἐρυθρά, στρογγύλα, σμικρὰ οἷον ἴονθοι, παρέμενεν, οὐ καθίστατο· ἀπὸ δὲ κοιλίης ἐρεθισμῷ σμικρῷ κοπρανα λεπτά, οἷα ἄπεπτα, πολλὰ διῄει μετὰ πόνου· οὔρει μετ᾽ ὀδύνης δακνώδεα· ἄκρεα σμικρὰ ἀνεθερμαίνετο, ὕπνοι λεπτοί, κωματώδης, ἄφωνος, οὖρα λεπτὰ διαφανέα. ἐνάτῃ διὰ τῶν αὐτῶν. δεκάτῃ ποτὰ οὐκ ἐδέχετο, κωματώδης, ὕπνοι λεπτοί· ἀπὸ δὲ κοιλίης ὅμοια, οὔρησεν ἀθρόον ὑπόπαχυ· κειμένῳ ὑπόστασις κριμνώδης λευκή, ἄκρεα πάλιν ψυχρά. ἑνδεκάτῃ ἀπέθανεν. ἐξ ἀρχῆς τούτῳ καὶ διὰ τέλεος πνεῦμα ἀραιόν, μέγα. ὑποχονδρίου παλμὸς συνεχής, ἡλικίη ὡς περὶ ἔτεα εἴκοσιν.

[γ᾽.] Ἡροφῶντι πυρετὸς ὀξύς, ἀπὸ κοιλίης ὀλίγα, τεινεσμώδεα κατ᾽ ἀρχάς, μετὰ δὲ λεπτὰ διῄει χολώδεα, ὑπόσυχνα· ὕπνοι οὐκ ἐνῆσαν, οὖρα μέλανα λεπτά. πέμπτῃ πρωὶ κώφωσις, παρωξύνθη πάντα, σπλὴν ἐπήρθη, ὑποχονδρίου σύντασις, ἀπὸ κοιλίης ὀλίγα διῆλθε μέλανα, παρεφρόνησεν. ἕκτῃ ἐλήρει, ἐς νύκτα ἱδρώς, ψύξις, παράληρος παρέμενεν. ἑβδόμῃ περιέψυκτο, διψώδης, παρέκρουσε. νύκτα κατενόει, κατεκοιμήθη. ὀγδόῃ ἐπύρεσσεν, σπλὴν ἐμειοῦτο, κατενόει πάντα, ἤλγησεν τὸ πρῶτον κατὰ βουβῶνα, σπληνὸς κατ᾽ ἴξιν, ἔπειτα δὲ πόνοι ἐς ἀμφοτέρας κνήμας. νύκτα εὐφόρως, οὖρα εὐχροώτερα, ὑπόστασιν εἶχε σμικρήν. ἐνάτῃ ἵδρωσεν, ἐκρίθη, διέλιπεν. πέμπτῃ ὑπέστρεψεν. αὐτίκα δὲ σπλὴν ἐπήρθη, πυρετὸς ὀξύς, κώφωσις πάλιν· μετὰ δὲ τὴν ὑποστροφὴν τρίτῃ σπλὴν ἐμειοῦτο, κώφωσις ἧσσον, σκέλεα ἐπωδύνως· νύκτα ἵδρωσεν. ἐκρίθη περὶ ἑπτακαιδεκάτην· οὐδὲ παρέκρουσεν ἐν τῇ ὑποστροφῇ.

[δ᾽.] Ἐν Θάσῳ Φιλίνου γυναῖκα θυγατέρα τεκοῦσαν κατὰ φύσιν καθάρσιος γενομένης καὶ τὰ ἄλλα κούφως διάγουσαν, τεσσαρεσκαιδεκαταίην ἐοῦσαν μετὰ τὸν τόκον, πῦρ ἔλαβε μετὰ ῥίγεος· ἤλγει δὲ ἀρχομένη καρδίην καὶ ὑποχόνδριον δεξιόν· γυναικείων πόνοι· κάθαρσις ἐπαύσατο. προσθεμένῃ δὲ ταῦτα μὲν ἐκουφίσθη, κεφαλῆς δὲ καὶ τραχήλου καὶ ὀσφύος πόνοι παρέμενον, ὕπνοι οὐκ ἐνῆσαν, ἄκρεα ψυχρά, διψώδης, κοιλίη συνεκαύθη, σμικρὰ διῄει, οὖρα λεπτά, ἄχρω κατ᾽ ἀρχάς. ἑκταίη ἐς νύκτα παρέκρουσε πολλὰ καὶ πάλιν κατενόει. ἑβδόμῃ διψώδης, διαχωρήματα ὀλίγα χολώδεα κατακορέα. ὀγδόῃ ἐπερρίγωσεν, πυρετὸς ὀξύς, σπασμοὶ πολλοὶ μετὰ πόνου, πολλὰ παρέλεγεν· ἐξανίστατο βάλανον προσθεμένη· πολλὰ διῆλθε μετὰ περιρρόου χολώδεος· ὕπνοι οὐκ ἐνῆσαν. ἐνάτῃ σπασμοί. δεκάτῃ σμικρὰ κατενόει. ἑνδεκάτῃ ἐκοιμήθη, πάντων ἀνεμνήσθη, ταχὺ δὲ πάλιν παρέκρουσεν· οὔρει δὲ μετὰ σπασμῶν ἀθρόον πολὺ ὀλιγάκις ἀναμιμνῃσκόντων παχὺ λευκόν, οἷον γίνεται ἐκ τῶν καθισταμένων, ὅταν ἀναταραχθῇ· κείμενον πολὺν χρόνον οὐ καθίστατο· χρῶμα καὶ πάχος ἴκελον οἷον γίνεται ὑποζυγίου. τοιαῦτα οὔρει, οἷα κἀγὼ εἶδον. περὶ τεσσαρεσκαιδεκάτην ἐούσῃ παλμὸς δι᾽ ὅλου τοῦ σώματος, λόγοι πολλοί, σμικρὰ κατενόει· διὰ ταχέων δὲ πάλιν παρέκρουσεν. περὶ δὲ ἑπτακαιδεκάτην ἐοῦσα ἄφωνος. εἰκοστῇ ἀπέθανε.

[ε᾽.] Ἐπικράτεος γυναῖκα, ἣ κατέκειτο παρὰ ἀρχηγέτην, περὶ τόκον ἤδη ἐοῦσαν ῥῖγος ἔλαβεν ἰσχυρῶς, οὐκ ἐθερμάνθη, ὡς ἔλεγον, καὶ τῇ ὑστεραίῃ τὰ αὐτά. τρίτῃ δ᾽ ἔτεκεν θυγατέρα καὶ τἄλλα πάντα κατὰ λόγον ἦλθε. δευτεραίην μετὰ τὸν τόκον ἔλαβε πυρετὸς ὀξύς, καρδίης πόνος καὶ γυναικείων. προσθεμένῃ δὲ ταῦτα μὲν ἐκουφίσθη, κεφαλῆς δὲ καὶ τραχήλου καὶ ὀσφύος πόνος· ὕπνοι οὐκ ἐνῆσαν· ἀπὸ δὲ κοιλίης ὀλίγα χολώδεα λεπτὰ διῄει ἄκρητα· οὖρα λεπτὰ ὑπομέλανα. ἀφ᾽ ἧς δὲ ἔλαβε τὸ πῦρ, ἐς νύκτα ἑκταίη παρέκρουσεν. ἑβδομαίῃ πάντα παρωξύνθη, ἄγρυπνος, παρέκρουσεν, διψώδης, διαχωρήματα χολώδεα κατακορέα. ὀγδόῃ ἐπερρίγωσεν καὶ ἐκοιμήθη πλείω. ἐνάτῃ διὰ τῶν αὐτῶν. δεκάτῃ σκέλεα ἐπιπόνως ἤλγει, καρδίης πάλιν ὀδύνη, καρηβαρίη, οὐ παρέκρουεν, ἐκοιμᾶτο μᾶλλον, κοιλίη ἐπέστη. ἑνδεκάτῃ οὔρησεν εὐχροώτερα συχνὴν ὑπόστασιν ἔχοντα· διῆγε κουφότερον. τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἐπερρίγωσεν, πυρετὸς ὀξύς. πεντεκαιδεκάτῃ ἤμεσε χολώδεα ξανθὰ ὑπόσυχνα, ἵδρωσεν ἄπυρος, ἐς νύκτα δὲ πυρετὸς ὀξύς, οὖρα πάχος ἔχοντα, ὑπόστασις λευκή. ἑκκαιδεκάτῃ παρωξύνθη· νύκτα δυσφόρως· οὐχ ὕπνωσεν· παρέκρουσεν. ὀκτωκαιδεκάτῃ διψώδης, γλῶσσα ἐπεκαύθη, οὐχ ὕπνωσεν, παρέκρουσε πολλά, σκέλεα ἐπωδύνως εἶχεν. περὶ δὲ εἰκοστὴν πρωὶ σμικρὰ ἐπερρίγωσεν, κωματώδης, δι᾽ ἡσυχίης ὕπνωσεν, ἤμεσε χολώδεα ὀλίγα μέλανα, ἐς νύκτα κώφωσις. περὶ δὲ πρώτην καὶ εἰκοστὴν πλευροῦ ἀριστεροῦ βάρος δι᾽ ὅλου μετ᾽ ὀδύνης, σμικρὰ ὑπέβησσεν. οὖρα δὲ πάχος ἔχοντα, θολερά, ὑπέρυθρα· κείμενα οὐ καθίστατο· τὰ δ᾽ ἄλλα κουφοτέρως· οὐκ ἄπυρος. αὕτη ἐξ ἀρχῆς φάρυγγα ἐπώδυνος· ἔρευθος· κίων ἀνεσπασμένος· ῥεῦμα δριμύ, δακνῶδες, ἁλμυρῶδες διὰ τέλεος παρέμενεν. περὶ δὲ εἰκοστὴν ἑβδόμην ἄπυρος, οὔροισιν ὑπόστασις, πλευρὸν ὑπήλγει. περὶ δὲ πρώτην καὶ τριακοστὴν πῦρ ἔλαβεν, κοιλίη χολώδεσιν ἐπεταράχθη. τεσσαρακοστῇ ἤμεσεν ὀλίγα χολώδεα. ἐκρίθη τελέως ἄπυρος ὀγδοη κοστῇ.

[ς᾽.] Κλεανακτίδην, ὃς κατέκειτο ἐπάνω τοῦ Ἡρακλείου, πῦρ ἔλαβε πεπλανημένως· ἤλγει δὲ κεφαλὴν ἐξ ἀρχῆς καὶ πλευρὸν ἀριστερόν, καὶ τῶν ἄλλων πόνοι κοπιώδεα τρόπον· οἱ πυρετοὶ παροξυνόμενοι ἄλλοτ᾽ ἀλλοίως, ἀτάκτως· ἱδρῶτες ὅτε μέν, ὅτε δ᾽ οὔ· τὰ μὲν πλεῖστα ἐπεσήμαινον οἱ παροξυσμοὶ ἐν κρισίμοις μάλιστα. περὶ δὲ εἰκοστὴν τετάρτην χεῖρας ἄκρας ἐπόνησεν, ἤμεσε χολώδεα ξανθά, ὑπόσυχνα, μετ᾽ ὀλίγον δὲ ἰώδεα· πάντων ἐκουφίσθη. περὶ δὲ τριακοστὴν ἐόντι ἤρξατο ἀπὸ ῥινῶν αἱμορραγεῖν ἐξ ἀμφοτέρων καὶ ταῦτα πεπλανημένως κατ᾽ ὀλίγον μέχρι κρίσιος· οὐκ ἀπόσιτος οὐδὲ διψώδης παρὰ πάντα τὸν χρόνον οὐδ᾽ ἄγρυπνος· οὖρα δὲ λεπτά, οὐκ ἄχρω. περὶ δὲ τεσσαρακοστὴν ἐὼν οὔρησεν ὑπέρυθρα ὑπόστασιν πολλὴν ἐρυθρὴν ἔχοντα· ἐκουφίσθη. μετὰ δὲ ποικίλως τὰ τῶν οὔρων· ὅτε μὲν ὑπόστασιν εἶχεν, ὅτε δ᾽ οὔ. ἑξηκοστῇ οὔροισιν ὑπόστασις πολλὴ καὶ λευκὴ καὶ λείη, συνέδωκε πάντα, πυρετοὶ διελιπον, οὖρα δὲ πάλιν λεπτὰ μέν, εὔχρω δέ. ἑβδομηκοστῇ πυρετός, διέλειπεν ἡμέρας δέκα. ὀγδοηκοστῇ ἐρρίγωσε, πυρετὸς ὀξὺς ἔλαβεν· ἵδρωσεν πολλῷ· οὔροισιν ὑπόστασις ἐρυθρή, λείη. τελέως ἐκρίθη.

[ζ᾽.] Μέτωνα πῦρ ἔλαβεν, ὀσφύος βάρος ἐπώδυνον. δευτέρῃ ὕδωρ πιόντι ὑπόσυχνον ἀπὸ κοιλίης καλῶς διῆλθε. τρίτῃ κεφαλῆς βάρος, διαχωρήματα λεπτά, χολώδεα, ὑπέρυθρα. τετάρτῃ πάντα παρωξύνθη, ἐρρύη ἀπὸ δεξιοῦ δὶς κατ᾽ ὀλίγον. νύκτα δυσφόρως, διαχωρήματα ὅμοια τῇ τρίτῃ, οὖρα ὑπομέλανα· εἶχεν ἐναιώρημα ὑπόμελαν ἐόν, διεσπασμένον· οὐχ ἱδρύετο. πέμπτῃ ἐρρύη λάβρον ἐξ ἀριστεροῦ ἄκρητον, ἵδρωσεν, ἐκρίθη. μετὰ κρίσιν ἄγρυπνος, παρέλεγεν, οὖρα λεπτὰ ὑπομέλανα. λουτροῖσιν ἐχρήσατο κατὰ κεφαλῆς, ἐκοιμήθη, κατενόει. τούτῳ οὐχ ὑπέστρεψεν, ἀλλ᾽ ᾑμορράγει πολλάκις μετὰ κρίσιν.

[η᾽.] Ἐρασῖνος ᾤκει παρὰ Βοώτεω χαράδρην. πῦρ ἔλαβεν μετὰ δεῖπνον, νύκτα ταραχώδης. ἡμέρην τὴν πρώτην δι᾽ ἡσυχίης, νύκτα ἐπιπόνως. δευτέρῃ πάντα παρωξύνθη, ἐς νύκτα παρέκρουσε. τρίτῃ ἐπιπόνως, πολλὰ παρέκρουσε. τετάρτῃ δυσφορώτατα· ἐς δὲ τὴν νύκτα οὐδὲν ἐκοιμήθη· ἐνύπνια καὶ λογισμοί· ἔπειτα χείρω, μεγάλα καὶ ἐπίκαιρα, φόβος, δυσφορίη. πέμπτῃ πρωὶ κατήρτητο· κατενόει πάντα· πολὺ δὲ πρὸ μέσου ἡμέρης ἐξεμάνη, κατέχειν οὐκ ἠδύνατο, ἄκρεα ψυχρὰ ὑποπέλια, οὖρα ἐπέστη· ἀπέθανε περὶ ἡλίου δυσμάς. τούτῳ πυρετοὶ διὰ τέλεος σὺν ἱδρῶτι, ὑποχόνδρια μετέωρα, σύντασις μετ᾽ ὀδύνης· οὖρα μέλανα ἔχοντα ἐναιωρήματα στρογγύλα· οὐχ ἱδρύετο· ἀπὸ δὲ κοιλίης κόπρανα διῄει· δίψα διὰ τέλεος οὐ λίην· σπασμοὶ πολλοὶ σὺν ἱδρῶτι περὶ θάνατον.

[θ᾽.] Κρίτωνι ἐν Θάσῳ ποδὸς ὀδύνη ἤρξατο ἰσχυρὴ ἀπὸ δακτύλου τοῦ μεγάλου ὀρθοστάδην περιιόντι. κατεκλίνη αὐθημερόν, φρικώδης, ἀσώδης, σμικρὰ ὑποθερμαινόμενος, ἐς νύκτα παρεφρόνησεν. δευτέρῃ οἴδημα δι᾽ ὅλου τοῦ ποδὸς καὶ περὶ σφυρὸν ὑπέρυθρον μετὰ συντάσιος, φλυκταινίδια μέλανα, πυρετὸς ὀξύς, ἐξεμάνη· ἀπὸ δὲ κοιλίης ἄκρητα, χολώδεα, ὑπόσυχνα. ἀπέθανεν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς δευτεραῖος.

[ι᾽.] Τὸν Κλαζομένιον, ὃς κατέκειτο παρὰ τὸ Φρυνιχίδεω φρέαρ, πῦρ ἔλαβε. ἤλγει δὲ κεφαλήν, τράχηλον, ὀσφῦν ἐξ ἀρχῆς, αὐτίκα δὲ κώφωσις· ὕπνοι οὐκ ἐνῆσαν, πυρετὸς ὀξὺς ἔλαβεν, ὑποχόνδριον ἐπῆρτο μετ᾽ ὄγκου οὐ λίην, σύντασις, γλῶσσα ξηρή. τετάρτῃ ἐς νύκτα παρεφρόνει. πέμπτῃ ἐπιπόνως. ἕκτῃ πάντα παρωξύνθη. περὶ δὲ ἑνδεκάτην σμικρὰ συνέδωκεν. ἀπὸ δὲ κοιλίης ἀπ᾽ ἀρχῆς καὶ μέχρι τεσσαρεσκαιδεκάτης λεπτά, πολλά, ὑδατόχολα διῄει· εὐφόρως τὰ περὶ διαχώρησιν διῆγεν. ἔπειτα κοιλίη ἐπέστη. οὖρα διὰ τέλεος λεπτὰ μέν, εὔχρω δέ· καὶ πολὺ εἶχεν ἐναιώρημα ὑποδιεσπασμένον· οὐχ ἱδρύετο. περὶ δὲ ἕκτην καὶ δεκάτην οὔρησεν ὀλίγῳ παχύτερα· εἶχε σμικρὴν ὑπόστασιν· ἐκούφισεν ὀλίγῳ· κατενόει μᾶλλον. ἑπτακαιδεκάτῃ πάλιν λεπτά, παρὰ δὲ τὰ ὦτα ἀμφότερα ἐπήρθη σὺν ὀδύνῃ· ὕπνοι οὐκ ἐνῆσαν, παρελήρει, σκέλεα ἐπωδύνως εἶχεν. εἰκοστῇ ἄπυρος ἐκρίθη, οὐχ ἵδρωσε, πάντα κατενόει. περὶ δὲ εἰκοστὴν ἑβδόμην ἰσχίου ὀδύνη δεξιοῦ ἰσχυρῶς· διὰ ταχέων ἐπαύσατο. τὰ δὲ παρὰ τὰ ὦτα οὔτε καθίστατο οὔτε ἐξεπύει, ἤλγει δέ. περὶ πρώτην καὶ τριηκοστὴν διάρροια πολλοῖσιν ὑδατώδεσιν μετὰ δυσεντεριωδέων· οὖρα παχέα οὔρει· κατέστη τὰ παρὰ τὰ ὦτα. τεσσαρακοστῇ ὀφθαλμὸν δεξιὸν ἤλγει, ἀμβλύτερον ἑώρα· κατέστη.

[ια᾽.] Τὴν Δρομεάδεω γυναῖκα θυγατέρα τεκοῦσαν καὶ τῶν ἄλλων πάντων γενομένων κατὰ λόγον δευτεραίην ἐοῦσαν ῥῖγος ἔλαβεν· πυρετὸς ὀξύς. ἤρξατο δὲ πονεῖν τῇ πρώτῃ περὶ ὑποχόνδριον· ἀσώδης, φρικώδης, ἀλύουσα καὶ τὰς ἐχομένας οὐχ ὕπνωσε. πνεῦμα ἀραιόν, μέγα, αὐτίκα ἀνεσπασμένον. δευτέρῃ ἀφ᾽ ἧς ἐρρίγωσεν, ἀπὸ κοιλίης καλῶς κόπρανα διῆλθεν· οὖρα παχέα, λευκά, θολερά, οἷα γίνεται ἐκ τῶν καθισταμένων, ὅταν ἀναταραχθῇ κείμενα χρόνον πολύν· οὐ καθίστατο. νύκτα οὐκ ἐκοιμήθη. τρίτῃ περὶ μέσον ἡμέρης ἐπερρίγωσε, πυρετὸς ὀξύς, οὖρα ὅμοια, ὑποχονδρίου πόνος, ἀσώδης, νύκτα δυσφόρως, οὐκ ἐκοιμήθη· ἵδρωσε δι᾽ ὅλου ψυχρῷ, ταχὺ δὲ πάλιν ἀνεθερμάνθη. τετάρτῃ περὶ ὑπο χόνδριον σμικρὰ ἐκουφίσθη, κεφαλῆς δὲ βάρος μετ᾽ ὀδύνης· ὑπεκαρώθη· σμικρὰ ἀπὸ ῥινῶν ἔσταξε· γλῶσσα ἐπίξηρος· διψώδης· οὖρα σμικρὰ λεπτὰ ἐλαιώδεα· σμικρὰ ἐκοιμήθη. πέμπτῃ διψώδης, ἀσώδης, οὖρα ὅμοια, ἀπὸ κοιλίης οὐδέν, περὶ δὲ μέσον ἡμέρης πολλὰ παρέκρουσε καὶ πάλιν ταχὺ σμικρὰ κατενόει· ἀνισταμένη ὑπεκαρώθη, ψύξις σμικρά, νυκτὸς ἐκοιμήθη, παρέκρουσεν. ἕκτῃ πρωὶ ἐπερρίγωσεν, ταχὺ διεθερμάνθη, ἵδρωσε δι᾽ ὅλου· ἄκρεα ψυχρά, παρέκρουσεν, πνεῦμα μέγα, ἀραιόν· μετ᾽ ὀλίγον σπασμοὶ ἀπὸ κεφαλῆς ἤρξαντο, ταχὺ ἀπέθανεν.

[ιβ᾽.] Ἄνθρωπος θερμαινόμενος ἐδείπνησεν καὶ ἔπιε πλέον. ἤμεσε πάντα νυκτός, πυρετὸς ὀξύς, ὑποχονδρίου δεξιοῦ πόνος, φλεγμονὴ ὑπολάπαρος ἐκ τοῦ ἔσω μέρεος, νύκτα δυσφόρως· οὖρα δὲ κατ᾽ ἀρχὰς πάχος ἔχοντα, ἐρυθρά· κείμενα οὐ καθίστατο· γλῶσσα ἐπίξηρος, οὐ λίην διψώδης. τετάρτῃ πυρετὸς ὀξύς, πόνοι πάντων. πέμπτῃ οὔρησε λεῖον ἐλαιῶδες πολύ· πυρετὸς ὀξύς. ἕκτῃ δείλης πολλὰ παρέκρουσεν. οὐδὲ νύκτα ἐκοιμήθη. ἑβδόμῃ πάντα παρωξύνθη· οὖρα ὅμοια, λόγοι πολλοί, κατέχειν οὐκ ἠδύνατο· ἀπὸ δὲ κοιλίης ἐρεθισμῷ ὑγρὰ ταραχώδεα διῆλθεν μετὰ ἐλμίγγων. νύκτα ἐπιπόνως, πρωὶ δ᾽ ἐρρίγωσε. πυρετὸς ὀξύς. ἵδρωσε θερμῷ, ἄπυρος ἔδοξε γενέσθαι· οὐ πολὺ ἐκοιμήθη, ἐξ ὕπνου ψύξις· πτυαλισμός. δείλης πολλὰ παρέκρουσε, μετ᾽ ὀλίγον δὲ ἤμεσε μέλανα, ὀλίγα, χολώδεα. ἐνάτῃ ψύξις, παρελήρει πολλά, οὐχ ὕπνωσεν. δεκάτῃ σκέλεα ἐπωδύνως, πάντα παρωξύνθη, παρελήρει. ἑνδεκάτῃ ἀπέθανεν.

[ιγ᾽.] Γυναῖκα, ἣ κατέκειτο ἐν ἀκτῇ, τρίμηνον πρὸς ἑωυτῇ ἔχουσαν πῦρ ἔλαβεν· αὐτίκα δὲ ἤρξατο πονεῖν ὀσφῦν. τρίτῃ πόνος τραχήλου καὶ κεφαλῆς καὶ κατὰ κληῖδα δεξιήν· διὰ ταχέων δὲ γλῶσσα ἠφώνει, δεξιὴ χεὶρ παρελύθη μετὰ σπασμοῦ παραπληγικὸν τρόπον, παρελήρει πάντα. νύκτα δυσφόρως, οὐκ ἐκοιμήθη, κοιλίη ἐπεταράχθη χολώδεσιν ἀκρήτοισιν ὀλίγοισιν. τετάρτῃ γλῶσσα ἀσαφὴς ἦν, ἐλύθη, σπασμοί· πόνοι τῶν αὐτῶν παρέμενον, κατὰ ὑποχόνδριον ἔπαρμα σὺν ὀδύνῃ, οὐκ ἐκοιμᾶτο, παρέκρουσε πάντα, κοιλίη ταραχώδης, οὖρα λεπτά, οὐκ εὔχρω. πέμπτῃ πυρετὸς ὀξύς, ὑποχονδρίου πόνος, παρέκρουε πάντα, διαχωρήματα χολώδεα. ἐς νύκτα ἵδρωσεν, ἄπυρος. ἕκτῃ κατενόει, πάντα ἐκουφίσθη, περὶ δὲ κληῖδα ἀριστερὴν πόνος παρέμενε· διψώδης, οὖρα λεπτά, οὐκ ἐκοιμήθη. ἑβδόμῃ τρόμος, ὑπεκαρώθη, σμικρὰ παρέκρουσεν, ἀλγήματα κατὰ κληῖδα καὶ βραχίονα ἀριστερὸν παρέμενε, τὰ δ᾽ ἄλλα διεκούφισεν, πάντα κατενόει. τρεῖς διέλιπεν ἄπυρος. ἑνδεκάτῃ ὑπέστρεψεν, ἐπερ ρίγωσεν, πῦρ ἔλαβεν. περὶ δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτην ἤμεσε χολώδεα ξανθὰ ὑπόσυχνα, ἵδρωσεν· ἄπυρος ἐκρίθη.

[ιδ᾽.] Μελιδίῃ, ἣ κατέκειτο παρὰ Ἥρης ἱρόν, ἤρξατο κεφαλῆς καὶ τραχήλου καὶ στήθεος πόνος ἰσχυρός· αὐτίκα δὲ πυρετὸς ὀξὺσἔλαβεν· γυναικεῖα δὲ σμικρὰ ἐπεφαίνετο· πόνοι τούτων πάντων συνεχέες. ἕκτῃ κωματώδης, ἀσώδης, φρικώδης, ἐρύθημα ἐπὶ γνάθων, σμικρὰ παρέκρουσεν. ἑβδόμῃ ἵδρωσε, πυρετὸς διέλιπεν, οἱ πόνοι παρέμενον, ὑπέστρεψεν, ὕπνοι σμικροί· οὖρα διὰ τέλεος εὔχρω μέν, λεπτὰ δέ· διαχωρήματα λεπτά, χολώδεα, δακνώδεα, ὀλίγα, μέλανα, δυσώδεα διῆλθεν, οὔροις ὑπόστασις λευκή, λείη· ἵδρωσεν. ἐκρίθη τελέως ἑνδεκάτῃ.

ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ Γ[Επεξεργασία]

I. [α᾽.] Πυθίωνι, ὃς ᾤκει παρὰ Γῆς ἱρόν, ἤρξατο τρόμος ἀπὸ χειρῶν· τῇ πρώτῃ πυρετὸς ὀξύς· λῆρος. δευτέρῃ πάντα παρωξύνθη. τρίτῃ τὰ αὐτά. τετάρτῃ ἀπὸ κοιλίης ὀλίγα, ἄκρητα, χολώδεα διῆλθε. πέμπτῃ πάντα παρωξύνθη· ὕπνοι λεπτοί· κοιλίη ἔστη. ἕκτῃ πτύαλα ποικίλα, ὑπέρυθρα. ἑβδόμῃ στόμα παρειρύσθη. ὀγδόῃ πάντα παρωξύνθη, τρόμοι παρέμενον· οὖρα δὲ κατ᾽ ἀρχὰς μὲν καὶ μέχρι τῆς ὀγδόης λεπτά, ἄχρω· ἐναιώρημα εἶχον ἐπινέφελον. δεκάτῃ ἵδρωσε, πτύαλα ὑποπέπονα, ἐκρίθη· οὖρα ὑπόλεπτα περὶ κρίσιν. μετὰ δὲ κρίσιν, τεσσαράκοντα ἡμέρῃσιν ὕστερον, ἐμπύημα περὶ ἕδρην, καὶ στραγγουριώδης ἐγένετο ἀπόστασις.

[β᾽.] Ἑρμοκράτην, ὃς κατέκειτο παρὰ τὸ καινὸν τεῖχος, πῦρ ἔλαβεν. ἤρξατο δὲ ἀλγεῖν κεφαλήν, ὀσφῦν· ὑποχονδρίου ἔντασις λαπαρῶς· γλῶσσα δὲ ἀρχομενῳ ἐπεκαύθη· κώφωσις αὐτίκα· ὕπνοι οὐκ ἐνῆσαν· διψώδης οὐ λίην· οὖρα παχέα, ἐρυθρά, κείμενα οὐ καθίστατο· ἀπὸ δὲ κοιλίης οὐκ ὀλίγα συγκεκαυμένα διῄει. πέμπτῃ οὔρησε λεπτά, εἶχεν ἐναιώρημα, οὐχ ἵδρυτο, ἐς νύκτα παρέκρουσεν. ἕκτῃ ἰκτεριώδης, πάντα παρωξύνθη, οὐ κατενόει. ἑβδόμῃ δυσφόρως, οὖρα λεπτά, ὅμοια. τὰς ἑπομένας παραπλησίως. περὶ δὲ ἑνδεκάτην ἐόντι πάντα ἔδοξε κουφισθῆναι· κῶμα ἤρξατο, οὔρει παχύτερα, ὑπέρυθρα, κάτω λεπτά· οὐ καθίστατο· ἡσυχῇ κατενόει. τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἄπυρος, οὐχ ἵδρωσεν, ἐκοιμήθη, κατενόει πάντα, οὖρα παρα πλήσια. περὶ δὲ ἑπτακαιδεκάτην ἐόντι ὑπέστρεψεν, ἐθερμάνθη. τὰς ἑπομένας πυρετὸς ὀξύς, οὖρα λεπτά, παρέκρουσεν. πάλιν δὲ εἰκοστῇ ἐκρίθη, ἄπυρος, οὐχ ἵδρωσεν. ἀπόσιτος παρὰ πάντα τὸν χρόνον, κατενόει πάντα, διαλέγεσθαι οὐκ ἠδύνατο, γλῶσσα ἐπίξηρος, οὐκ ἐδίψη· κατεκοιμᾶτο σμικρά, κωματώδης. περὶ δὲ εἰκοστὴν καὶ τετάρτην ἐπεθερμάνθη, κοιλίη ὑγρὴ πολλοῖσι λεπτοῖσι. καὶ τὰς ἑπομένας πυρετὸς ὀξύς, γλῶσσα συνεκαύθη. ἑβδόμῃ καὶ εἰκοστῇ ἀπέθανε. τούτῳ κώφωσις διὰ τέλεος παρέμενεν, οὖρα παχέα καὶ ἐρυθρά, οὐ καθιστάμενα, ἢ λεπτὰ καὶ ἄχρω καὶ ἐναιώρημα ἔχοντα· γεύεσθαι δὲ οὐκ ἠδύνατο.

[γ᾽.] Ὁ κατακείμενος ἐν τῷ Δελεάρκεος κήπῳ κεφαλῆς βάρος καὶ κρόταφον δεξιὸν ἐπώδυνον εἶχε χρόνον πολύν. μετὰ δὲ προφάσιος πῦρ ἔλαβε, κατεκλίθη. δευτέρῃ ἐξ ἀριστεροῦ ὀλίγον ἄκρητον ἐρρύη· ἀπὸ δὲ κοιλίης κόπρανα καλῶς διῆλθεν, οὖρα λεπτὰ ποικίλα, ἐναιωρήματα ἔχοντα κατὰ σμικρὰ οἷον κρίμνα, γονοειδέα. τρίτῃ πυρετὸς ὀξύς, διαχωρήματα μέλανα, λεπτά, ἔπαφρα, ὑπόστασις πελιδνὴ διαχωρήμασιν, ὑπεκαροῦτο, ἐδυσφόρει περὶ τὰς ἀναστάσιας, οὔροις ὑπόστασις πελιδνή, ὑπόγλισχρος. τετάρτῃ ἤμεσε χολώδεα ξανθὰ ὀλίγα, διαλιπὼν ὀλίγον ἰώδεα, ἐξ ἀριστεροῦ ὀλίγον ἄκρητον ἐρρύη, διαχωρήματα ὅμοια, οὖρα ὅμοια, ἐφίδρωσε περὶ κεφαλὴν καὶ κληῖδας, σπλὴν ἐπήρθη, μηροῦ ὀδύνη κατ᾽ ἴξιν, ὑποχονδρίου δεξιοῦ σύντασις ὑπολάπαρος, νυκτὸς οὐκ ἐκοιμήθη, παρέκρουσε σμικρά. πέμπτῃ δια χωρήματα πλείω, μέλανα, ἔπαφρα, ὑπόστασις μέλαινα διαχωρήμασι, νύκτα οὐχ ὕπνωσε, παρέκρουσεν. ἕκτῃ διαχωρήματα μέλανα, λιπαρά, γλίσχρα, δυσώδεα, ὕπνωσε, κατενόει μᾶλλον. ἑβδόμῃ γλῶσσα ἐπίξηρος, διψώδης, οὐκ ἐκοιμήθη, παρέκρουσεν, οὖρα λεπτά, οὐκ εὔχρω. ὀγδόῃ διαχωρήματα μέλανα ὀλίγα, συνεστηκότα, ὕπνωσε, κατενόει, διψώδης οὐ λίην. ἐνάτῃ ἐπερρίγωσε, πυρετὸς ὀξύς, ἵδρωσε, ψύξις, παρέκρουσε, δεξιῷ ἴλλαινε, γλῶσσα ἐπίξηρος, διψώδης, ἄγρυπνος. δεκάτῃ περὶ τὰ αὐτά. ἑνδεκάτῃ κατενόει πάντα, ἄπυρος, ὑπνωσεν, οὖρα λεπτὰ περὶ κρίσιν. δύο διέλιπεν ἄπυρος, ὑπέστρεψεν τεσσαρες καιδεκάτῃ, αὐτίκα δὲ νύκτα οὐκ ἐκοιμήθη, πάντα παρέκρουσεν. πεντεκαιδεκάτῃ οὖρον θολερόν, οἶον ἐκ τῶν καθεστηκότων γίνεται, ὅταν ἀναταραχθῇ, πυρετὸς ὀξύς, πάντα παρέκρουσεν, οὐκ ἐκοιμήθη, γούνατα καὶ κνήμας ἐπώδυνα εἶχεν· ἀπὸ δὲ κοιλίης βάλανον προσθεμένῳ μέλανα κόπρανα διῆλθεν. ἑξκαιδεκάτῃ οὖρα λεπτά, εἶχεν ἐναιώρημα ἐπινέφελον, παρέκρουσεν. ἑπτακαιδεκάτῃ πρωϊ ἄκρεα ψυχρά, περιεστέλλετο, πυρετὸς ὀξύς, ἵδρωσε δι᾽ ὅλου, ἐκουφίσθη, κατενόει μᾶλλον, οὐκ ἄπυρος, διψώδης, ἤμεσε χολώδεα, ξανθά, ὀλίγα, ἀπὸ δὲ κοιλίης κόπρανα διῆλθε, μετ᾽ ὀλίγον δὲ μέλανα, ὀλίγα, λεπτά· οὖρα λεπτά, οὐκ εὔχρω. ὀκτωκαιδεκάτῃ οὐ κατενόει, κωματώδης. ἐννεακαιδεκάτῃ διὰ τῶν αὐτῶν. εἰκοστῇ ὕπνωσε, κατενόει πάντα, ἵδρωσεν, ἄπυρος, οὐκ ἐδίψη, οὖρα δὲ λεπτά. εἰκοστῇ πρώτῃ σμικρὰ παρέκρουσεν, ὑπεδίψη, ὑπο χονδρίου πόνος καὶ περὶ ὀμφαλὸν παλμὸς διὰ τέλεος. εἰκοστῇ τετάρτῃ οὔροισιν ὑπόστασις, κατενόει πάντα. εἰκοστῇ ἑβδόμῃ ἰσχίου δεξιοῦ ὀδύνη, τὰ δ᾽ ἄλλα ἔσχεν ἐπιεικέστατα, οὔροισιν ὑπόστασις. περὶ δὲ εἰκοστὴν ἐνάτην ὀφθαλμοῦ δεξιοῦ ὀδύνη, οὖρα λεπτά. τεσσαρακοστῇ διεχώρησε φλεγματώδεα, λευκά, ὑπόσυχνα, ἵδρωσε πολλῷ δι᾽ ὅλου, τελέως ἐκρίθη.

[δ᾽.] Ἐν Θάσῳ Φιλιστῆς κεφαλὴν ἐπόνει χρόνον πολὺν καί ποτε καὶ ὑποκαρωθεὶς κατεκλίθη· ἐκ δὲ πότων πυρετῶν συνεχέων γενομένων ὁ πόνος παρωξύνθη. νυκτὸς ἐπεθερμάνθη τὸ πρῶτον. τῇ πρώτῃ ἤμεσε χολώδεα, ὀλίγα, ξανθὰ τὸ πρῶτον, μετὰ δὲ ταῦτα ἰώδεα πλείω, ἀπὸ δὲ κοιλίης κόπρανα διῆλθε· νύκτα δυσφόρως. δευτέρῃ κώφωσις, πυρετὸς ὀξύς, ὑποχόνδριον δεξιὸν συνετάθη, ἔρρεπεν ἐς τὰ ἔσω· οὖρα λεπτά, διαφανέα, εἶχεν ἐναιώρημα γονοειδές, σμικρόν· ἐξεμάνη περὶ μέσον ἡμέρης. τρίτῃ δυσφόρως. τετάρτῃ σπασμοί, παρωξύνθη. πέμπτῃ πρωὶ ἀπέθανεν.

[ε᾽.] Χαιρίωνα, ὃς κατέκειτο παρὰ Δημαινέτῳ, ἐκ πότου πῦρ ἔλαβεν. αὐτίκα δὲ κεφαλῆς βάρος ἐπώδυνον, οὐκ ἐκοιμᾶτο, κοιλίη ταραχώδης λεπτοῖσιν, ὑποχολώδεσι. τρίτῃ πυρετὸς ὀξύς, κεφαλῆς τρόμος, μάλιστα δὲ χείλεος τοῦ κάτω· μετ᾽ ὀλίγον δὲ ῥῖγος, σπασμοί, πάντα παρέκρουσε, νύκτα δυσφόρως. τετάρτῃ δι᾽ ἡσυχίης, σμικρὰ ἐκοιμήθη, παρέλεγε. πέμπτῃ ἐπιπόνως, πάντα παρωξύνθη, λῆρος, νύκτα δυσφόρως, οὐκ ἐκοιμήθη. ἕκτῃ διὰ τῶν αὐτῶν. ἑβδόμῃ ἐπερρίγωσε, πυρετὸς ὀξύς, ἵδρωσε δι᾽ ὅλου, ἐκρίθη. τούτῳ διὰ τέλεος ἀπὸ κοιλίης διαχωρήματα χολώδεα, ὀλίγα, ἄκρητα· οὖρα λεπτά, οὐκ εὔχρω, ἐναιώρημα ἐπινέφελον ἔχοντα. περὶ ὀγδόην οὔρησεν εὐχροώτερα, ἔχοντα ὑπόστασιν λευκὴν ὀλίγην, κατενόει, ἄπυρος· διέλιπεν. ἐνάτῃ ὑπέστρεψε. περὶ δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτην πυρετὸς ὀξύς. ἑκκαιδεκάτῃ ἤμεσε χολώδεα, ξανθά, ὑπόσυχνα. ἑπτακαιδεκάτῃ ἐπερρίγωσε, πυρετὸς ὀξύς, ἵδρωσεν, ἄπυρος ἐκρίθη. οὖρα μετὰ ὑποστροφὴν καὶ κρίσιν εὔχρω, ὑπόστασιν ἔχοντα, οὐδὲ παρέκρουσεν ἐν τῇ ὑποστροφῇ. ὀκτωκαιδεκάτῃ ἐθερμαίνετο σμικρά, ὑπεδίψη, οὖρα λεπτά, ἐναιώρημα ἐπινέφελον, σμικρὰ παρέκρουσεν. ἐννεακαιδεκάτῃ ἄπυρος, τράχηλον ἐπωδύνως εἶχεν, οὔροισιν ὑπόστασις. τελέως ἐκρίθη εἰκοστῇ.

[ς᾽.] Τὴν Εὐρυάνακτος θυγατέρα, παρθένον, πῦρ ἔλαβεν. ἦν δὲ ἄδιψος διὰ τέλεος· γεύματα οὐ προσεδέχετο. ἀπὸ δὲ κοιλίης σμικρὰ διῄει, οὖρα λεπτά, ὀλίγα, οὐκ εὔχρω. ἀρχομένου δὲ τοῦ πυρετοῦ περὶ ἕδρην ἐπόνει. ἑκταίη δὲ ἐοῦσα ἄπυρος οὐχ ἵδρωσεν· ἐκρίθη. τὸ δὲ περὶ τὴν ἕδρην σμικρὰ ἐξεπύησεν, ἐρράγη ἅμα κρίσει. μετὰ δὲ κρίσιν ἑβδομαίη ἐοῦσα ἐρρίγωσε, σμικρὰ ἐπεθερμάνθη, ἵδρωσεν. ὕστερον δὲ ἄκρεα ψυχρὰ αἰεί. περὶ δὲ δεκάτην μετὰ τὸν ἱδρῶτα τὸν γενόμενον παρέκρουσε καὶ πάλιν ταχὺ κατενόει· ἔλεγον δὲ γευσαμένην βότρυος. διαλιποῦσα δὲ δωδεκάτῃ πάλιν πολλὰ παρελήρει, κοιλίη ἐπεταράχθη χολώδεσιν, ἀκρήτοισιν, ὀλίγοισι, λεπτοῖσι, δακνώδεσι, πυκνὰ ἀνίστατο. ἀφ᾽ ἧς δὲ παρέκρουσε τὸ ὕστερον, ἀπέθανε ἑβδόμῃ. αὕτη ἀρχομένου τοῦ νοσήματος ἤλγει φάρυγγα, καὶ διὰ τέλεος ἔρευθος εἶχε, γαργαρεὼν ἀνεσπασμένος. ῥεύματα πολλά, σμικρά, δριμέα. ἔβησσε πέπονα, οὐδὲν ἀνῆγεν· ἀπόσιτος πάντων παρὰ πάντα τὸν χρόνον οὐδ᾽ ἐπεθύμησεν οὐδενός. ἄδιψος, οὐδ᾽ ἔπινεν οὐδὲν ἄξιον λόγου. σιγῶσα, οὐδὲν διελέγετο. δυσθυμίη, ἀνελπίστως ἑωυτῆς εἶχεν. ἦν δέ τι καὶ συγγενικὸν φθινῶδες.

[ζ᾽.] Ἡ κυναγχικὴ ἡ παρὰ Ἀριστίωνος, ᾗ πρῶτον ἤρξατο ἀσαφὴς φωνή. γλῶσσα ἐρυθ ρή, ἐπεξηράνθη. τῇ πρώτῃ φρικώδης, ἐπεθερμάνθη. τρίτῃ ῥῖγος, πυρετὸς ὀξύς, οἴδημα ὑπέρυθρον, σκληρὸν τραχήλου καὶ ἐπὶ στῆθος ἐξ ἀμφοτέρων, ἄκρεα ψυχρά, πελιδνά, πνεῦμα μετέωρον, ποτὸν διὰ ῥινῶν, καταπίνειν οὐκ ἠδύνατο, διαχωρήματα καὶ οὖρα ἐπέστη. τετάρτῃ πάντα παρωξύνθη. πέμπτῃ ἀπέθανε.

[η᾽.] Τὸ μειράκιον, ὃ κατέκειτο ἐπὶ ψευδέων ἀγορῇ, πῦρ ἔλαβεν ἐκ κόπων καὶ πόνων καὶ δρόμων παρὰ τὸ ἔθος. τῇ πρώτῃ κοιλίη ταραχώδης χολώδεσι, λεπτοῖσι, πολλοῖσιν, οὖρα λεπτά, ὑπομέλανα, οὐχ ὕπνωσε, διψώδης. δευτέρῃ πάντα παρωξύνθη, διαχωρήματα πλείω, ἀκαιρότερα. οὐχ ὕπνωσε, τὰ τῆς γνώμης ταραχώδεα, σμικρὰ ὑφίδρωσε. τρίτῃ δυσφόρως, διψώδης, ἀσώδης, πολὺς βληστρισμός, ἀπορίη, παρέκρουσεν, ἄκρεα πελιδνὰ καὶ ψυχρά, ὑποχονδρίου ἔντασις ὑπολάπαρος ἐξ ἀμφοτέρων. τετάρτῃ οὐχ ὕπνωσεν· ἐπὶ τὸ χεῖρον. ἑβδόμῃ ἀπέθανεν, ἡλικίην περὶ ἔτεα εἴκοσιν.

[θ᾽.] Ἡ παρὰ Τεισαμενοῦ γυνὴ κατέκειτο, ᾗ τὰ εἰλεώδεα δυσφόρως ὥρμησεν. ἔμετοι πολλοί, ποτὸν κατέχειν οὐκ ἠδύνατο. πόνοι περὶ ὑποχόνδρια. καὶ ἐν τοῖσι κάτω κατὰ κοιλίην οἱ πόνοι. στρόφοι συνεχέες. οὐ διψώδης. ἐπεθερμαίνετο, ἄκρεα ψυχρὰ διὰ τέλεος. ἀσώδης, ἄγρυπνος. οὖρα ὀλίγα, λεπτά. διαχωρήματα ὠμά, λεπτὰ, ὀλίγα. ὠφελεῖν οὐκέτι ἠδύνατο, ἀπέθανεν.

[ι᾽.] Γυναῖκα ἐξ ἀποφθορῆς νηπίου τῶν περὶ Παντιμίδην τῇ πρώτῃ πῦρ ἔλαβε. γλῶσσα ἐπίξηρος, διψώδης, ἀσώδης, ἄγρυπνος. κοιλίη ταραχώδης λεπτοῖσι, πολλοῖσιν, ὠμοῖσι. δευτέρῃ ἐπερρίγωσε, πυρετὸς ὀξύς, ἀπὸ κοιλίης πολλά, οὐχ ὕπνωσε. τρίτῃ μείζους οἱ πόνοι. τετάρτῃ παρέκρουσεν· ἑβδόμῃ ἀπέθανε. κοιλίη διὰ παντὸς ὑγρὴ διαχωρήμασι πολλοῖσι, λεπτοῖσιν, ὠμοῖσιν· οὖρα ὀλίγα λεπτά.

[ια᾽.] Ἑτέρην ἐξ ἀποφθορῆς περὶ πεντάμηνον, Ἱκέτεω γυναῖκα, πῦρ ἔλαβεν. ἀρχομένη κωματώδης ἦν, καὶ πάλιν ἄγρυπνος, ὀσφύος ὀδύνη, κεφαλῆς βάρος. δευτέρῃ κοιλίη ἐπεταράχθη ὀλίγοισι, λεπτοῖσιν, ἀκρήτοισι τὸ πρῶτον. τρίτῃ πλείω, χείρω· νυκτὸς οὐδὲν ἐκοιμήθη. τετάρτῃ παρέκρουσε, φόβοι, δυσθυμίαι. δεξιῷ ἴλλαινε, ἵδρωσε περι κεφαλὴν ὀλίγῳ ψυχρῷ, ἄκρεα ψυχρά· πέμπτῃ πάντα παρωξύνθη, πολλὰ παρέλεγε καὶ πάλιν ταχὺ κατενόει· ἄδιψος, ἄγρυπνος, κοιλίη πολλοῖσιν ἀκαίροισι διὰ τέλεος· οὖρα ὀλίγα, λεπτά, ὑπομέλανα· ἄκρεα ψυχρά, ὑποπέλιδνα. ἕκτῃ διὰ τῶν αὐτῶν. ἑβδόμῃ ἀπέθανε.

[ιβ᾽.] Γυναῖκα, ἥτις κατέκειτο ἐπὶ ψευδέων ἀγορῇ, τεκοῦσαν τότε πρῶτον ἐπιπόνως ἄρσεν πῦρ ἔλαβεν. αὐτίκα ἀρχομένη διψώδης, ἀσώδης, καρδίην ὑπήλγει, γλῶσσα ἐπίξηρος, κοιλίη ἐπεταράχθη λεπτοῖσιν ὀλίγοισιν, οὐχ ὕπνωσε. δευτέρῃ σμικρὰ ἐπερρίγωσε, πυρετὸς ὀξύς, σμικρὰ περὶ κεφαλὴν ἵδρωσε ψυχρῷ. τρίτῃ ἐπιπόνως· ἀπὸ κοιλίης ὠμά, λεπτὰ πολλὰ διῄει. τετάρτῃ ἐπερρίγωσε, πάντα παρωξύνθη· ἄγρυπνος· πέμπτῃ ἐπιπόνως. ἕκτῃ διὰ τῶν αὐτῶν· ἀπὸ κοιλίης ἦλθε ὑγρὰ πολλά. ἑβδόμῃ ἐπερρίγωσε, πυρετὸς ὀξύς, δίψα, πολὺς βληστρισμός, περὶ δείλην ἵδρωσε δι᾽ ὅλου ψυχρῷ, ψύξις, ἄκρεα ψυχρά, οὐκέτι ἀνεθερμαίνετο· καὶ πάλιν ἐς νύκτα ἐπερρίγωσεν, ἄκρεα οὐκ ἀνεθερμαίνετο, οὐχ ὕπνωσε, σμικρὰ παρέκρουσε, καὶ πάλιν ταχὺ κατενόει. ὀγδόῃ περὶ μέσον ἡμέρης ἀνεθερμάνθη, διψώδης, κωματώδης, ἀσώδης, ἤμεσε χολώδεα σμικρὰ ὑπόξανθα. νύκτα δυσφόρως, οὐκ ἐκοιμήθη, οὔρησε πολὺ ἀθρόον οὐκ εἰδυῖα. ἐνάτῃ συνέδωκε πάντα, κωματώδης. πρὸς δείλην σμικρὰ ἐπερρίγωσεν, ἤμεσε σμικρὰ χολώδεα. δεκάτῃ ῥῖγος, πυρετὸς παρωξύνθη, οὐχ ὕπνωσεν οὐδέν· πρωὶ οὔρησε πολὺ ὑπόστασιν οὐκ ἔχον, ἄκρεα ἀνεθερμάνθη. ἑνδεκάτῃ ἤμεσε χολώδεα, ἰώδεα. ἐπερρίγωσεν οὐ μετὰ πολύ, καὶ πάλιν ἄκρεα ψυχρά, ἐς δείλην ἱδρώς, ῥῖγος, ἤμεσε πολλά, νύκτα ἐπιπόνως. δωδεκάτῃ ἤμεσε πολλὰ μέλανα δυσώδεα, λυγμὸς πολύς, δίψος ἐπιπόνως. τρισκαιδεκάτῃ μέλανα, δυσώδεα πολλὰ ἤμεσε, ῥῖγος· περὶ δὲ μέσον ἡμέρης ἄφωνος. τεσσαρεσκαιδεκάτῃ αἷμα διὰ ῥινῶν· ἀπέθανε. ταύτῃ διὰ τέλεος κοιλίη ὑγρή· φρικώδης· ἡλικίη περὶ ἔτεα ἑπτακαίδεκα.

Κατάστασις[Επεξεργασία]

II. Ἔτος νότιον ἔπομβρον· ἄπνοια διὰ τέλεος· αὐχμῶν δὲ γενομένων τοὺς ὑπόπροσθεν χρόνους ἐν νοτίοισι περὶ ἀρκτοῦρον ὕδατα πολλά. φθινόπωρον σκιῶδες, ἐπινέφελον, ὑδάτων πλήθεα. χειμὼν νότιος, ὑγρός, μαλθακὸς μετὰ ἡλίου τροπάς· ὕστερον πολλῷ, πλησίον ἰσημερίης, ὀπισθοχειμῶνες, καὶ ἤδη περὶ ἰσημερίην βόρεια, χιονώδεα, οὐ πολὺν χρόνον. ἦρ πάλιν νότιον, ἄπνοον· ὕδατα πολλὰ διὰ τέλεος μέχρι κυνός. θέρος αἴθριον, θερμόν, πνίγεα μεγάλα· ἐτησίαι σμικρὰ διεσπασμένως ἔπνευσαν· πάλιν δὲ περὶ ἀρκτοῦρον ἐν βορείοισιν ὕδατα πολλά.

Γενομένου δὲ τοῦ ἔτεος νοτίου καὶ ὑγροῦ καὶ μαλθακοῦ κατὰ μὲν χειμῶνα διῆγον ὑγιηρῶς πλὴν τῶν φθινωδέων, περὶ ὧν γεγράψεται.

III. Πρωὶ δὲ τοῦ ἦρος ἅμα τοῖσι γενομένοισι ψύχεσιν ἐρυσιπέλατα πολλά, τοῖσι μὲν μετὰ προφάσιος, τοῖσι δ᾽ οὔ, κακοήθεα· πολλοὺς ἔκτεινε, πολλοὶ φάρυγγας ἐπόνησαν· φωναὶ κακούμεναι, καῦσοι, φρενιτικοί, στόματα ἀφθώδεα, αἰδοίοισι φύματα, ὀφθαλμίαι, ἄνθρακες, κοιλίαι ταραχώδεες, ἀπόσιτοι, διψώδεες οἱ μέν, οἱ δ᾽ οὔ, οὖρα ταραχώδεα, πολλά, κακά, κωματώδεες ἐπὶ πολὺ καὶ πάλιν ἄγρυπνοι, ἀκρισίαι πολλαί, δύσκριτα, ὕδρωπες, φθινώδεες πολλοί. τὰ μὲν ἐπιδημήσαντα νοσήματα ταῦτα. ἑκάστου δὲ τῶν ὑπογεγραμμένων εἰδέων ἦσαν οἱ κάμνοντες καὶ ἔθνῃσκον πολλοί. συνέπιπτε δ᾽ ἐφ᾽ ἑκάστοισι τούτων ὧδε.

IV. Πολλοῖσι μὲν τὸ ἐρυσίπελας μετὰ προφάσιος ἐπὶ τοῖσι τυχοῦσι καὶ πάνυ ἐπὶ σμικροῖσι τρωματίοις ἐφ᾽ ὅλῳ τῷ σώματι, μάλιστα δὲ τοῖσι περὶ ἑξήκοντα ἔτεα καὶ περὶ κεφαλήν, εἰ καὶ σμικρὸν ἀμεληθείη. πολλοῖσι δὲ καὶ ἐν θεραπείῃ ἐοῦσι μεγάλαι φλεγμοναὶ ἐγίνοντο, καὶ τὸ ἐρυσίπελας πολὺ ταχὺ πάντοθεν ἐπενέμετο. τοῖσι μὲν οὖν πλείστοισιν αὐτῶν ἀποστάσιες ἐς ἐμπυήματα συνέπιπτον· σαρκῶν καὶ νεύρων καὶ ὀστέων ἐκπτώσιες μεγάλαι. ἦν δὲ καὶ τὸ ῥεῦμα τὸ συνιστάμενον οὐ πύῳ ἴκελον, ἀλλὰ σηπεδών τις ἄλλη καὶ ῥεῦμα πολὺ καὶ ποικίλον. οἷσι μὲν οὖν περὶ κεφαλὴν τούτων τι συμπίπτοι γίνεσθαι, μάδησίς τε ὅλης τῆς κεφαλῆς ἐγίνετο καὶ τοῦ γενείου καὶ ὀστέων ψιλώματα καὶ ἐκπτώσιες καὶ πολλὰ ῥεύματα. ἐν πυρετοῖσί τε ταῦτα καὶ ἄνευ πυρετῶν. ἦν δὲ ταῦτα φοβερώτερα ἢ κακίω. οἷσι γὰρ ἐς ἐμπύημα ἤ τινα τοιοῦτον ἀφίκοιτο πεπασμόν, οἱ πλεῖστοι τούτων ἐσῴζοντο. οἷσι δ᾽ ἡ μὲν φλεγμονὴ καὶ τὸ ἐρυσίπελας ἀπέλθοι, τοιαύτην δὲ ἀπόστασιν μηδεμίαν ποιήσαιτο, τούτων ἀπώλλυντο πολλοί. ὁμοίως δὲ καὶ εἴ πῃ ἄλλῃ τοῦ σώματος πλανηθείη, συνέπιπτε ταῦτα. πολλοῖσι μὲν γὰρ βραχίων καὶ πῆχυς ὅλος περιερρύη. οἷσι δ᾽ ἐπὶ τὰ πλευρά, ταῦτα ἐκακοῦτο ἢ τῶν ἔμπροσθέν τι ἢ τῶν ὄπισθεν. οἷσι δ᾽ ὅλος ὁ μηρὸς ἢ τὰ περὶ κνήμην ἀπεψιλοῦτο καὶ ποὺς ὅλος. ἦν δὲ πάντων χαλεπώτατα τῶν τοιούτων, ὅτε περὶ ἥβην καὶ αἰδοῖα γενοίατο. τὰ μὲν περὶ ἕλκεα καὶ μετὰ προφάσιος τοιαῦτα. πολλοῖσι δὲ ἐν πυρετοῖσι καὶ πρὸ πυρετοῦ καὶ ἐπὶ πυρετοῖσι συνέπιπτεν. ἦν δὲ καὶ τούτων, ὅσα μὲν ἀπόστασιν ποιήσαιτο διὰ τοῦ ἐκπυῆσαι ἢ κατὰ κοιλίην ταραχή τις ἐπίκαιρος ἢ χρηστῶν οὔρων διάδοσις γένοιτο, διὰ τούτων λελύσθαι, οἷσι δὲ μηδὲν τούτων συμπίπτοι, ἀσήμως δὲ ἀφανιζομένων, θανατώδεα γίνεσθαι. πολὺ μὲν οὖν πλείστοισι συνέπιπτε τὰ περὶ τὸ ἐρυσίπελας τοῦ ἦρος. παρείπετο δὲ καὶ διὰ τοῦ θέρεος καὶ ὑπὸ φθινόπωρον.

V. Πολλὴ δὲ ταραχή τισι καὶ τὰ περὶ φάρυγγα φύματα, καὶ φλεγμοναὶ γλώσσης, καὶ τὰ παρ᾽ ὀδόντας ἀποστήματα. φωναί τε πολλοῖσιν ἐπεσήμαινον κακούμεναι καὶ κατίλλουσαι, πρῶτον μὲν τοῖσι φθινώδεσιν ἀρχομένοισιν, ἀτὰρ καὶ τοῖσι καυσώδεσι καὶ τοῖσι φρενιτικοῖσιν.

VI. Ἤρξαντο μὲν οὖν οἱ καῦσοι καὶ τὰ φρενιτικὰ πρωὶ τοῦ ἦρος μετὰ τὰ γενόμενα ψύχεα, καὶ πλεῖστοι τηνικαῦτα διενόσησαν· ὀξέα δὲ τούτοισι καὶ θανατώδεα συνέπιπτεν. ἦν δὲ ἡ κατάστασις τῶν γενομένων καύσων ὧδε· ἀρχόμενοι κωματώδεες, ἀσώδεες, φρικώδεες, πυρετὸς ὀξύς, οὐ διψώδεες λίην, οὐ παράληροι, ἀπὸ ῥινῶν ἔσταξε σμικρόν. οἱ παροξυσμοὶ τοῖσι πλείστοισιν ἐν ἀρτίῃσι, περὶ δὲ τοὺς παροξυσμοὺς λήθη καὶ ἄφεσις καὶ ἀφωνίη. ἄκρεά τε τούτοισιν αἰεὶ μὲν ψυχρότερα ποδῶν καὶ χειρῶν, πολὺ δὲ περὶ τοὺς παροξυσμοὺς μάλιστα· πάλιν τε βραδέως καὶ οὐ καλῶς ἀνεθερμαίνοντο καὶ πάλιν κατενόεον καὶ διελέγοντο. κατεῖχε δὲ ἢ τὸ κῶμα συνεχές, οὐχ ὑπνῶδες, ἢ μετὰ πόνων ἄγρυπνοι. κοιλίαι ταραχώδεες τοῖσι πλείστοισι τούτων, διαχωρήμασιν ὠμοῖσι, λεπτοῖσι, πολλοῖσιν· οὖρά τε πολλὰ λεπτὰ κρίσιμον οὐδὲ χρηστὸν οὐδὲν ἔχοντα· οὐδὲ ἄλλο κρίσιμον οὐδὲν τοῖσιν οὕτως ἔχουσιν ἐφαίνετο· οὔτε γὰρ ᾑμορράγει καλῶς οὔτε τις ἄλλη τῶν εἰθισμένων ἀπόστασις ἐγένετο κρίσιμος. ἔθνῃσκόν τε ἕκαστος ὡς τύχοι, πεπλανημένως τὰ πολλά, περὶ τὰς κρίσιας, ἐκ πολλοῦ δέ τινες ἄφωνοι, ἱδρῶντες πολλοί. τοῖσι μὲν ὀλεθρίως ἔχουσι συνέπιπτε ταῦτα· παραπλήσια δὲ καὶ τοῖσι φρενιτικοῖσιν. ἄδιψοι δὲ πάνυ οὗτοι ἦσαν, οὐδ᾽ ἐξεμάνη τῶν φρενιτικῶν οὐδείς, ὥσπερ ἐπ᾽ ἄλλοισιν, ἀλλ᾽ ἄλλῃ τινὶ καταφορῇ νωθρῇ καρηβαρέες ἀπώλλυντο.

VII. Ἦσαν δὲ καὶ ἄλλοι πυρετοί, περὶ ὧν γεγράψεται. στόματα πολλοῖσιν ἀφθώδεα, ἑλκώδεα. ῥεύματα περὶ αἰδοῖα πολλά, ἑλκώματα, φύματα ἔξωθεν, ἔσωθεν· τὰ περὶ βουβῶνας. ὀφθαλμίαι ὑγραί, μακροχρόνιοι μετὰ πόνων. ἐπιφύσιες βλεφάρων ἔξωθεν, ἔσωθεν, πολλῶν φθείροντα τὰς ὄψιας, ἃ σῦκα ἐπονομάζουσιν. ἐφύετο δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἑλκέων πολλὰ καὶ ἐν αἰδοίοισιν. ἄνθρακες πολλοὶ κατὰ θέρος καὶ ἄλλα, ἃ σὴψ καλεῖται. ἐκθύματα μεγάλα. ἕρπητες πολλοῖσι μεγάλοι.

VIII. Τὰ δὲ κατὰ κοιλίην πολλοῖσι πολλὰ καὶ βλαβερὰ συνέβαινε. πρῶτον μὲν τεινεσμοὶ πολλοῖσιν ἐπιπόνως, πλείστοισι δὲ παιδίοισι, καὶ πᾶσιν ὅσα πρὸ ἥβης, καὶ ἀπώλλυντο τὰ πλεῖστα τούτων. λειεντερικοὶ πολλοί. δυσεντεριώδεες, οὐδ᾽ οὗτοι λίην ἐπιπόνως. τὰ δὲ χολώδεα καὶ λιπαρὰ καὶ λεπτὰ καὶ ὑδατώδεα· πολλοῖσι μὲν αὐτὸ τὸ νόσημα ἐς τοῦτο κατέσκηψεν ἄνευ τε πυρετῶν καὶ ἐν πυρετοῖσι. μετὰ πόνων στρόφοι καὶ ἀνειλήσιες κακοήθεες. διέξοδοί τε τῶν πολλῶν ἐνόντων τε καὶ ἐπισχόντων. τὰ δὲ διεξιόντα πόνους οὐ λύοντα τοῖσι τε προσφερομένοισι δυσκόλως ὑπακούοντα· καὶ γὰρ αἱ καθάρσιες τοὺς πλείστους προσέβλαπτον. τῶν δὲ οὕτως ἐχόντων πολλοὶ μὲν ὀξέως ἀπώλλυντο, ἔστι δ᾽ οἷσι καὶ μακρότερα διῆγεν. ὡς δ᾽ ἐν κεφαλαίῳ εἰρῆσθαι, πάντες, καὶ οἱ τὰ μακρὰ νοσέοντες καὶ οἱ τὰ ὀξέα, ἐκ τῶν κατὰ κοιλίην ἀπέθνῃσκον μάλιστα. πάντας γὰρ κοιλίη συναπήνεγκεν.

IX. Ἀπόσιτοι δ᾽ ἐγένοντο πάντες μὲν καὶ ἐπὶ πᾶσι τοῖσι προγεγραμμένοισιν, ὡς ἐγὼ οὐδὲ πώποτε ἐνέτυχον, πολὺ δὲ μάλιστα οὗτοι καὶ ἐκ τούτων καὶ ἐκ τῶν ἄλλων δὲ οἳ καὶ ὀλεθρίως ἔχοιεν. διψώδεες οἱ μέν, οἱ δ᾽ οὔ· τῶν ἐν πυρετοῖσι καὶ τοῖσιν ἄλλοισιν οὐδεὶς ἀκαίρως, ἀλλ᾽ ἦν κατὰ ποτὸν διαιτᾶν ὡς ἤθελες.

X. Οὖρα δὲ πολλὰ μὲν τὰ διεξιόντα ἦν, οὐκ ἐκ τῶν προσφερομένων ποτῶν, ἀλλὰ πολλὸν ὑπερβάλλοντα. πολλὴ δέ τις καὶ τῶν οὔρων κακότης ἦν τῶν ἀπιόντων. οὔτε γὰρ πάχος οὔτε πεπασμοὺς οὔτε καθάρσιας χρηστὰς εἶχεν. ἐσήμαινεν δὲ τοῖσι πλείστοισι σύντηξιν καὶ ταραχὴν καὶ πόνους καὶ ἀκρισίας.

XI. Κωματώδεες δὲ μάλιστα οἱ φρενιτικοὶ καὶ οἱ καυσώδεες ἦσαν, ἀτὰρ καὶ ἐπὶ τοῖς ἄλλοισι νοσήμασι πᾶσι τοῖσι μεγίστοισιν, ὅ τι μετὰ πυρετοῦ γίνοιτο. διὰ παντὸς δὲ τοῖσι πλείστοισιν ἢ βαρὺ κῶμα παρείπετο ἢ μικροὺς καὶ λεπτοὺς ὕπνους κοιμᾶσθαι.

XII. Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα πυρετῶν ἐπεδήμησεν εἴδεα, τριταίων, τεταρταίων, νυκτερινῶν, συνεχέων, μακρῶν, πεπλανημένων, ἀσωδέων, ἀκαταστάτων. ἅπαντες δὲ οὗτοι μετὰ πολλῆς ἐγίνοντο ταραχῆς· κοιλίαι τε γὰρ τοῖσι πλείστοισιν ταραχώδεες, φρικώδεες· ἱδρῶτες οὐ κρίσιμοι, καὶ τὰ τῶν οὔρων ὡς ὑπογέγραπται. μακρὰ δὲ τοῖσι πλείστοισι τούτων· οὐδὲ γὰρ αἱ γινόμεναι τούτοισιν ἀποστάσιες ἔκρινον ὥσπερ ἐπὶ τοῖσιν ἄλλοισι. δύσκριτα μὲν οὖν πᾶσι πάντα ἐγίνετο καὶ ἀκρισίαι καὶ χρόνια, πολὺ δὲ μάλιστα τούτοις. ἔκρινε δὲ τούτων ὀλίγοισι περὶ ὀγδοηκοστήν. τοῖσι δὲ πλείστοισιν ἐξέλειπεν ὡς ἔτυχεν. ἔθνῃσκον δὲ τούτων ὀλίγοι ὑπὸ ὕδρωπος ὀρθοστάδην. πολλοῖσι δὲ καὶ ἐπὶ τοῖσιν ἄλλοισι νοσήμασιν οἰδήματα παρώχλει, πολὺ δὲ μάλιστα τοῖσι φθινώδεσι.

XIII. Μέγιστον δὲ καὶ χαλεπώτατον καὶ πλείστους ἔκτεινε τὸ φθινῶδες. πολλοὶ γάρ τινες ἀρξάμενοι κατὰ χειμῶνα πολλοὶ μὲν κατεκλίθησαν, οἱ δὲ αὐτῶν ὀρθοστάδην ὑπεφέροντο· πρωὶ δὲ τοῦ ἦρος ἔθνῃσκον οἱ πλεῖστοι τῶν κατακλιθέντων· τῶν δὲ ἄλλων ἐξέλιπον μὲν αἱ βῆχες οὐδενί, ὑφίεσαν δὲ κατὰ θέρος. ὑπὸ δὲ τὸ φθινόπωρον κατεκλίθησαν πάντες καὶ πολλοὶ ἔθνῃσκον. μακρὰ δὲ τούτων οἱ πλεῖστοι διενόσεον. ἤρξατο μὲν οὖν τοῖσι πλείστοισι τούτων ἐξαίφνης ἐκ τούτων κακοῦσθαι· φρικώδεες πυκνά. πολλάκις πυρετοὶ συνεχέες, ὀξέες· ἱδρῶτες ἄκαιροι πολλοί, ψυχροὶ διὰ τέλεος· πολλὴ ψύξις, καὶ μόγις πάλιν ἀναθερμαινόμενοι· κοιλίαι ποικίλως ἐφιστάμεναι καὶ πάλιν ταχὺ καθυγραινόμεναι, περὶ δὲ τελευτὴν πᾶσι βιαίως καθυγραινόμεναι· καὶ τῶν περὶ πνεύμονα πάντων διάδοσις κάτω· πλῆθος οὔρων οὐ χρηστῶν· συντήξιες κακαί. αἱ δὲ βῆχες ἐνῆσαν μὲν διὰ τέλεος πολλαὶ καὶ πολλὰ ἀνάγουσαι πέπονα καὶ ὑγρά, μετὰ πόνων δὲ οὐ λίην· ἀλλ᾽ εἰ καὶ ἐπόνεον, πάνυ πρηέως πᾶσιν ἡ κάθαρσις τῶν ἀπὸ πνεύμονος ἐγίνετο. φάρυγγες οὐ λίην δακνώδεες, οὐδὲ ἁλμυρίδες οὐδὲν ἠνώχλεον· τὰ μέντοι γλίσχρα καὶ λευκὰ καὶ ὑγρὰ καὶ ἀφρώδεα πολλὰ ἀπὸ κεφαλῆς ᾔει. πολὺ δὲ μέγιστον κακὸν παρείπετο καὶ τούτοισι καὶ τοῖσιν ἄλλοισι τὰ περὶ τὴν ἀποσιτίην, καθάπερ ὑπογέγραπται· οὐδὲ γὰρ πότων μετὰ τροφῆς ἡδέως εἶχον, ἀλλὰ πάνυ διῆγον ἀδίψως· βάρος σώματος· κωματώδεες· τοῖσι πλείστοισιν αὐτῶν οἴδημα, καὶ ἐς ὕδρωπα περιίσταντο· φρικώδεες, παράληροι περὶ θάνατον.

XIV. Εἶδος δὲ τῶν φθινωδέων ἦν τὸ λεῖον, τὸ ὑπόλευκον, τὸ φακῶδες, τὸ ὑπέρυθρον, τὸ χαροπόν, λευκοφλεγματίαι, πτερυγώδεες· καὶ γυναῖκες οὕτω. τὸ μελαγχολικὸν καὶ ὕφαιμον· οἱ καῦσοι καὶ τὰ φρενιτικὰ καὶ τὰ δυσεντεριώδεα τούτων ἥπτετο. τεινεσμοὶ νέοισι φλεγματώδεσιν· αἱ μακραὶ διάρροιαι καὶ τὰ δριμέα διαχωρήματα καὶ λιπαρὰ πικροχόλοισιν.

XV. Ἦν δὲ πᾶσι τοῖς ὑπογεγραμμένοις χαλεπώτατον μὲν τὸ ἔαρ καὶ πλείστους ἀπέκτεινε, τὸ δὲ θέρος ῥήϊστον, καὶ ἐλάχιστοι ἀπώλλυντο. τοῦ δὲ φθινοπώρου καὶ ὑπὸ πληϊάδα πάλιν ἔθνῃσκον, οἱ πολλοὶ τεταρταῖοι. δοκεῖ δέ μοι προσωφελῆσαι κατὰ λόγον τὸ γενόμενον θέρος. τὰς γὰρ θερινὰς νούσους χειμὼν ἐπιγενόμενος λύει, καὶ τὰς χειμερινὰς θέρος ἐπιγενόμενον μεθίστησι. καίτοι αὐτό γε ἐπὶ ἑωυτοῦ τὸ γενόμενον θέρος οὐκ εὐσταθὲς ἐγένετο· καὶ γὰρ ἐξαίφνης θερμὸν καὶ νότιον καὶ ἄπνοον· ἀλλ᾽ ὅμως πρὸς τὴν ἄλλην κατάστασιν μεταλλάξαν ὠφέλησε.

XVI. Μέγα δὲ μέρος ἡγεῦμαι τῆς τέχνης εἶναι τὸ δύνασθαι σκοπεῖν καὶ περὶ τῶν γεγραμμένων ὀρθῶς. ὁ γὰρ γνοὺς καὶ χρεώμενος τούτοις οὐκ ἄν μοι δοκεῖ μέγα σφάλλεσθαι ἐν τῇ τέχνῃ. δεῖ δὲ καταμανθάνειν τὴν κατάστασιν τῶν ὡρέων ἀκριβῶς ἑκάστην καὶ τὸ νόσημα, ἀγαθὸν ὅ τι κοινὸν ἐν τῇ καταστάσει ἢ ἐν τῇ νούσῳ, κακὸν ὅ τι κοινὸν ἐν τῇ καταστάσει ἢ ἐν τῇ νούσῳ, μακρὸν ὅ τι νόσημα καὶ θανάσιμον, μακρὸν ὅ τι καὶ περιεστικόν, ὀξὺ ὅ τι θανάσιμον, ὀξὺ ὅ τι περιεστικόν· τάξιν τῶν κρισίμων ἐκ τούτων σκοπεῖσθαι καὶ προλέγειν ἐκ τούτων εὐπορεῖται. εἰδότι περὶ τούτων ἔστιν εἰδέναι οὓς καὶ ὅτε καὶ ὡς δεῖ διαιτᾶν.

Ἑκκαίδεκα ἄρρωστοι[Επεξεργασία]

XVII. [α'.] Ἐν Θάσῳ τὸν Πάριον, ὃς κατέκειτο ὑπὲρ Ἀρτεμισίου, πυρετὸς ἔλαβεν ὀξύς, κατ᾽ ἀρχὰς συνεχής, καυσώδης· δίψος· ἀρχόμενος κωματώδης καὶ πάλιν ἄγρυπνος· κοιλίη ταραχώδης ἐν ἀρχῇσιν, οὖρα λεπτά. ἕκτῃ οὔρησεν ἐλαιῶδες, παρέκρουσεν. ἑβδόμῃ παρωξύνθη πάντα, οὐδὲν ἐκοιμήθη, ἀλλὰ οὖρά τε ὅμοια καὶ τὰ τῆς γνώμης ταραχώδεα· ἀπὸ δὲ κοιλίης χολώδεα, λιπαρὰ διῆλθεν. ὀγδόῃ σμικρὸν ἀπὸ ῥινῶν ἔσταξεν, ἤμεσεν ἰώδεα ὀλίγα, σμικρὰ ἐκοιμήθη. ἐνάτῃ διὰ τῶν αὐτῶν. δεκάτῃ πάντα συνέδωκεν. ἑνδεκάτῃ ἵδρωσε δι᾽ ὅλου· περιέψυξε, ταχὺ δὲ πάλιν ἀνεθερμάνθη. τεσσαρεσκαιδεκάτῃ πυρετὸς ὀξύς, διαχωρήματα χολώδεα, λεπτά, πολλά, οὔροισιν ἐναιώρημα, παρέκρουσεν. ἑπτακαιδεκάτῃ ἐπιπόνως· οὔτε γὰρ ὕπνοι, ὅ τε πυρετὸς ἐπέτεινεν. εἰκοστῇ ἵδρωσε δι᾽ ὅλου· ἄπυρος, διαχωρήματα χολώδεα, ἀπόσιτος, κωματώδης· εἰκοστῇ τετάρτῃ ὑπέστρεψε. τριηκοστῇ τετάρτῃ ἄπυρος, κοιλίη οὐ συνίστατο, καὶ πάλιν ἀνεθερμάνθη. τεσσαρακοστῇ ἄπυρος, κοιλίη συνέστη χρόνον οὐ πολύν, ἀπόσιτος, σμικρὰ πάλιν ἐπύρεξε καὶ διὰ παντὸς πεπλανημένως· ἄπυρος τὰ μέν, τὰ δ᾽ οὔ· εἰ γάρ τι διαλίποι καὶ διακουφίσαι, ταχὺ πάλιν ὑπέστρεφε. σιταρίοισί τε ὀλίγοισι καὶ φαύλοισι προσεχρῆτο. ὕπνοι κακοί, περὶ τὰς ὑποστροφὰς παρέκρουσεν. οὖρα πάχος μὲν ἔχοντα οὔρει τηνικαῦτα, ταραχώδεα δὲ καὶ πονηρά. καὶ τὰ κατὰ κοιλίην συνιστάμενα καὶ πάλιν διαλυόμενα. πυρέτια συνεχέα. διαχωρήματα λεπτά, πολλά. ἐν εἴκοσι καὶ ἑκατὸν ἔθανε. τούτῳ κοιλίη συνεχέως ἀπὸ τῆς πρώτης ὑγρὴ χολώδεσιν, ὑγροῖσι πολλοῖσιν ἦν ἢ συν ισταμένη ζέουσι καὶ ἀπέπτοισιν· οὖρα διὰ τέλεος κακά· κωματώδης τὰ πλεῖστα, μετὰ πόνων ἄγρυπνος, ἀπόσιτος συνεχέως.

[β᾽.] Ἐν Θάσῳ τὴν κατακειμένην παρὰ τὸ ψυχρὸν ὕδωρ ἐκ τόκου θυγατέρα τεκοῦσαν καθάρσιος οὐ γενομένης πυρετὸς ὀξὺς φρικώδης τρι ταίην ἔλαβεν. ἐκ χρόνου δὲ πολλοῦ πρὸ τοῦ τόκου πυρετώδης ἦν, κατακλινής, ἀπόσιτος. μετὰ δὲ τὸ γενόμενον ῥῖγος συνεχέες, ὀξέες, φρικώδεες οἱ πυρετοί. ὀγδόῃ πολλὰ παρέκρουσε καὶ τὰς ἐχομένας καὶ ταχὺ πάλιν κατενόει· κοιλίη ταραχώδης πολλοῖσι λεπτοῖσιν, ὑδατοχόλοις· ἄδιψος. ἑνδεκάτῃ κατενόει, κωματώδης δ᾽ ἦν· οὖρα πολλὰ λεπτὰ καὶ μέλανα, ἄγρυπνος. εἰκοστῇ σμικρὰ περιέψυξε καὶ ταχὺ πάλιν ἀνεθερμάνθη, σμικρὰ παρέλεγεν, ἄγρυπνος· τὰ κατὰ κοιλίην ἐπὶ τῶν αὐτῶν· οὖρα ὑδατώδεα πολλά. εἰκοστῇ ἑβδόμῃ ἄπυρος, κοιλίη συνέστη, οὐ πολλῷ δὲ χρόνῳ ὕστερον ἰσχίου δεξιοῦ ὀδύνη ἰσχυρὴ χρόνον πολύν· πυρετοὶ πάλιν παρείποντο· οὖρα ὑδατώδεα. τεσσαρακοστῇ τὰ μὲν περὶ τὸ ἰσχίον ἐπεκούφισε, βῆχες δὲ συνεχέες ὑγραὶ πολλαί, κοιλίη συνέστη, ἀπόσιτος· οὖρα ἐπὶ τῶν αὐτῶν. οἱ δὲ πυρετοὶ τὸ μὲν ὅλον οὐκ ἐκλείποντες, πεπλανημένως δὲ παροξυνόμενοι, τὰ μέν, τὰ δ᾽ οὔ. ἑξηκοστῇ αἱ μὲν βῆχες ἀσήμως ἐξέλιπον· οὔτε γάρ τις πτυάλων πεπασμὸς ἐγένετο οὔτε ἄλλη τῶν εἰθισμένων ἀπόστασις· σιηγὼν δὲ ἡ ἐκ τῶν ἐπὶ δεξιὰ κατεσπάσθη· κωματώδης· παρέλεγε καὶ ταχὺ πάλιν κατενόει· πρὸς δὲ τὰ γεύματα ἀπονενοημένως εἶχεν· σιηγὼν μὲν ἐπανῆκε, κοιλίη δὲ χολώδεα σμικρὰ διέδωκεν, ἐπύρεξεν ὀξυτέρως, φρικώδης· καὶ τὰς ἐχομένας ἄφωνος καὶ πάλιν διελέγετο. ὀγδοηκοστῇ ἀπέθανε. ταύτῃ τὰ τῶν οὔρων διὰ τέλεος ἦν μέλανα καὶ λεπτὰ καὶ ὑδατώδεα. κῶμα παρείπετο, ἀπόσιτος, ἄθυμος, ἄγρυπνος, ὀργαί, δυσφορίαι, τὰ περὶ τὴν γνώμην μελαγχολικά.

[γ᾽.] Ἐν Θάσῳ Πυθίωνα, ὃς κατέκειτο ὑπεράνω τοῦ Ἡρακλείου, ἐκ πόνων καὶ κόπων καὶ διαίτης γενομένης ἀμελέος ῥῖγος μέγα καὶ πυρετὸς ὀξὺς ἔλαβε. γλῶσσα ἐπίξηρος, διψώδης, χολώδης, οὐχ ὕπνωσεν, οὖρα ὑπομέλανα, ἐναιώρημα μετέωρον, οὐχ ἵδρυτο. δευτέρῃ περὶ μέσον ἡμέρης ψύξις ἀκρέων, τὰ περὶ χεῖρας καὶ κεφαλὴν μᾶλλον, ἄναυδος, ἄφωνος, βραχύπνοος ἐπὶ πολὺν χρόνον, ἀνεθερμάνθη, δίψα, νύκτα δι᾽ ἡσυχίης, ἵδρωσε περὶ κεφαλὴν σμικρά. τρίτῃ ἡμέρην δι᾽ ἡσυχίης, ὀψὲ δὲ περὶ ἡλίου δυσμὰς ὑπεψύχθη σμικρά, ἄση, ταραχή, νυκτὸς ἐπιπόνως, οὐδὲν ὕπνωσεν, ἀπὸ δὲ κοιλίης σμικρὰ συνεστηκότα κόπρανα διῆλθε. τετάρτῃ πρωὶ δι᾽ ἡσυχίης, περὶ δὲ μέσον ἡμέρης πάντα παρωξύνθη, ψύξις, ἄναυδος, ἄφωνος, ἐπὶ τὸ χεῖρον, ἀνεθερμάνθη μετὰ χρόνον, οὔρησε μέλανα ἐναιώρημα ἔχοντα, νύκτα δι᾽ ἡσυχίης, ἐκοιμήθη· πέμπτῃ ἔδοξε κουφίσαι, κατὰ δὲ κοιλίην βάρος μετὰ πόνου, διψώδης, νύκτα ἐπιπόνως. ἕκτῃ πρωὶ μὲν δι᾽ ἡσυχίης, δείλης δὲ οἱ πόνοι μέζους, παρωξύνθη, ἀπὸ δὲ κοιλίης ὀψὲ κλυσματίῳ καλῶς διῆλθε, νυκτὸς ἐκοιμήθη. ἑβδόμῃ ἡμέρῃ ἀσώδης, ὑπεδυσφόρει, οὔρησεν ἐλαιῶδες, νυκτὸς ταραχὴ πολλή, παρέλεγεν, οὐδὲν ἐκοιμήθη. ὀγδόῃ πρωὶ μὲν ἐκοιμήθη σμικρά, ταχὺ δὲ ψύξις, ἀφωνίη, λεπτὸν πνεῦμα καὶ μινυθῶδες, ὀψὲ δὲ πάλιν ἀνεθερμάνθη, παρέκρουσεν, ἤδη δὲ πρὸς ἡμέρην σμικρὰ ἐκουφίσθη, διαχωρήματα ἄκρητα, σμικρὰ, χολώδεα. ἐνάτῃ κωματώδης, ἀσώδης, ὅτε διεγείροιτο· οὐ λίην διψώδης· περὶ δὲ ἡλίου δυσμὰς ἐδυσφόρει, παρέλεγε, νύκτα κακήν. δεκάτῃ πρωὶ ἄφωνος, πολλὴ ψύξις, πυρετὸς ὀξύς, πολὺς ἱδρώς, ἔθανεν. ἐν ἀρτίῃσιν οἱ πόνοι τούτῳ.

[δ᾽.] Ὁ φρενιτικὸς τῇ πρώτῃ κατακλιθεὶς ἤμεσεν ἰώδεα πολλά, λεπτά, πυρετὸς φρικώδης πολύς, ἱδρὼς συνεχὴς δι᾽ ὅλου, κεφαλῆς καὶ τραχήλου βάρος μετ᾽ ὀδύνης, οὖρα λεπτά, ἐναιωρήματα σμικρά, διεσπασμένα, οὐχ ἵδρυτο. ἀπὸ δὲ κοιλίης ἐξεκόπρισεν ἀθρόα πολλὰ, παρέκρουσεν, οὐδὲν ὕπνωσε. δευτέρῃ πρωὶ ἄφωνος, πυρετὸς ὀξύς, ἵδρωσεν, οὐ διέλιπε, παλμοὶ δι᾽ ὅλου τοῦ σώματος, νυκτὸς σπασμοί. τρίτῃ πάντα παρωξύνθη. τετάρτῃ ἔθανεν.

[ε᾽.] Ἐν Λαρίσῃ φαλακρὸς μηρὸν δεξιὸν ἐπόνησεν ἐξαίφνης· τῶν δὲ προσφερομένων οὐδὲν ὠφέλει. τῇ πρώτῃ πυρετὸς ὀξύς, καυσώδης, ἀτρεμέως εἶχεν, οἱ δὲ πόνοι παρείποντο. δευτέρῃ τοῦ μηροῦ μὲν ὑφίεσαν οἱ πόνοι, ὁ δὲ πυρετὸς ἐπέτεινεν, ὑπεδυσφόρει, οὐκ ἐκοιμᾶτο, ἄκρεα ψυχρά, οὔρων πλῆθος διῄει οὐ χρηστῶν. τρίτῃ τοῦ μηροῦ μὲν ὁ πόνος ἐπαύσατο, παρακοπὴ δὲ τῆς γνώμης καὶ ταραχὴ καὶ πολὺς βληστρισμός. τετάρτῃ περὶ μέσον ἡμέρης ἔθανεν.

[ς᾽.] Ἐν Ἀβδήροισι Περικλέα πυρετὸς ἔλαβεν ὀξύς, συνεχὴς μετὰ πονου, πολλὴ δίψα, ἄση, ποτὸν κατέχειν οὐκ ἠδύνατο· ἦν δὲ ὑπόσπληνός τε καὶ καρηβαρικός. τῇ πρώτῃ ᾑμορράγησεν ἐξ ἀριστεροῦ· πολὺς μέντοι ὁ πυρετὸς ἐπέτεινεν· οὔρησε πολὺ θολερόν, λευκόν· κείμενον οὐ καθίστατο. δευτέρῃ πάντα παρωξύνθη· τὰ μέντοι οὖρα παχέα μὲν ἦν, ἱδρυμένα δὲ μᾶλλον· καὶ τὰ περὶ τὴν ἄσην ἐκούφισεν, ἐκοιμήθη. τρίτῃ πυρετὸς ἐμαλάχθη, οὔρων πλῆθος, πέπονα, πολλὴν ὑπόστασιν ἔχοντα, νύκτα δι᾽ ἡσυχίης. τετάρτῃ περὶ μέσον ἡμέρης ἵδρωσε πολλῷ θερμῷ δι᾽ ὅλου, ἄπυρος, ἐκρίθη, οὐχ ὑπέστρεψεν.

[ζ᾽.] Ἐν Ἀβδήροισι τὴν παρθένον, ἣ κατέκειτο ἐπὶ τῆς ἱρῆς ὁδοῦ, πυρετὸς καυσώδης ἔλαβεν· ἦν δὲ διψώδης καὶ ἄγρυπνος. κατέβη δὲ τὰ γυναικεῖα πρῶτον αὐτῇ. ἕκτῃ ἄση πολλή, ἔρευθος, φρικώδης, ἀλύουσα. ἑβδόμῃ διὰ τῶν αὐτῶν, οὖρα λεπτὰ μέν, εὔχρω δέ, τὰ περὶ τὴν κοιλίην οὐκ ἠνώχλει. ὀγδόῃ κώφωσις, πυρετὸς ὀξύς, ἄγρυπνος, ἀσώδης, φρικώδης, κατενόει, οὖρα ὅμοια. ἐνάτῃ διὰ τῶν αὐτῶν· καὶ τὰς ἑπομένας οὕτως· ἡ κώφωσις παρέμενε. τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τὰ τῆς γνώμης ταραχώδεα, ὁ πυρετὸς συνέδωκεν. ἑπτακαιδεκάτῃ διὰ ῥινῶν ἐρρύη πολύ, ἡ κώφωσις σμικρὰ συνέδωκε. καὶ τὰς ἑπομένας ἄση, κωφότης· ἐνῆν καὶ παράληρος. εἰκοστῇ ποδῶν ὀδύνη· κωφότης, παράληρος ἀπέλιπεν, ᾑμορράγησε σμικρὰ διὰ ῥινῶν, ἵδρωσεν, ἄπυρος. εἰκοστῇ τετάρτῃ ὁ πυρετὸς ὑπέστρεψε, κώφωσις πάλιν, ποδῶν ὀδύνη παρέμεινεν, παρακοπή. εἰκοστῇ ἑβδόμῃ ἵδρωσε πολλῷ, ἄπυρος, ἡ κώφωσις ἐξέλιπεν, ἡ τῶν ποδῶν ὑπέμενεν ὀδύνη, τὰ δ᾽ ἄλλα τελέως ἐκρίθη.

[η᾽.] Ἐν Ἀβδήροισιν Ἀναξίωνα, ὃς κατέκειτο παρὰ τὰς Θρηϊκίας πύλας, πυρετὸς ὀξὺς ἔλαβε· πλευροῦ δεξιοῦ ὀδύνη συνεχής, ἔβησσε ξηρά, οὐδ᾽ ἔπτυε τὰς πρώτας· διψώδης, ἄγρυπνος, οὖρα δὲ εὔχρω πολλὰ λεπτά. ἕκτῃ παράληρος· πρὸς δὲ τὰ θερμάσματα οὐδὲν ἐνεδίδου. ἑβδόμῃ ἐπιπόνως· ὁ γὰρ πυρετὸς ἐπέτεινεν, οἵ τε πόνοι οὐ συνεδίδοσαν, αἵ τε βῆχες ἠνώχλεον, δύσπνοός τε ἦν. ὀγδόῃ ἀγκῶνα ἔταμον· ἐρρύη πολλὸν οἷον δεῖ· συνέδωκαν μὲν οἱ πόνοι, αἱ μέντοι βῆχες αἱ ξηραὶ παρείποντο. ἑνδεκάτῃ συνέδωκαν οἱ πυρετοί, σμικρὰ περὶ κεφαλὴν ἵδρωσεν, αἵ τε βῆχες καὶ τὰ ἀπὸ πνεύμονος ὑγρότερα. ἑπτακαιδεκάτῃ ἤρξατο σμικρὰ πέπονα πτύειν· ἐκουφίσθη. εἰκοστῇ ἵδρωσεν, ἄπυρος, μετὰ δὲ κρίσιν διψώδης τε ἦν καὶ τῶν ἀπὸ πνεύμονος οὐ χρησταὶ αἱ καθάρσιες. εἰκοστῇ ἑβδόμῃ ὁ πυρετὸς ὑπέστρεψεν, ἔβησσεν, ἀνῆγε πέπονα πολλά, οὔροισιν ὑπόστασις πολλὴ λευκή, ἄδιψος ἐγένετο, εὔπνοος. τριηκοστῇ τετάρτῃ ἵδρωσε δι᾽ ὅλου, ἄπυρος, ἐκρίθη πάντα.

[θ᾽.] Ἐν Ἀβδήροισιν Ἡρόπυθος κεφαλὴν ὀρθοστάδην ἐπιπόνως εἶχεν, οὐ πολλῷ δὲ χρόνῳ ὕστερον κατεκλίθη. ᾤκει πλησίον τῆς ἄνω ἀγωγῆς. πυρετὸς ἔλαβε καυσώδης, ὀξύς· ἔμετοι τὸ κατ᾽ ἀρχὰς πολλῶν χολωδέων, διψώδης, πολλὴ δυσφορίη, οὖρα λεπτὰ μέλανα, ἐναιώρημα μετέωρον ὁτὲ μέν, ὁτὲ δ᾽ οὔ· νύκτα ἐπιπόνως, πυρετὸς ἄλλοτε ἀλλοίως παροξυνόμενος, τὰ πλεῖστα ἀτάκτως. περὶ δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτην κώφωσις, οἱ πυρετοὶ ἐπέτεινον, οὖρα διὰ τῶν αὐτῶν. εἰκοστῇ πολλὰ παρέκρουσε καὶ τὰς ἑπομένας. τεσσαρακοστῇ διὰ ῥινῶν ᾑμορράγησε πολὺ καὶ κατενόει μᾶλλον· ἡ κώφωσις ἐνῆν μέν, ἧσσον δέ· οἱ πυρετοὶ συνέδωκαν. ᾑμορράγει τὰς ἑπομένας πυκνὰ κατ᾽ ὀλίγον. περὶ δὲ ἑξηκοστὴν αἱ μὲν αἱμορραγίαι ἀπεπαύσαντο, ἰσχίου δὲ δεξιοῦ ὀδύνη ἰσχυρὴ καὶ οἱ πυρετοὶ ἐπέτεινον. οὐ πολλῷ δὲ χρόνῳ ὕστερον πόνοι τῶν κάτω πάντων· συνέπιπτε δὲ ἢ τοὺς πυρετοὺς εἶναι μέζους καὶ τὴν κώφωσιν πολλὴν ἢ ταῦτα μὲν ὑφιέναι καὶ κουφίζειν, τῶν δὲ κάτω περὶ ἰσχία μέζους εἶναι τοὺς πόνους. ἤδη δὲ περὶ ὀγδοηκοστὴν συνέδωκε μὲν πάντα, ἐξέλιπε δὲ οὐδέν· οὖρά τε γὰρ εὔχρω καὶ πλείους ὑποστάσιας ἔχοντα κατέβαινεν, οἱ παράληροί τε μείους ἦσαν. περὶ δὲ ἑκατοστὴν κοιλίη πολλοῖσι χολώδεσιν ἐπεταράχθη, καὶ ᾔει χρόνον οὐκ ὀλίγον πολλὰ τοιαῦτα, καὶ πάλιν δυσεντεριώδεα μετὰ πόνου, τῶν δὲ ἄλλων ῥᾳστώνη. τὸ δὲ σύνολον οἵ τε πυρετοὶ ἐξέλιπον καὶ ἡ κώφωσις ἐπαύσατο. ἐν ἑκατοστῇ εἰκοστῇ τελέως ἐκρίθη.

[ι᾽.] Ἐν Ἀβδήροισι Νικόδημον ἐξ ἀφροδισίων καὶ πότων πῦρ ἔλαβεν. ἀρχόμενος δὲ ἦν ἀσώδης καὶ καρδιαλγικός, διψώδης, γλῶσσα ἐπεκαύθη, οὖρα λεπτὰ μέλανα. δευτέρῃ ὁ πυρετὸς παρωξύνθη, φρικώδης, ἀσώδης, οὐδὲν ἐκοιμήθη, ἤμεσε χολώδεα ξανθά, οὖρα ὅμοια, νύκτα δι᾽ ἡσυχίης, ὕπνωσε. τρίτῃ ὑφῆκε πάντα, ῥᾳστώνη· περὶ δὲ ἡλίου δυσμὰς πάλιν ὑπεδυσφόρει, νύκτα ἐπιπόνως. τετάρτῃ ῥῖγος, πυρετὸς πολύς, πόνοι πάντων, οὖρα λεπτά, ἐναιώρημα· νύκτα πάλιν δι᾽ ἡσυχίης. πέμπτῃ ἐνῆν μὲν πάντα, ῥᾳστώνη δὲ ἦν. ἕκτῃ τῶν αὐτῶν πόνοι πάντων, οὔροισιν ἐναιώρημα, παρέκρουσε πολλά. ἑβδόμῃ ῥᾳστώνη. ὀγδόῃ τὰ ἄλλα συνέδωκε πάντα. δεκάτῃ καὶ τὰς ἑπομένας ἐνῆσαν μὲν οἱ πόνοι, ἧσσον δὲ πάντες· οἱ δὲ παροξυσμοὶ καὶ οἱ πόνοι τούτῳ διὰ τέλεος ἐν ἀρτίῃσιν ἦσαν μᾶλλον. εἰκοστῇ οὔρησε λευκόν, πάχος εἶχε, κείμενον οὐ καθίστατο· ἵδρωσε πολλῷ, ἔδοξεν ἄπυρος γενέσθαι, δείλης δὲ πάλιν ἐθερμάνθη, καὶ τῶν αὐτῶν πόνοι, φρίκη, δίψα, σμικρὰ παρέκρουσεν. εἰκοστῇ τετάρτῃ οὔρησε πολὺ λευκόν, πολλὴν ὑπόστασιν ἔχον. ἵδρωσε πολλῷ θερμῷ δι᾽ ὅλου, ἄπυρος ἐκρίθη.

[ια᾽.] Ἐν Θάσῳ γυνὴ δυσάνιος ἐκ λύπης μετὰ προφάσιος ὀρθοστάδην ἐγένετο ἄγρυπνός τε καὶ ἀπόσιτος καὶ διψώδης ἦν καὶ ἀσώδης. ᾤκει δὲ πλησίον τῶν Πυλάδου ἐπὶ τοῦ λείου. τῇ πρώτῃ ἀρχομένης νυκτὸς φόβοι, λόγοι πολλοί, δυσθυμίη, πυρέτιον λεπτόν. πρωὶ σπασμοὶ πολλοί· ὅτε δὲ διαλίποιεν οἱ σπασμοὶ οἱ πολλοί, παρέλεγεν, ᾐσχρομύθει· πολλοὶ πόνοι, μεγάλοι, συνεχέες. δευτέρῃ διὰ τῶν αὐτῶν, οὐδὲν ἐκοιμᾶτο, πυρετὸς ὀξύτερος. τρίτῃ οἱ μὲν σπασμοὶ ἀπέλιπον, κῶμα δὲ καὶ καταφορὴ καὶ πάλιν ἔγερσις· ἀνήϊσσε, κατέχειν οὐκ ἠδύνατο, παρέλεγε πολλά, πυρετὸς ὀξύς, ἐς νύκτα δὲ ταύτην ἵδρωσε πολλῷ θερμῷ δι᾽ ὅλου· ἄπυρος, ὕπνωσε, πάντα κατενόει, ἐκρίθη. περὶ δὲ τρίτην ἡμέρην οὖρα μέλανα λεπτά, ἐναιώρημα δὲ ἐπὶ πολὺ στρογγύλον, οὐχ ἱδρύετο, περὶ δὲ κρίσιν γυναικεῖα πολλὰ κατέβη.

[ιβ᾽.] Ἐν Λαρίσῃ παρθένον πυρετὸς ἔλαβε καυσώδης, ὀξύς· ἄγρυπνος, διψώδης, γλῶσσα λιγνυώδης, ξηρή· οὖρα εὔχρω μέν, λεπτὰ δέ. δευτέρῃ ἐπιπόνως, οὐχ ὕπνωσε. τρίτῃ πολλὰ διῆλθεν ἀπὸ κοιλίης ὑδατόχλοα, καὶ τὰς ἑπομένας ᾔει τοιαῦτα εὐφόρως. τετάρτῃ οὔρησε λεπτὸν ὀλίγον, εἶχεν ἐναιώρημα μετέωρον, οὐχ ἱδρύετο, παρέκρουσεν ἐς νύκτα. ἕκτῃ διὰ ῥινῶν λάβρον ἐρρύη πολύ· φρίξασα ἵδρωσε πολλῷ θερμῷ δι᾽ ὅλου· ἄπυρος· ἐκρίθη. ἐν δὲ τοῖσι πυρετοῖσι καὶ ἤδη κεκριμένων γυναικεῖα κατέβη πρῶτον τότε· παρθένος γὰρ ἦν. ἦν δὲ διὰ παντὸς ἀσώδης, φρικώδης, ἔρευθος προσώπου, ὀμμάτων ὀδύνη· καρηβαρική. ταύτῃ οὐχ ὑπέστρεψεν, ἀλλ᾽ ἐκρίθη. οἱ πόνοι ἐν ἀρτίῃσιν.

[ιγ᾽.] Ἀπολλώνιος ἐν Ἀβδήροισιν ὀρθοστάδην ὑπεφέρετο χρόνον πολύν. ἦν δὲ μεγαλόσπλαγ χνος, καὶ περὶ ἧπαρ συνήθης ὀδύνη χρόνον πολὺν παρείπετο, καὶ δὴ τότε καὶ ἰκτερώδης ἐγένετο, φυσώδης, χροιῆς τῆς ὑπολεύκου. φαγὼν δὲ καὶ πιὼν ἀκαιρότερον βόειον ἐθερμάνθη σμικρὰ τὸ πρῶτον, κατεκλίθη. γάλαξι δὲ χρησάμενος ἑφθοῖσι καὶ ὠμοῖσι πολλοῖσιν, αἰγείοισι καὶ μηλείοισι, καὶ διαίτῃ κακῇ πάντων, βλάβαι μεγάλαι· οἵ τε γὰρ πυρετοὶ παρωξύνθησαν, κοιλίη τε τῶν προσενεχθέντων οὐδὲν διέδωκεν ἄξιον λόγου, οὖρά τε λεπτὰ καὶ ὀλίγα διῄει· ὕπνοι οὐκ ἐνῆσαν· ἐμφύσημα κακόν, πολὺ δίψος, κωματώδης, ὑποχονδρίου δεξιοῦ ἔπαρμα σὺν ὀδύνῃ, ἄκρεα πάντοθεν ὑπόψυχρα, σμικρὰ παρέλεγε, λήθη πάντων ὅ τι λέγοι, παρεφέρετο. περὶ δὲ τεσσα ρεσκαιδεκάτην, ἀφ᾽ ἧς κατεκλίθη, ῥιγώσας ἐπεθερμάνθη· ἐξεμάνη· βοή, ταραχή, λόγοι πολλοί, καὶ πάλιν ἵδρυσις, καὶ τὸ κῶμα τηνικαῦτα προσῆλθε. μετὰ δὲ ταῦτα κοιλίη ταραχώδης πολλοῖσι χολώδεσιν, ἀκρήτοισιν, ὠμοῖσιν· οὖρα μέλανα, σμικρά, λεπτά· πολλὴ δυσφορίη· τὰ τῶν διαχωρημάτων ποικίλως· ἢ γὰρ μέλανα καὶ σμικρὰ καὶ ἰώδεα ἢ λιπαρὰ καὶ ὠμὰ καὶ δακνώδεα· κατὰ δὲ χρόνους ἐδόκει καὶ γαλακτώδεα διδόναι. περὶ δὲ εἰκοστὴν τετάρτην διὰ παρηγορίης· τὰ μὲν ἄλλα ἐπὶ τῶν αὐτῶν, σμικρὰ δὲ κατενόησεν· ἐξ οὗ δὲ κατεκλίθη, οὐδενὸς ἐμνήσθη· πάλιν δὲ ταχὺ παρενόει, ὥρμητο πάντα ἐπὶ τὸ χεῖρον. περὶ δὲ τριηκοστὴν πυρετὸς ὀξύς, διαχωρήματα πολλὰ λεπτά, παράληρος, ἄκρεα ψυχρά, ἄφωνος. τριηκοστῇ τετάρτῃ ἔθανε. τούτῳ διὰ τέλεος, ἐξ οὗ καὶ ἐγὼ οἶδα, κοιλίη ταραχώδης, οὖρα λεπτὰ μέλανα, κωματώδης, ἄγρυπνος, ἄκρεα ψυχρά, παράληρος διὰ τέλεος.

[ιδ᾽.] Ἐν Κυζίκῳ γυναικὶ θυγατέρας τεκούσῃ διδύμας καὶ δυστοκησάσῃ καὶ οὐ πάνυ καθαρθείσῃ τῇ πρώτῃ πυρετὸς φρικώδης ὀξύς, κεφαλῆς καὶ τραχήλου βάρος μετ᾽ ὀδύνης· ἄγρυπνος ἐξ ἀρχῆς, σιγῶσα δὲ καὶ σκυθρωπὴ καὶ οὐ πειθομένη· οὖρα λεπτὰ καὶ ἄχρω· διψώδης, ἀσώδης τὸ πολύ, κοιλίη πεπλανημένως ταραχώδης καὶ πάλιν συνισταμένη. ἕκτῃ ἐς νύκτα πολλὰ παρέλεγε, οὐδὲν ἐκοιμήθη. περὶ δὲ ἑνδεκάτην ἐοῦσα ἐξεμάνη καὶ πάλιν κατενόει· οὖρα μέλανα, λεπτὰ καὶ πάλιν διαλείποντα ἐλαιώδεα· κοιλίη πολλοῖσι, λεπτοῖσι, ταραχώδεσι. τεσσαρεσκαιδεκάτῃ σπασμοὶ πολλοί, ἄκρεα ψυχρά, οὐδὲν ἔτι κατενόει, οὖρα ἐπέστη. ἑξκαιδεκάτῃ ἄφωνος· ἑπτακαιδεκάτῃ ἀπέθανε.

[ιε᾽.] Ἐν Θάσῳ Δελεάρκεος γυναῖκα, ἣ κατέκειτο ἐπὶ τοῦ λείου, πυρετὸς φρικώδης, ὀξὺς ἐκ λύπης ἔλαβεν. ἐξ ἀρχῆς δὲ περιεστέλλετο καὶ διὰ τέλεος αἰεὶ σιγῶσα ἐψηλάφα, ἔτιλλεν, ἔγλυφεν, ἐτριχολόγει, δάκρυα καὶ πάλιν γέλως, οὐκ ἐκοιμᾶτο· ἀπὸ κοιλίης ἐρεθισμῷ οὐδὲν διῄει· σμικρὰ ὑπομιμνῃσκόντων ἔπινεν· οὖρα λεπτὰ σμικρά· πυρετοὶ πρὸς χεῖρα λεπτοί· ἀκρέων ψύξις. ἐνάτῃ πολλὰ παρέλεγε καὶ πάλιν ἱδρύνθη· σιγῶσα. τεσσαρεσκαιδεκάτῃ πνεῦμα ἀραιόν, μέγα διὰ χρόνου καὶ πάλιν βραχύπνοος. ἑπτακαιδεκάτῃ ἀπὸ κοιλίης ἐρεθισμῷ ταραχώδεα, ἔπειτα δὲ αὐτὰ τὰ ποτὰ διῄει, οὐδὲν συνίστατο· ἀναισθήτως εἶχε πάντων· δέρματος περίτασις καρφαλέου. εἰκοστῇ λόγοι πολλοὶ καὶ πάλιν ἱδρύνθη· ἄφωνος, βραχύπνοος. εἰκοστῇ πρώτῃ ἀπέθανε. ταύτῃ διὰ τέλεος πνεῦμα ἀραιόν, μέγα· ἀναισθήτως πάντων εἶχεν· αἰεὶ περιεστέλλετο· ἢ λόγοι πολλοὶ ἢ σιγῶσα διὰ τέλεος.

[ις᾽.] Ἐν Μελιβοίῃ νεηνίσκος ἐκ πότων καὶ ἀφροδισίων πολλῶν πολὺν χρόνον θερμανθεὶς κατεκλίθη· φρικώδης δὲ καὶ ἀσώδης ἦν καὶ ἄγρυπνος καὶ ἄδιψος. ἀπὸ δὲ κοιλίης τῇ πρώτῃ πολλὰ κόπρανα διῆλθε σὺν περιρρόῳ πολλῷ, καὶ τὰς ἑπομένας ὑδατόχλοα πολλὰ διῄει· οὖρα λεπτά, ὀλίγα, ἄχρω· πνεῦμα ἀραιόν, μέγα διὰ χρόνου· ὑποχονδρίου ἔντασις ὑπολάπαρος, παραμήκης ἐξ ἀμφοτέρων· καρδίης παλμὸς διὰ τέλεος συνεχής· οὔρησεν ἐλαιῶδες. δεκάτῃ παρέκρουσεν ἀτρεμέως, ἦν δὲ κόσμιός τε καὶ σιγῶν· δέρμα καρφαλέον καὶ περιτεταμένον· διαχωρήματα ἢ πολλὰ καὶ λεπτὰ ἢ χολώδεα, λιπαρά. τεσσαρες καιδεκάτῃ πάντα παρωξύνθη, παρέκρουσεν, πολλὰ παρέλεγεν. εἰκοστῇ ἐξεμάνη, πολὺς βληστρισμός, οὐδὲν οὔρει, σμικρὰ ποτὰ κατείχετο. εἰκοστῇ τετάρτῃ ἀπέθανε.

Book One

Section One

1. In Thasus, about the autumn equinox, and under the Pleiades, the rains were abundant, constant, and soft, with southerly winds; the winter southerly, the northerly winds faint, droughts; on the whole, the winter having the character of spring. The spring was southerly, cool, rains small in quantity. Summer, for the most part, cloudy, no rain, the Etesian winds, rare and small, blew in an irregular manner. The whole constitution of the season being thus inclined to the southerly, and with droughts early in the spring, from the preceding opposite and northerly state, ardent fevers occurred in a few instances, and these very mild, being rarely attended with hemorrhage, and never proving fatal. Swellings appeared about the ears, in many on either side, and in the greatest number on both sides, being unaccompanied by fever so as not to confine the patient to bed; in all cases they disappeared without giving trouble, neither did any of them come to suppuration, as is common in swellings from other causes. They were of a lax, large, diffused character, without inflammation or pain, and they went away without any critical sign. They seized children, adults, and mostly those who were engaged in the exercises of the palestra and gymnasium, but seldom attacked women. Many had dry coughs without expectoration, and accompanied with hoarseness of voice. In some instances earlier, and in others later, inflammations with pain seized sometimes one of the testicles, and sometimes both; some of these cases were accompanied with fever and some not; the greater part of these were attended with much suffering. In other respects they were free of disease, so as not to require medical assistance.

2. Early in the beginning of spring, and through the summer, and towards winter, many of those who had been long gradually declining, took to bed with symptoms of phthisis; in many cases formerly of a doubtful character the disease then became confirmed; in these the constitution inclined to the phthisical. Many, and, in fact, the most of them, died; and of those confined to bed, I do not know if a single individual survived for any considerable time; they died more suddenly than is common in such cases. But other diseases, of a protracted character, and attended with fever, were well supported, and did not prove fatal: of these we will give a description afterwards. Consumption was the most considerable of the diseases which then prevailed, and the only one which proved fatal to many persons. Most of them were affected by these diseases in the following manner: fevers accompanied with rigors, of the continual type, acute, having no complete intermissions, but of the form of the semi-tertians, being milder the one day, and the next having an exacerbation, and increasing in violence; constant sweats, but not diffused over the whole body; extremities very cold, and warmed with difficulty; bowels disordered, with bilious, scanty, unmixed, thin, pungent, and frequent dejections. The urine was thin, colorless, unconcocted, or thick, with a deficient sediment, not settling favorably, but casting down a crude and unseasonable sediment. Sputa small, dense, concocted, but brought up rarely and with difficulty; and in those who encountered the most violent symptoms there was no concoction at all, but they continued throughout spitting crude matters. Their fauces, in most of them, were painful from first to last, having redness with inflammation; defluxions thin, small and acrid; they were soon wasted and became worse, having no appetite for any kind of food throughout; no thirst; most persons delirious when near death. So much concerning the phthisical affections.

3. In the course of the summer and autumn many fevers of the continual type, but not violent; they attacked persons who had been long indisposed, but who were otherwise not in an uncomfortable state. In most cases the bowels were disordered in a very moderate degree, and they did not suffer thereby in any manner worth mentioning; the urine was generally well colored, clear, thin, and after a time becoming concocted near the crisis. They had not much cough, nor it troublesome; they were not in appetite, for it was necessary to give them food (on the whole, persons laboring under phthisis were not affected in the usual manner). They were affected with fevers, rigors, and deficient sweats, with varied and irregular paroxysms, in general not intermitting, but having exacerbations in the tertian form. The earliest crisis which occurred was about the twentieth day, in most about the fortieth, and in many about the eightieth. But there were cases in which it did not leave them thus at all, but in an irregular manner, and without any crisis; in most of these the fevers, after a brief interval, relapsed again; and from these relapses they came to a crisis in the same periods; but in many they were prolonged so that the disease was not gone at the approach of winter. Of all those which are described under this constitution, the phthisical diseases alone were of a fatal character; for in all the others the patients bore up well, and did not die of the other fevers.

Section Two

1. In Thasus, early in autumn, the winter suddenly set in rainy before the usual time, with much northerly and southerly winds. These things all continued so during the season of the Pleiades, and until their setting. The winter was northerly, the rains frequent, in torrents, and large, with snow, but with a frequent mixture of fair weather. These things were all so, but the setting in of the cold was not much out of season. After the winter solstice, and at the time when the zephyr usually begins to blow, severe winterly storms out of season, with much northerly wind, snow, continued and copious rains; the sky tempestuous and clouded; these things were protracted, and did not remit until the equinox. The spring was cold, northerly, rainy, and clouded; the summer was not very sultry, the Etesian winds blew constant, but quickly afterwards, about the rising of Arcturus, there were again many rains with north winds. The whole season being wet, cold, and northerly, people were, for the most part, healthy during winter; but early in the spring very many, indeed, the greater part, were valetudinary. At first ophthalmies set in, with rheums, pains, unconcocted discharges, small concretions, generally breaking with difficulty, in most instances they relapsed, and they did not cease until late in autumn. During summer and autumn there were dysenteric affections, attacks of tenesmus and lientery, bilious diarrhoea, with thin, copious, undigested, and acrid dejections, and sometimes with watery stools; many had copious defluxions, with pain, of a bilious, watery, slimy, purulent nature, attended with strangury, not connected with disease of the kidneys, but one complaint succeeding the other; vomitings of bile, phlegm, and undigested food, sweats, in all cases a reduncance of humors. In many instances these complaints were unattended with fever, and did not prevent the patients from walking about, but some cases were febrile, as will be described. In some all those described below occurred with pain. During autumn, and at the commencement of winter, there were phthisical complaints, continual fevers; and, in a few cases, ardent; some diurnal, others nocturnal, semi-tertians, true tertians, quartans, irregular fevers.

2. All these fevers described attacked great numbers. All these fevers attacked the smallest numbers, and the patients suffered the least from them, for there were no hemorrhages, except a few and to a small amount, nor was there delirium; all the other complaints were slight; in these the crises were regular, in most instances, with the intermittents, in seventeen days; and I know no instance of a person dying of causus, nor becoming phrenitic. The tertians were more numerous than the ardent fevers, and attended with more pain; but these all had four periods in regular succession from the first attack, and they had a complete crisis in seven, without a relapse in any instance. The quartans attacked many at first, in the form of regular quartans, but in no few cases a transition from other fevers and diseases into quartans took place; they were protracted, as is wont with them, indeed, more so than usual. Quotidian, nocturnal, and wandering fevers attacked many persons, some of whom continued to keep up, and others were confined to bed. In most instances these fevers were prolonged under the Pleiades and till winter. Many persons, and more especially children, had convulsions from the commencement; and they had fever, and the convulsions supervened upon the fevers; in most cases they were protracted, but free from danger, unless in those who were in a deadly state from other complaints. Those fevers which were continual in the main, and with no intermissions, but having exacerbations in the tertian form, there being remissions the one day and exacerbations the next, were the most violent of all those which occurred at that time, and the most protracted, and occurring with the greatest pains, beginning mildly, always on the whole increasing, and being exacerbated, and always turning worse, having small remissions, and after an abatement having more violent paroxysms, and growing worse, for the most part, on the critical days. Rigors, in all cases, took place in an irregular and uncertain manner, very rare and weak in them, but greater in all other fevers; frequent sweats, but most seldom in them, bringing no alleviation, but, on the contrary, doing mischief. Much cold of the extremities in them, and these were warmed with difficulty. Insomnolency, for the most part, especially in these fevers, and again a disposition to coma. The bowels, in all diseases, were disordered, and in a bad state, but worst of all in these. The urine, in most of them, was either thin and crude, yellow, and after a time with slight symptoms of concoction in a critical form, or having the proper thickness, but muddy, and neither settling nor subsiding; or having small and bad, and crude sediments; these being the worst of all. Coughs attended these fevers, but I cannot state that any harm or good ever resulted from the cough.

3. The most of these were protracted and troublesome, went on in a very disorderly and irregular form, and, for the most part, did in a crisis, either in the fatal cases or in the others; for if it left some of them for a season it soon returned again. In a few instances the lever terminated with a crisis; in the earliest of these about the eightieth day, and some of these relapsed, so that most of them were not free from the fever during the winter; but the fever left most of them without a crisis, and these things happened alike to those who recovered and to those who did not. There being much want of crisis and much variety as to these diseases, the greatest and worst symptom attended the most of them, namely, a loathing of all articles of food, more especially with those who had otherwise fatal symptoms; but they were not unseasonably thirsty in such fevers. After a length of time, with much suffering and great wasting, abscesses were formed in these cases, either unusually large, so that the patients could not support them, or unusually small, so that they did no good, but soon relapsed and speedily got worse. The diseases which attacked them were in the form of dysenteries, tenesmus, lientery, and fluxes; but, in some cases, there were dropsies, with or without these complaints. Whatever attacked them violently speedily cut them off, or again, did them no good. Small rashes, and not corresponding to the violence of the disease, and quickly disappearing, or swellings occurred about the ears, which were not resolved, and brought on no crisis. In some they were determined to the joints, and especially to the hip-joint, terminating critically with a few, and quickly again increasing to its original habit.

4. People died of all these diseases, but mostly of these fevers, and notably infants just weaned, and older children, until eight or ten years of age, and those before puberty. These things occurred to those affected with the complaints described above, and to many persons at first without them. The only favorable symptom, and the greatest of those which occurred, and what saved most of those who were in the greatest dangers, was the conversion of it to a strangury, and when, in addition to this, abscesses were formed. The strangury attacked, most especially, persons of the ages I have mentioned, but it also occurred in many others, both of those who were not confined to bed and those who were. There was a speedy and great change in all these cases. For the bowels, if they happened previously to have watery discharges of a bad character, became regular, they got an appetite for food, and the fevers were mild afterwards. But, with regard to the strangury itself, the symptoms were protracted and painful. Their urine was copious, thick, of various characters, red, mixed with pus, and was passed with pain. These all recovered, and I did not see a single instance of death among them. 5. With regard to the dangers of these cases, one must always attend to the seasonable concoction of all the evacuations, and to the favorable and critical abscesses. The concoctions indicate a speedy crisis and recovery of health; crude and undigested evacuations, and those which are converted into bad abscesses, indicate either want of crisis, or pains, or prolongation of the disease, or death, or relapses; which of these it is to be must be determined from other circumstances. The physician must be able to tell the antecedents, know the present, and foretell the future- must mediate these things, and have two special objects in view with regard to disease, namely, to do good or to do no harm. The art consists in three things-the disease, the patient, and the physician. The physician is the servant of the art, and the patient must combat the disease along with the physician.

6. Pains about the head and neck, and heaviness of the same along with pain, occur either without fevers or in fevers. Convulsions occurring in persons attacked with frenzy, and having vomitings of verdigris-green bile, in some cases quickly prove fatal. In ardent fevers, and in those other fevers in which there is pain of the neck, heaviness of the temples, mistiness about the eyes, and distention about the hypochondriac region, not unattended with pain, hemorrhage from the nose takes place, but those who have heaviness of the whole head, cardialgia and nausea, vomit bilious and pituitous matters; children, in such affections, are generally attacked with convulsions, and women have these and also pains of the uterus; whereas, in elder persons, and those in whom the heat is already more subdued, these cases end in paralysis, mania, and loss of sight.

Section Three

7. In Thasus, a little before and during the season of Arcturus, there were frequent and great rains, with northerly winds. About the equinox, and till the setting of the Pleiades, there were a few southerly rains: the winter northerly and parched, cold, with great winds and snow. Great storms about the equinox, the spring northerly, dryness, rains few and cold. About the summer solstice, scanty rains, and great cold until near the season of the Dog-star. After the Dog-days, until the season of Arcturus, the summer hot, great droughts, not in intervals, but continued and severe: no rain; the Etesian winds blew; about the season of Arcturus southerly rains until the equinox.

8. In this state of things, during winter, paraplegia set in, and attacked many, and some died speedily; and otherwise the disease prevailed much in an epidemical form, but persons remained free from all other diseases. Early in the spring, ardent fevers commenced and continued through the summer until the equinox. Those then that were attacked immediately after the commencement of the spring and summer, for the most part recovered, and but few of them died. But when the autumn and the rains had set in, they were of a fatal character, and the greater part then died. When in these attacks of ardent fevers there was a proper and copious hemorrhage from the nose, they were generally saved by it, and I do not know a single person who had a proper hemorrhage who died in this constitution. Philiscus, Epaminon, and Silenus, indeed, who had a trifling epistaxis on the fourth and fifth day, died. Most of those taken with had a rigor about the time of the crisis, and notably those who had no hemorrhage; these had also rigor associated.

9. Some were attacked with jaundice on the sixth day, but these were benefited either by an urinary purgation, or a disorder of the bowels, or a copious hemorrhage, as in the case of Heraclides, who was lodged with Aristocydes: this person, though he had the hemorrhage from the nose, the purgation by the bladder, and disorder of the bowels, experienced a favorable crisis on the twentieth day, not like the servant of Phanagoras, who had none of these symptoms, and died. The hemorrhages attacked most persons, but especially young persons and those in the prime of life, and the greater part of those who had not the hemorrhage died: elderly persons had jaundice or disorder of the bowels, such as Bion, who was lodged with Silenus. Dysenteries were epidemical during the summer, and some of those cases in which the hemorrhage occurred, terminated in dysentery, as happened to the slave of Eraton, and to Mullus, who had a copious hemorrhage, which settled down into dysentery, and they recovered. This humor was redundant in many cases, since in those who had not the hemorrhage about the crisis, but the risings about the ears disappeared, after their disappearance there was a sense of weight in the left flank extending to the extremity of the hip, and pain setting in after the crisis, with a discharge of thin urine; they began to have small hemorrhages about the twenty-fourth day, and the swelling was converted into the hemorrhage. In the case of Antiphon, the son of Critobulus' son, the fever ceased and came to a crisis about the fortieth day.

10. Many women were seized, but fewer than of the men, and there were fewer deaths among them. But most of them had difficult parturition, and after labor they were taken ill, and these most especially died, as, for example, the daughter of Telebolus died on the sixth day after delivery. Most females had the menstrual discharge during the fever, and many girls had it then for the first time: in certain individuals both the hemorrhage from the nose and the menses appeared; thus, in the case of the virgin daughter of Daetharses, the menses then took place for the first time, and she had also a copinous hemorrhage from the nose, and I knew no instance of any one dying when one or other of these took place properly. But all those in the pregnant state that were attacked had abortions, as far as I observed. The urine in most cases was of the proper color, but thin, and having scanty sediments: in most the bowels were disordered with thin and bilious dejections; and many, after passing through the other crises, terminated in dysenteries, as happened to Xenophanes and Critias. The urine was watery, copious, clear, and thin; and even after the crises, when the sediment was natural, and all the other critical symptoms were favorable, as I recollect having happened to Bion, who was lodged in the house of Silenus, and Critias, who lived with Xenophanes, the slave of Areton, and the wife of Mnesistratus. But afterwards all these were attacked with dysentery. It would be worth while to inquire whether the watery urine was the cause of this. About the season of Arcturus many had the crisis on the eleventh day, and in them the regular relapses did not take place, but they became comatose about this time, especially children; but there were fewest deaths of all among them.

11. About the equinox, and until the season of the Pleiades, and at the approach of winter, many ardent fevers set in; but great numbers at that season were seized with phrenitis, and many died; a few cases also occurred during the summer. These then made their attack at the commencement of ardent fevers, which were attended with fatal symptoms; for immediately upon their setting in, there were acute fever and small rigors, insomnolency, aberration, thirst, nausea, insignificant sweats about the forehead and clavicles, but no general perspiration; they had much delirious talking, fears, despondency, great coldness of the extremities, in the feet, but more especially in their hands: the paroxysms were on the even days; and in most cases, on the fourth day, the most violent pains set in, with sweats, generally coldish, and the extremities could not be warmed, but were livid and rather cold, and they had then no thirst; in them the urine was black, scanty, thin, and the bowels were constipated; there was an hemorrhage from the nose in no case in which these symptoms occurred, but merely a trifling epistaxis; and none of them had a relapse, but they died on the sixth day with sweats. In the phrenitic cases, all the symptoms which have been described did not occur, but in them the disease mostly came to a crisis on the eleventh day, and in some on the twentieth. In those cases in which the phrenitis did not begin immediately, but about the third or fourth day, the disease was moderate at the commencement, but assumed a violent character about the seventh day. There was a great number of diseases, and of those affected, they who died were principally infants, young persons, adults having smooth bodies, white skins, straight and black hair, dark eyes, those living recklessly and luxuriously; persons with shrill, or rough voices, who stammered and were passionate, and women more especially died from this form. In this constitution, four symptoms in particular proved salutary; either a hemorrhage from the nose, or a copious discharge by the bladder of urine, having an abundant and proper sediment, or a bilious disorder of the bowels at the proper time, or an attack of dysentery. And in many cases it happened, that the crisis did not take place by any one of the symptoms which have been mentioned, but the patient passed through most of them, and appeared to be in an uncomfortable way, and yet all who were attacked with these symptoms recovered. All the symptoms which I have described occurred also to women and girls; and whoever of them had any of these symptoms in a favorable manner, or the menses appeared abundantly, were saved thereby, and had a crisis, so that I do not know a single female who had any of these favorably that died. But the daughter of Philo, who had a copious hemorrhage from the nose, and took supper unseasonably on the seventh day, died. In those cases of acute, and more especially of ardent fevers, in which there is an involuntary discharge of tears, you may expect a nasal hemorrhage unless the other symptoms be of a fatal type, for in those of a bad description, they do not indicate a hemorrhage, but death.

12. Swellings about the ears, with pain in fevers, sometimes when the fever went off critically, neither subsided nor were converted into pus; in these cases a bilious diarrhoea, or dysentery, or thick urine having a sediment, carried off the disease, as happened to Hermippus of Clazomenae. The circumstances relating to crises, as far as we can recognize them, were so far similar and so far dissimilar. Thus two brothers became ill at the same hour (they were brothers of Epigenes, and lodged near the theatre), of these the elder had a crisis on the sixth day, and the younger on the seventh, and both had a relapse at the same hour; it then left them for five days, and from the return of the fever both had a crisis together on the seventeenth day. Most had a crisis on the sixth day; it then left them for six days, and from the relapse there was a crisis on the fifth day. But those who had a crisis on the seventh day, had an intermission for seven days; and the crisis took place on the third day after the relapse. Those who had a crisis on the sixth day, after an interval of six days were seized again on the third, and having left them for one day, the fever attacked them again on the next and came to a crisis, as happened to Evagon the son of Daetharses. Those in whom the crisis happened on the sixth day, had an intermission of seven days, and from the relapse there was a crisis on the fourth, as happened to the daughter of Aglaidas. The greater part of those who were taken ill under this constitution of things, were affected in this manner, and I did not know a single case of recovery, in which there was not a relapse agreeably to the stated order of relapses; and all those recovered in which the relapses took place according to this form: nor did I know a single instance of those who then passed through the disease in this manner who had another relapse.

13. In these diseases death generally happened on the sixth day, as with Epaminondas, Silenus, and Philiscus the son of Antagoras. Those who had parotid swellings experienced a crisis on the twentieth day, but in all these cases the disease went off without coming to a suppuration, and was turned upon the bladder. But in Cratistonax, who lived by the temple of Hercules, and in the maid servant of Scymnus the fuller, it turned to a suppuration, and they died. Those who had a crisis on the seventh day, had an intermission of nine days, and a relapse which came to a crisis on the fourth day from the return of the fever, as was the case with Pantacles, who resided close by the temple of Bacchus. Those who had a crisis on the seventh day, after an interval of six days had a relapse, from which they had a crisis on the seventh day, as happened to Phanocritus, who was lodged with Gnathon the fuller. During the winter, about the winter solstices, and until the equinox, the ardent fevers and frenzies prevailed, and many died. The crisis, however, changed, and happened to the greater number on the fifth day from the commencement, left them for four days and relapsed; and after the return, there was a crisis on the fifth day, making in all fourteen days. The crisis took place thus in the case of most children, also in elder persons. Some had a crisis on the eleventh day, a relapse on the fourteenth, a complete crisis on the twentieth; but certain persons, who had a rigor about the twentieth, had a crisis on the fortieth. The greater part had a rigor along with the original crisis, and these had also a rigor about the crisis in the relapse. There were fewest cases of rigor in the spring, more in summer, still more in autumn, but by far the most in winter; then hemorrhages ceased.

Section Four

1. With regard to diseases, the circumstances from which we form a judgment of them are,- by attending to the general nature of all, and the peculiar nature of each individual,- to the disease, the patient, and the applications,- to the person who applies them, as that makes a difference for better or for worse,- to the whole constitution of the season, and particularly to the state of the heavens, and the nature of each country;- to the patient's habits, regimen, and pursuits;- to his conversation, manners, taciturnity, thoughts, sleep, or absence of sleep, and sometimes his dreams, what and when they occur;- to his picking and scratching;- to his tears;-to the alvine discharges, urine, sputa, and vomitings; and to the changes of diseases from the one into the other;- to the deposits, whether of a deadly or critical character;- to the sweat, coldness, rigor, cough, sneezing, hiccup, respiration, eructation, flatulence, whether passed silently or with a noise;- to hemorrhages and hemorrhoids;- from these, and their consequences, we must form our judgment.

2. Fevers are,- the continual, some of which hold during the day and have a remission at night, and others hold a remission during the day; semi-tertians, tertians, quartans, quintans, septans, nonans. The most acute, strongest, most dangerous, and fatal diseases, occur in the continual fever. The least dangerous of all, and the mildest and most protracted, is the quartan, for it is not only such from itself, but it also carries off other great diseases. In what is called the semi-tertian, other acute diseases are apt to occur, and it is the most fatal of all others, and moreover phthisical persons, and those laboring under other protracted diseases, are apt to be attacked by it. The nocturnal fever is not very fatal, but protracted; the diurnal is still more protracted, and in some cases passes into phthisis. The septan is protracted, but not fatal; the nonan more protracted, and not fatal. The true tertian comes quickly to a crisis, and is not fatal; but the quintan is the worst of all, for it proves fatal when it precedes an attack of phthisis, and when it supervenes on persons who are already consumptive. There are peculiar modes, and constitutions, and paroxysms, in every one of these fevers; for example,- the continual, in some cases at the very commencement, grows, as it were, and attains its full strength, and rises to its most dangerous pitch, but is diminished about and at the crisis; in others it begins gentle and suppressed, but gains ground and is exacerbated every day, and bursts forth with all its heat about and at the crisis; while in others, again, it commences mildly, increases, and is exacerbated until it reaches its acme, and then remits until at and about the crisis. These varieties occur in every fever, and in every disease. From these observations one must regulate the regimen accordingly. There are many other important symptoms allied to these, part of which have been already noticed, and part will be described afterwards, from a consideration of which one may judge, and decided in each case, whether the disease be acute, acute, and whether it will end in death or recovery; or whether it will be protracted, and will end in death or recovery; and in what cases food is to be given, and in what not; and when and to what amount, and what particular kind of food is to be administered.

3. Those diseases which have their paroxysms on even days have their crises on even days; and those which have their paroxysms on uneven days have their crises on uneven days. The first period of those which have the crisis on even days, is the 4th, 6th, 8th, 10th, 14th, 20th, 30th, 40th, 60th, 80th, 100th; and the first period of those which have their crises on uneven days, is the 1st, 3d, 5th, 7th, 9th, 11th, 17th, 21th, 27th, 31st. It should be known, that if the crisis take place on any other day than on those described, it indicates that there will be a relapse, which may prove fatal. But one ought to pay attention, and know in these seasons what crises will lead to recovery and what to death, or to changes for the better or the worse. Irregular fevers, quartans, quintans, septans, and nonans should be studied, in order to find out in what periods their crises take place.

Fourteen Cases of Disease

CASE I. Philiscus, who lived by the Wall, took to bed on the first day of acute fever; he sweated; towards night was uneasy. On the second day all the symptoms were exacerbated; late in the evening had a proper stool from a small clyster; the night quiet. On the third day, early in the morning and until noon, he appeared to be free from fever; towards evening, acute fever, with sweating, thirst, tongue parched; passed black urine; night uncomfortable, no sleep; he was delirious on all subjects. On the fourth, all the symptoms exacerbated, urine black; night more comfortable, urine of a better color. On the fifth, about mid-day, had a slight trickling of pure blood from the nose; urine varied in character, having floating in it round bodies, resembling semen, and scattered, but which did not fall to the bottom; a suppository having been applied, some scanty flatulent matters were passed; night uncomfortable, little sleep, talking incoherently; extremities altogether cold, and could not be warmed; urine, black; slept a little towards day; loss of speech, cold sweats; extremities livid; about the middle of the sixth day he died. The respiration throughout, like that of a person recollecting himself, was rare, and large, and spleen was swelled upon in a round tumor, the sweats cold throughout, the paroxysms on the even days.

CASE II. Silenus lived on the Broad-way, near the house of Evalcidas. From fatigue, drinking, and unseasonable exercises, he was seized with fever. He began with having pain in the loins; he had heaviness of the head, and there was stiffness of the neck. On the first day the alvine discharges were bilious, unmixed, frothy, high colored, and copious; urine black, having a black sediment; he was thirsty, tongue dry; no sleep at night. On the second, acute fever, stools more copious, thinner, frothy; urine black, an uncomfortable night, slight delirium. On the third, all the symptoms exacerbated; an oblong distention, of a softish nature, from both sides of the hypochondrium to the navel; stools thin, and darkish; urine muddy, and darkish; no sleep at night; much talking, laughter, singing, he could not restrain himself. On the fourth, in the same state. On the fifth, stools bilious, unmixed, smooth, greasy; urine thin, and transparent; slight absence of delirium. On the sixth, slight perspiration about the head; extremities cold and livid; much tossing about; no passage from the bowels, urine suppressed, acute fever. On the seventh, loss of speech; extremities could no longer be kept warm; no discharge of urine. On the eighth, a cold sweat all over; red rashes with sweat, of a round figure, small, like vari, persistent, not subsiding; by means of a slight stimulus, a copious discharge from the bowels, of a thin and undigested character, with pain; urine acrid, and passed with pain; extremities slightly heated; sleep slight, and comatose; speechless; urine thin, and transparent. On the ninth, in the same state. On the tenth, no drink taken; comatose, sleep slight; alvine discharges the same; urine abundant, and thickish; when allowed to stand, the sediment farinaceous and white; extremities again cold. On the eleventh, he died. At the commencement, and throughout, the respiration was slow and large; there was a constant throbbing in the hypochondrium; his age was about twenty.

CASE III. Herophon was seized with an acute fever; alvine discharges at first were scanty, and attended with tenesmus; but afterwards they were passed of a thin, bilious character, and frequent; there was no sleep; urine black, and thin. On the fifth, in the morning, deafness; all the symptoms exacerbated; spleen swollen; distention of the hypochondrium; alvine discharges scanty, and black; he became delirious. On the sixth, delirious; at night, sweating, coldness; the delirium continued. On the seventh, he became cold, thirsty, was disordered in mind; at night recovered his senses; slept. On the eighth, was feverish; the spleen diminished in size; quite collected; had pain at first about the groin, on the same side as the spleen; had pains in both legs; night comfortable; urine better colored, had a scanty sediment. On the ninth, sweated; the crisis took place; fever remitted. On the fifth day afterwards, fever relapsed, spleen immediately became swollen; acute fever; deafness again. On the third day after the relapse, the spleen diminished; deafness less; legs painful; sweated during the night; crisis took place on the seventeenth day; had no disorder of the senses during the relapse.

CASE IV. In Thasus, the wife of Philinus, having been delivered of a daughter, the discharge being natural, and other matters going on mildly, on the fourteenth day after delivery was seized with fever, attended with rigor; was pained at first in the cardiac region of the stomach and right hypochondrium; pain in the genital organs; lochial discharge ceased. Upon the application of a pessary all these symptoms were alleviated; pains of the head, neck, and loins remained; no sleep; extremities cold; thirst; bowels in a hot state; stools scanty; urine thin, and colorless at first. On the sixth, towards night, senses much disordered, but again were restored. On the seventh, thirsty; the evacuations bilious, and high colored. On the eighth, had a rigor; acute fever; much spasm, with pain; talked much, incoherently; upon the application of a suppository, rose to stool, and passed copious dejections, with a bilious flux; no sleep. On the ninth, spasms. On the tenth, slightly recollected. On the eleventh, slept; had perfect recollection, but again immediately wandered; passed a large quantity of urine with spasms, (the attendants seldom putting her in mind), it was thick, white, like urine which has been shaken after it has stood for a considerable time until it has subsided, but it had no sediment; in color and consistence, the urine resembled that of cattle, as far as I observed. About the fourteenth day, startings over the whole body; talked much; slightly collected, but presently became again delirious. About the seventeenth day became speechless, on the twentieth died.

CASE V. The wife of Epicrates, who was lodged at the house of Archigetes, being near the term of delivery, was seized with a violent rigor, and, as was said, she did not become heated; next day the same. On the third, she was delivered of a daughter, and everything went on properly. On the day following her delivery, she was seized with acute fever, pain in the cardiac region of the stomach, and in the genital parts. Having had a suppository, was in so far relieved; pain in the head, neck, and loins; no sleep; alvine discharges scanty, bilious, thin, and unmixed; urine thin, and blackish. Towards the night of the sixth day from the time she was seized with the fever, became delirious. On the seventh, all the symptoms exacerbated; insomnolency, delirium, thirst; stools bilious, and high colored. On the eighth, had a rigor; slept more. On the ninth, the same. On the tenth, her limbs painfully affected; pain again of the cardiac region of the stomach; heaviness of the head; no delirium; slept more; bowels constipated. On the eleventh, passed urine of a better color, and having an abundant sediment; felt lighter. On the fourteenth had a rigor; acute fever. On the fifteenth, had a copious vomiting of bilious and yellow matters; sweated; fever gone; at night acute fever; urine thick, sediment white. On the seventeenth, an exacerbation; night uncomfortable; no sleep; delirium. On the eighteenth, thirsty; tongue parched; no sleep; much delirium; legs painfully affected. About the twentieth, in the morning, had as light rigor; was comatose; slept tranquilly; had slight vomiting of bilious and black matters; towards night deafness. About the twenty-first, weight generally in the left side, with pain; slight urine thick, muddy, and reddish; when allowed to stand, had no sediment; in other respects felt lighter; fever not gone; fauces painful from the commencement, and red; uvula retracted; defluxion remained acrid, pungent, and saltish throughout. About the twenty-seventh, free of fever; sediment in the urine; pain in the side. About the thirty-first, was attacked with fever, bilious diarrhea; slight bilious vomiting on the fortieth. Had a complete crisis, and was freed from the fever on the eightieth day.

CASE VI. Cleonactides, who was lodged above the Temple of Hercules, was seized with a fever in an irregular form; was pained in the head and left side from the commencement, and had other pains resembling those produced by fatigue; paroxysms of the fevers inconstant and irregular; occasional sweats; the paroxysms generally attacked on the critical days. About the twenty-fourth was cold in the extremities of the hands, vomitings bilious, yellow, and frequent, soon turning to a verdigris-green color; general relief. About the thirtieth, began to have hemorrhage from both nostrils, and this continued in an irregular manner until near the crisis; did not loathe food, and had no thirst throughout, nor was troubled with insomnolency; urine thin, and not devoid of color. When about the thirtieth day, passed reddish urine, having a copious red sediment; was relieved, but afterwards the characters of the urine varied, sometimes having sediment, and sometimes not. On the sixtieth, the sediment in the urine copious, white, and smooth; all the symptoms ameliorated; intermission of the fever; urine thin, and well colored. On the seventieth, fever gone for ten days. On the eightieth had a rigor, was seized with acute fever, sweated much; a red, smooth sediment in the urine; and a perfect crisis.

CASE VII. Meton was seized with fever; there was a painful weight in the loins. Next day, after drinking water pretty copiously, had proper evacuations from the bowels. On the third, heaviness of the head, stools thin, bilious, and reddish. On the fourth, all the symptoms exacerbated; had twice a scanty trickling of blood from the right nostril; passed an uncomfortable night; alvine discharges like those on the third day; urine darkish, had a darkish cloud floating in it, of a scattered form, which did not subside. On the fifth, a copious hemorrhage of pure blood from the left he sweated, and had a crisis. After the fever restless, and had some delirium; urine thin, and darkish; had an affusion of warm water on the head; slept and recovered his senses. In this case there was no relapse, but there were frequent hemorrhages after the crisis.

CASE VIII. Erasinus, who lived near the Canal of Bootes, was seized with fever after supper; passed the night in an agitated state. During the first day quiet, but in pain at night. On the second, symptoms all exacerbated; at night delirious. On the third, was in a painful condition; great incoherence. On the fourth, in a most uncomfortable state; had no sound sleep at night, but dreaming and talking; then all the appearances worse, of a formidable and alarming character; fear, impatience. On the morning of the fifth, was composed, and quite coherent, but long before noon was furiously mad, so that he could not constrain himself; extremities cold, and somewhat livid; urine without sediment; died about sunset. The fever in this case was accompanied by sweats throughout; the sweats throughout; the hypochondria were in a state of meteorism, with distention and pain; the urine was black, has round substances floating in it, which did not subside; the alvine evacuations were not stopped; thirst throughout not great; much spasms with sweats about the time of death.

CASE IX. Criton, in Thasus, while still on foot, and going about, was seized with a violent pain in the great toe; he took to bed the same day, had rigors and nausea, recovered his heat slightly, at night was delirious. On the second, swelling of the whole foot, and about the ankle erythema, with distention, and small bullae (phlyctaenae); acute fever; he became furiously deranged; alvine discharges bilious, unmixed, and rather frequent. He died on the second day from the commencement.

CASE X. The Clazomenian who was lodged by the Well of Phrynichides was seized with fever. He had pain in the head, neck, and loins from the beginning, and immediately afterwards deafness; no sleep, acute fever, hypochondria elevated with a swelling, but not much distention; tongue dry. On the fourth, towards night, he became delirious. On the fifth, in an uneasy state. On the sixth, all the symptoms exacerbated. About the eleventh a slight remission; from the commencement to the fourteenth day the alvine discharges thin, copious, and of the color of water, but were well supported; the bowels then became constipated. Urine throughout thin, and well colored, and had many substances scattered through it, but no sediment. About the sixteenth, urine somewhat thicker, which had a slight sediment; somewhat better, and more collected. On the seventeenth, urine again thin; swellings about both his ears, with pain; no sleep, some incoherence; legs painfully affected. On the twentieth, free of fever, had a crisis, no sweat, perfectly collected. About the twenty-seventh, violent pain of the right hip; it speedily went off. The swellings about the ears subsided, and did not suppurate, but were painful. About the thirty-first, a diarrhea attended with a copious discharge of watery matter, and symptoms of dysentery; passed thick urine; swellings about the ears gone. About the fortieth day, had pain in the right eye, sight dull. It went away.

CASE XI. The wife of Dromeades having been delivered of a female child, and all other matters going on properly, on the second day after was seized with rigor and acute fever. Began to have pain about the hypochondrium on the first day; had nausea and incoherence, and for some hours afterwards had no sleep; respiration rare, large, and suddenly interrupted. On the day following that on which she had the rigor, alvine discharges proper; urine thick, white, muddy, like urine which has been shaken after standing for some time, until the sediment had fallen to the bottom; it had no sediment; she did not sleep during the night. On the third day, about noon, had a rigor, acute fever; urine the same; pain of the hypochondria, nausea, an uncomfortable night, no sleep; a coldish sweat all over, but heat quickly restored. On the fourth, slight alleviation of the symptoms about the hypochondria; heaviness of the head, with pain; somewhat comatose; slight epistaxis, tongue dry, thirst, urine thin and oily; slept a little, upon awaking was somewhat comatose; slight coldness, slept during the night, was delirious. On the morning of the sixth had a rigor, but soon recovered her heat, sweated all over; extremities cold, was delirious, respiration rare and large. Shortly afterwards spasms from the head began, and she immediately expired.

CASE XII. A man, in a heated state, took supper, and drank more than enough; he vomited the whole during the night; acute fever, pain of the right hypochondrium, a softish inflammation from the inner part; passed an uncomfortable night; urine at the commencement thick, red, but when allowed to stand, had no sediment, tongue dry, and not very thirsty. On the fourth, acute fever, pains all over. On the fifth, urine smooth, oily, and copious; acute fever. On the sixth, in the evening, very incoherent, no sleep during the night. On the seventh, all the symptoms exacerbated; urine of the same characters; much talking, and he could not contain himself; the bowels being stimulated, passed a watery discharge with lumbrici: night equally painful. In the morning had a rigor; acute fever, hot sweat, appeared to be free of fever; did not sleep long; after the sleep a chill, ptyalism; in the evening, great incoherence; after a little, vomited a small quantity of dark bilious matters. On the ninth, coldness, much delirium, did not sleep. On the tenth, pains in the limbs, all the symptoms exacerbated; he was delirious. On the eleventh, he died.

CASE XIII. A woman, who lodged on the Quay, being three months gone with child, was seized with fever, and immediately began to have pains in the loins. On the third day, pain of the head and neck, extending to the clavicle, and right hand; she immediately lost the power of speech; was paralyzed in the right hand, with spasms, after the manner of paraplegia; was quite incoherent; passed an uncomfortable night; did not sleep; disorder of the bowels, attended with bilious, On the fourth, recovered the use of her tongue; spasms of the same parts, and general pains remained; swelling in the hypochondrium, accompanied with pain; did not sleep, was quite incoherent; bowels disordered, urine thin, and not of a good color. On the fifth, acute fever; pain of the hypochondrium, quite incoherent; alvine evacuations bilious; towards night had a sweat, and was freed from the fever. On the sixth, recovered her reason; was every way relieved; the pain remained about the left clavicle; was thirsty, urine thin, had no sleep. On the seventh trembling, slight coma, some incoherence, pains about the clavicle and left arm remained; in all other respects was alleviated; quite coherent. For three days remained free from fever. On the eleventh, had a relapse, with rigor and fever. About the fourteenth day, vomited pretty abundantly bilious and yellow matters, had a sweat, the fever went off, by coming to a crisis.

CASE XIV. Melidia, who lodged near the Temple of Juno, began to feel a violent pain of the head, neck, and chest. She was straightway seized with acute fever; a slight appearance of the menses; continued pains of all these parts. On the sixth, was affected with coma, nausea, and rigor; redness about the cheeks; slight delirium. On the seventh, had a sweat; the fever intermitted, the pains remained. A relapse; little sleep; urine throughout of a good color, but thin; the alvine evacuations were thin, bilious, acrid, very scanty, black, and fetid; a white, smooth sediment in the urine; had a sweat, and experienced a perfect crisis on the eleventh day.

Book II

Section One

CASE I. Pythion, who lived by the Temple of the Earth, on the first day, trembling commencing from his hands; acute fever, delirium. On the second, all the symptoms were exacerbated. On the third, the same. On the fourth alvine discharges scanty, unmixed, and bilious. On the fifth, all the symptoms were exacerbated, the tremors remained; little sleep, the bowels constipated. On the sixth sputa mixed, reddish. On the seventh, mouth drawn aside. On the eighth, all the symptoms were exacerbated; the tremblings were again constant; urine, from the beginning to the eighth day, thin, and devoid of color; substances floating in it, cloudy. On the tenth he sweated; sputa somewhat digested, had a crisis; urine thinnish about the crisis; but after the crisis, on the fortieth day, an abscess about the anus, which passed off by a strangury.

Explanation of the characters. It is probably that the great discharge of urine brought about the resolution of the disease, and the cure of the patient on the fortieth day. CASE II. Hermocrates, who lived by the New Wall, was seized with fever. He began to have pain in the head and loins; an empty distention of the hypochondrium; the tongue at first was parched; deafness at the commencement; there was no sleep; not very thirsty; urine thick and red, when allowed to stand it did not subside; alvine discharge very dry, and not scanty. On the fifth, urine thin, had substances floating in it which did not fall to the bottom; at night he was delirious. On the sixth, had jaundice; all the symptoms were exacerbated; had no recollection. On the seventh, in an uncomfortable state; urine thin, as formerly; on the following days the same. About the eleventh day, all the symptoms appeared to be lightened. Coma set in; urine thicker, reddish, thin substances below, had no sediment; by degrees he became collected. On the fourteenth, fever gone; had no sweat; slept, quite collected; urine of the same characters. About the seventeenth, had a relapse, became hot. On the following days, acute fever, urine thin, was delirious. Again, on the twentieth, had a crisis; free of fever; had no sweat; no appetite through the whole time; was perfectly collected; could not speak, tongue dry, without thirst; deep sleep. About the twenty-fourth day he became heated; bowels loose, with a thin, watery discharge; on the following days acute fever, tongue parched. On the twenty-seventh he died. In this patient deafness continued throughout; the urine either thick and red, without sediment, or thin, devoid of color, and, having substances floating in it: he could taste nothing. Explanation of the characters. It is probably that it was the suppression of the discharges from the bowels which occasioned death on the twenty-seventh day.

CASE III. The man who was lodged in the Garden of Dealces: had heaviness of the head and pain in the right temple for a considerable time, from some accidental cause, was seized with fever, and took to bed. On the second, there was a trickling of pure blood from the left nostril, but the alvine discharges were proper, urine thin, mixed, having small substances floating in it, like coarse barley meal, or semen. On the third, acute fever; stools black, thin, frothy, a livid sediment in the dejections; slight coma; uneasiness at the times he had to get up; sediment in the urine livid, and somewhat viscid. On the fourth, slight vomiting of bilious, yellow matters, and, after a short interval, of the color of verdigris; a few drops of pure blood ran from the left nostril; stools the same; urine the same; sweated about the head and clavicles; spleen enlarged, pain of the thigh on the same side; loose swelling of the right hypochondrium; at night had no sleep, slight delirium. On the sixth, stools black, fatty, viscid, fetid; slept, more collected. On the seventh, tongue dry, thirsty, did not sleep; was somewhat delirious; urine thin, not of a good color. On the eighth, stools black, scanty, and compact; slept, became collected; not very thirsty. On the ninth had a rigor, acute fever, sweated, a chill, was delirious, strabismus of the right eye, tongue dry, thirsty, without sleep. On the tenth, much the same. On the eleventh, became quite collected; free from fever, slept, urine thin about the crisis. The two following days without fever; it returned on the fourteenth, then immediately insomnolency and complete delirium. On the fifteenth, urine muddy, like that which has been shaken after the sediment has fallen to the bottom; acute fever, quite delirious, did not sleep; knees and legs painful; after a suppository, had alvine dejections of a black color. On the sixteenth, urine thin, had a cloudy eneorema, was delirious. On the seventeenth, in the morning, extremities cold, was covered up with the bedclothes, acute fever, general sweat, felt relieved, more collected; not free of fever, thirsty, vomited yellow bile, in small quantities; formed faeces passed from the bowels, but soon afterwards black, scanty, and thin; urine thin, not well colored. On the eighteenth, not collected, comatose. On the nineteenth, in the same state. On the twentieth, slept; quite collected, sweated, free from fever, not thirsty, but the urine thin. On the twenty-first, slight delirium; somewhat thirsty, pain of the hypochondrium, and throbbing about the navel throughout. On sediment in the urine, quite collected. Twenty-seventh, pain of the right hip joint; urine thin and bad, a sediment; all the other symptoms milder. About the twenty-ninth, pain of the right eye; urine thin. Fortieth, dejections pituitous, white, rather frequent; sweated abundantly all over; had a complete crisis.

Explanation of the characters. It is probable that, by means of the stools, the urine, and the sweat, this patient was cured in forty days.

Section Two

CASE I. In Thasus, Philistes had headache of long continuance, and sometimes was confined to bed, with a tendency to deep sleep; having been seized with continual fevers from drinking, the pain was exacerbated; during the night he, at first, became hot. On the first day, he vomited some bilious matters, at first yellow, but afterwards of a verdigris-green color, and in greater quantity; formed faeces passed from the bowels; passed the night uncomfortably. On the second, deafness, acute fever; retraction of the right hypochondrium; urine thin, transparent, had some small substances like semen floating in it; delirium ferox about mid-day. On the third, in an uncomfortable state. On the fourth, convulsions; all the symptoms exacerbated. On the fifth, early in the morning, died. Explanation of the characters. It is probable that the death of the patient on the fifth day is to be attributed to a phrenitis, with unfavorable evacuations.

CASE II. Charion, who was lodged at the house of Demaenetus, contracted a fever from drinking. Immediately he had a painful heaviness of the head; did not sleep; bowels disordered, with thin and somewhat bilious discharges. On the third day, acute fever; trembling of the head, but especially of the lower lip; after a little time a rigor, convulsions; he was quite delirious; passed the night uncomfortably. On the fourth, quiet, slept little, talked incoherently. On the fifth, in pain; all the symptoms exacerbated; delirium; passed the night uncomfortably; did not sleep. On the sixth, in the same state. On the seventh had a rigor, acute fever, sweated all over his body; had a crisis. Throughout the alvine discharges were bilious, scanty, and unmixed; urine thin, well colored, having cloudy substances floating in it. About the eighth day, passed urine of a better color, having a white scanty sediment; was collected, free from fever for a season. On the ninth it relapsed. About the fourteenth, acute fever. On the sixteenth, vomited pretty frequently yellow, bilious matters. On the seventeenth had a rigor, acute fever, sweated, free of fever; had a crisis; urine, after the relapse and the crisis, well colored, having a sediment; neither was he delirious in the relapse. On the eighteenth, became a little heated; some thirst, urine thin, with cloudy substances floating in it; slight wandering in his mind. About the nineteenth, free of fever, had a pain in his neck; a sediment in the urine. Had a complete crisis on the twentieth. Explanation of the characters. It is probable that the patient was cured in twenty days, by the abundance of bilious stools and urine.

CASE III. The daughter of Euryanax, a maid, was taken ill of fever. She was free of thirst throughout, but had no relish for food. Alvine discharges small, urine thin, scanty, not well colored. In the beginning of the fever, had a pain about the nates. On the sixth day, was free of fever, did not sweat, had a crisis; the complaint about the nates came to a small suppuration, and burst at the crisis. After the crisis, on the seventh day, had a rigor, became slightly heated, sweated. On the eighth day after the rigor, had an inconsiderable rigor; the extremities cold ever after. About the tenth day, after a sweat which came on, she became delirious, and again immediately afterwards was collected; these symptoms were said to have been brought on by eating grapes. After an intermission of the twelfth day, she again talked much incoherently; her bowels disordered with bilious, scanty, unmixed, thin, acrid discharges; she required to get frequently up. She died on the seventh day after the return of the delirium. At the commencement of the disease she had pain in the throat, and it red throughout, uvula retracted, defluxions abundant, thin, acrid; coughed, but had no concocted sputa; during the whole time loathed all kinds of food, nor had the least desire of anything; had no thirst, nor drank anything worth mentioning; was silent, and never spoke a word; despondency; had no hopes of herself. She had a congenital tendency to phthisis.

CASE IV. The woman affected with quinsy, who lodged in the house of Aristion: her complaint began in the tongue; speech inarticulate; tongue red and parched. On the first day, felt chilly, and afterwards became heated. On the third day, a rigor, acute fever; a reddish and hard swelling on both sides of the neck and chest, extremities cold and livid; and livid; respiration elevated; the drink returned by the nose; she could not swallow; alvine and urinary discharges suppressed. On the fourth, all of the symptoms were exacerbated. On the fifth she died of the quinsy. Explanation of the characters. It is probable that the cause of death on the sixth day was the suppression of the discharges.

CASE V. The young man who was lodged by the Liars' Market was seized with fever from fatigue, labor, and running out of season. On the first day, the bowels disordered, with bilious, thin, and copious dejections; urine thin and blackish; had no sleep; was thirsty. On the second all the symptoms were exacerbated; dejections more copious and unseasonable; he had no sleep; disorder of the intellect; slight sweat. On the third day, restless, thirst, nausea, much tossing about, bewilderment, delirium; extremities livid and cold; softish distention of the hypochondrium on both sides. On the fourth, did not sleep; still worse. On the seventh he died. He was about twenty years of age. Explanation of the characters. It is probable that the cause of his death on the seventh day was the unseasonable practices mentioned above. An acute affection.

CASE VI. The woman who lodged at the house of Tisamenas had a troublesome attack of iliac passion, much vomiting; could not keep her drink; pains about the hypochondria, and pains also in the lower part of the belly; constant tormina; not thirsty; became hot; extremities cold throughout, with nausea and insomnolency; urine scanty and thin; dejections undigested, thin, scanty. Nothing could do her any good. She died.

CASE VII. A woman of Pantimides, from a miscarriage, was taken ill of fever. On the first day, tongue dry, thirst, nausea, insomnolency, belly disordered, with thin, copious, undigested dejections. On the second day, had a rigor, acute fever; alvine discharges copious; had no sleep. On the third, pains greater. On the fourth, delirious. On the seventh she died. Belly throughout loose, with copious, thin, undigested evacuations; urine scanty, thin. An ardent fever.

CASE VIII. Another woman, after a miscarriage about the fifth month, the wife of Ocetes, was seized with fever. At first had sometimes coma and sometimes insomnolency; pain of the loins; heaviness of the head. On the second, the bowels were disordered, with scanty, thin, and at first unmixed dejections. On the third, more copious, and worse; at night did not sleep. On the fourth was delirious; frights, despondency; strabismus of the right eye; a faint cold sweat about the head; extremities cold. On the fifth day, all the symptoms were exacerbated; talked much incoherently, and again immediately became collected; had no thirst; labored under insomnolency; alvine dejections copious, and unseasonable throughout; urine scanty, thin, darkish; extremities cold, somewhat livid. On the sixth day, in the same state. On the seventh she died. Phrenitis.

CASE IX. A woman who lodged near the Liars' Market, having then brought forth a son in a first and difficult labor, was seized with fever. Immediately on the commencement had thirst, nausea, and cardialgia; tongue dry; bowels disordered, with thin and scanty dejections; had no sleep. On the second, had slight rigor, acute fever; a faint cold sweat about the head. On the third, painfully affected; evacuations from the bowels undigested, thin, and copious. On the fourth, had a rigor; all the symptoms exacerbated; insomnolency. On the fifth, in a painful state. On the sixth, in the same state; discharges from the bowels liquid and copious. On the seventh, had a rigor, fever acute; much thirst; much tossing about; towards evening a cold sweat over all; extremities cold, could no longer be kept warm; and again at night had a rigor; extremities could not be warmed; she did not sleep; was slightly delirious, and again speedily collected. On the eighth, about mid-day, she became warm, was thirsty, comatose, had nausea; vomited small quantities of yellowish bile; restless at night, did not sleep; passed frequently large quantities of urine without consciousness. On the ninth, all the symptoms gave way; comatose, towards evening slight rigors; small vomitings of bile. On the tenth, rigor; exacerbation of the fever, did not sleep at all; in the morning passed much urine having a sediment; extremities recovered their heat. On the eleventh, vomited bile of a verdigris-green color; not long after had a rigor, and again the extremities cold; towards evening a rigor, a cold sweat, much vomiting; passed a painful night. On the twelfth, had copious black and fetid vomitings; much hiccup, painful thirst. On the thirteenth, vomitings black, fetid, and copious; rigor about mid-day, loss of speech. On the fourteenth, some blood ran from her nose, she died. In this case the bowels were loose throughout; with rigors: her age about seventeen. An ardent fever.

Section Three

1. The year was southerly, rainy; no winds throughout. Droughts having prevailed during the previous seasons of the year, the south winds towards the rising of Arcturus were attended with much rain. Autumn gloomy and cloudy, with copious rains. Winter southerly, damp, and soft. But long after the solstice, and near the equinox, much wintery weather out of season; and when now close to the equinox, northerly, and winterly weather for no long time. The spring again southerly, calm, much rain until the dog-days. Summer fine and hot; great suffocating heats. The Etesian winds blew small and irregular; again, about the season of Arcturus, much rains with north winds.

2. The year being southerly, damp, and soft towards winter, all were healthy, except those affected with phthisis, of whom we shall write afterwards. 3. Early in spring, along with the prevailing cold, there were many cases of erysipelas, some from a manifest cause, and some not. They were of a malignant nature, and proved fatal to many; many had sore-throat and loss of speech. There were many cases of ardent fever, phrensy, aphthous affections of the mouth, tumors on the genital organs; of ophthalmia, anthrax, disorder of the bowels, anorexia, with thirst and without it; of disordered urine, large in quantity, and bad in quality; of persons affected with coma for a long time, and then falling into a state of insomnolency. There were many cases of failure of crisis, and many of unfavorable crisis; many of dropsy and of phthisis. Such were the diseases then epidemic. There were patients affected with every one of the species which have been mentioned, and many died. The symptoms in each of these cases were as follows:

4. In many cases erysipelas, from some obvious cause, such as an accident, and sometimes from even a very small wound, broke out all over the body, especially, in persons about sixty years of age, about the head, if such an accident was neglected in the slightest degree; and this happened in some who were under treatment; great inflammation took place, and the erysipelas quickly spread all over. in the most of them abscessed ended in suppurations, and there were great fallings off (sloughing) of the flesh, tendons, and bones; and the defluxion which seated in the part was not like pus, but a sort of putrefaction, and the running was large and of various characters. Those cases in which any of these things happened about the head were accompanied with falling off of the hairs of the head and chin, the bones were laid bare and separated, and there were excessive runnings; and these symptoms happened in fevers and without fevers. But these things were more formidable in appearance than dangerous; for when the concoction in these cases turned to a these cases turned to a suppuration, most of them recovered; but when the inflammation and erysipelas disappeared, and when no abscess was formed, a great number of these died. In like manner, the same things happened to whatever part of the body the disease wandered, for in many cases both forearm and arm dropped off; and in those cases in which it fell upon the sides, the parts there, either before or behind, got into a bad state; and in some cases the whole femur and bones of the leg and whole foot were laid bare. But of all such cases, the most formidable were those which took place about the pubes and genital organs. Such was the nature of these cases when attended with sores, and proceeding from an external cause; but the same things occurred in fevers, before fevers, and after fevers. fevers. But those cases in which an abscess was formed, and turned to a suppuration, or a seasonable diarrhea or discharge of good urine took place, were relieved thereby: but those cases in which none of these symptoms occurred, but they disappeared without a crisis, proved fatal. The greater number of these erysipelatous cases took place in the spring, but were prolonged through the summer and during autumn.

5. In certain cases there was much disorder, and tumors about the fauces, and inflammations of the tongue, and abscesses about the teeth. And many were attacked with impairment or loss of speech; at first, those in the commencement of phthisis, but also persons in ardent fever and in phrenitis.

6. The cases of ardent fever and phrenitis occurred early in spring after the cold set in, and great numbers were taken ill at that time, and these cases were attended with acute and fatal symptoms. The constitution of the ardent fevers which then occurred was as follows: at the commencement they were affected with coma, nausea, and rigors; fever acute, not much thirst, nor delirium, slight epistaxis, the paroxysms for the most part on even days; and, about the time of the paroxysms, forgetfulness, loss of strength and of speech, the extremities, that is to say, the hands and feet, at all times, but more especially about the time of the paroxysms, were colder than natural; they slowly and imperfectly became warmed, and again recovered their recollection and speech. They were constantly affected either with coma, in which they got which they got no sleep, or with insomnolency, attended with pains; most had disorders of the bowels, attended with undigested, thin, and copious evacuations; urine copious, thin, having nothing critical nor favorable about it; neither was there any other critical appearance in persons affected thus; for neither was there any proper hemorrhage, nor any other of the accustomed evacuations, to prove a crisis. They died, as it happened, in an irregular manner, mostly about the crisis, but in some instances after having lost their speech for a long time, and having had copious sweats. These were the symptoms which marked the fatal cases of ardent fever; similar symptoms occurred in the phrenitic cases; but these were particularly free from thirst, and none of these had wild delirium as in other cases, but they died oppressed by a bad tendency to sleep, and stupor.

7. But there were also other fevers, as will be described. Many had their mouths affected with aphthous ulcerations. There were also many defluxions about the genital parts, and ulcerations, boils (phymata), externally and internally, about the groins. Watery ophthalmies of a chronic character, with pains; fungous excrescences of the eyelids, externally and internally, called fig, which destroyed the sight of many persons. There were fungous growths, in many other instances, on ulcers, especially on those seated on the genital organs. There were many attacks of carbuncle (anthrax) through the summer, and other affections, which are called "the putrefaction" (seps); also large ecthymata, and large tetters (herpetes) in many instances.

8. And many and serious complaints attacked many persons in the region of the belly. In the first place, tenesmus, accompanied with pain, attacked many, but more especially children, and all who had not attained to puberty; and the most of these died. There were many cases of lientery and of dysentery; but these were not attended with much pain. The evacuations were bilious, and fatty, and thin, and watery; in many instances the disease terminated in this way, with and without fever; there were painful tormina and volvuli of a malignant kind; copious evacuations of the contents of the guts, and yet much remained behind; and the passages did not carry off the pains, but yielded with difficulty to the means administered; for in most cases purgings were hurtful to those affected in this manner; many died speedily, but in many others they held out longer. In a word, all died, both those who had acute attacks and those who had chronic, most especially from affections of the belly, for it was the belly which carried them all off.

9. All persons had an aversion to food in all the afore-mentioned complaints to a degree such as I never met with before, and persons in these complaints most especially, and those recovering from them, and in all other diseases of a mortal nature. Some were troubled with thirst, and some not; and both in febrile complaints and in others no one drank unseasonably or disobeyed injunctions.

10. The urine in many cases was not in proportion to the drink administered, but greatly in excess; and the badness of the urine voided was great, for it had not the proper thickness, nor concoction, nor purged properly; for in many cases purgings by the bladder indicate favorably, but in the greatest number they indicated a melting of the body, disorder of the bowels, pains, and a want of crisis.

11. Persons laboring under phrenitis and causus were particularly disposed to coma; but also in all other great diseases which occurred along with fever. In the main, most cases were attended either by heavy coma, or by short and light sleep.

12. And many other forms of fevers were then epidemic, of tertian, of quartan, of nocturnal, of continual, of chronic, of erratic, of fevers attended with nausea, and of irregular fevers. All these were attended with much disorder, for the bowels in most cases were disordered, accompanied with rigors, sweats not of a critical character, and with the state of the urine as described. In most instances the disease was protracted, for neither did the deposits which took place prove critical as in other cases; for in all complaints and in all cases there was difficulty of crisis, want of crisis, and protraction of the disease, but most especially in these. A few had the crisis about the eightieth day, but in most instances it (the disease?) left them irregularly. A few of them died of dropsy without being confined to bed. And in many other diseases people were troubled with swelling, but more especially in phthisical cases.

13. The greatest and most dangerous disease, and the one that proved fatal to the greatest number, was consumption. With many persons it commenced during the winter, and of these some were confined to bed, and others bore up on foot; the most of those died early in spring who were confined to bed; of the others, the cough left not a single person, but it became milder through the summer; during the autumn, all these were confined to bed, and many of them died, but in the greater number of cases the disease was long protracted. Most of these were suddenly attacked with these diseases, having frequent rigors, often continual and acute fevers; unseasonable, copious, and cold sweats throughout; great coldness, from which they had great difficulty in being restored to heat; the bowels variously constipated, and again immediately in a loose state, but towards the termination in all cases with violent looseness of the bowels; a determination downwards of all matters collected about the lungs; urine excessive, and not good; troublesome melting. The coughs throughout were frequent, and copious, digested, and liquid, but not brought up with much pain; and even when they had some slight pain, in all cases the purging of the matters about the lungs went on mildly. The fauces were not very irritable, nor were they troubled with any saltish humors; but there were viscid, white, liquid, frothy, and copious defluxions from the head. But by far the greatest mischief attending these and the other complaints, was the aversion to food, as has been described. For neither been described. For neither had they any relish for drink along with their food, but continued without thirst. There was heaviness of the body, disposition to coma, in most cases swelling, which ended in dropsy; they had rigors, and were delirious towards death.

14. The form of body peculiarly subject to phthisical complaints was the smooth, the whitish, that resembling the lentil; the reddish, the blue-eyed, the leucophlegmatic, and that with the scapulae having the appearance of wings: and women in like manner, with regard to the melancholic and subsanguineous, phrenitic and dysenteric affections principally attacked them. Tenesmus troubled young persons of a phlegmatic temperament. Chronic diarrhoea, acrid and viscid discharges from the bowels, attacked those who were troubled with bitter bile.

15. To all those which have been described, the season of spring was most inimical, and proved fatal to the greatest numbers: the summer was the most favorable to them, and the fewest died then; in autumn, and under the Pleiades, again there died great numbers. It appears to me, according to the reason of things, that the coming on of summer should have done good in these cases; for winter coming on cures the diseases of summer, and summer coming on removes the diseases of winter. And yet the summer in question was not of itself well constituted, for it became suddenly hot, southerly, and calm; but, not withstanding, it proved beneficial by producing a change on the other constitution.

16. I look upon it as being a great part of the art to be able to judge properly of that which has been written. For he that knows and makes a proper use of these things, would appear to me not likely to commit any great mistake in the art. He ought to learn accurately the constitution of every one of the seasons, and of the diseases; whatever that is common in each constitution and disease is good, and whatever is bad; whatever disease will be protracted and end in death, and whatever will be protracted and end in recovery; which disease of an acute nature will end in death, and which in recovery. From these it is easy to know the order of the critical days, and prognosticate from them accordingly. And to a person who is skilled in these things, it is easy to know to whom, when, and how aliment ought to be administered.

Sixteen Cases of Disease

CASE I. In Thasus, the Parian who lodged above the Temple of Diana was seized with an acute fever, at first of a continual and ardent type; thirsty, inclined to be comatose at first, and afterwards troubled with insomnolency; bowels disordered at the beginning, urine thin. On the sixth day, passed oily urine, was delirious. On the seventh, all the symptoms were exacerbated; had no sleep, but the urine of the same characters, and the understanding disordered; alvine dejections bilious and fatty. On the eighth, a slight epistaxis; small vomiting of verdigris-green matters; slept a little. On the ninth, in the same state. On the tenth, all the symptoms gave way. On the eleventh, he sweated, but not over the whole body; he became cold, but immediately recovered his heat again. On the fourteenth, acute fever; discharges bilious, thin, and copious; substances floating in the urine; he became incoherent. On the seventeenth, in a painful state, for he had no sleep, and the fever was more intense. On the twentieth, sweated all over; apyrexia, dejections bilious; aversion to food, comatose. On the twenty-fourth, had a relapse. On the thirty-fourth, apyrexia; bowels not confined; and he again recovered his heat. Fortieth, apyrexia, bowels confined for no long time, aversion to food; had again slight symptoms of fever, and throughout in an irregular form; apyrexia at times, and at others not; for if the fever intermitted, and was alleviated for a little, it immediately relapsed again; he used much and improper food; sleep bad; about the time of the relapse he was delirious; passed thick urine at that time, but troubled, and of bad characters; bowels at first confined, and again loose; slight fevers of a continual type; discharges copious and thin. On the hundred and twentieth day he died. In this patient the bowels were constantly from the first either loose, with bilious, liquid, and copious dejections, or constipated with hot and undigested faeces; the urine throughout bad; for the most part coma, or insomnolency with pain; continued aversion to food. Ardent fever. Explanation of the characters. It is probable that the weakness produced by the fever, the phrenitis, and affection of the hypochondrium caused death on the hundred and twentieth day.

CASE II. In Thasus, the woman who lodged near the Cold Water, on the third day after delivery of a daughter, the lochial discharge not taking place, was seized with acute fever, accompanied with rigors. But a considerable time before delivery she was feverish, confined to bed, and loathed her food. After the rigor which took place, continual and acute fevers, with rigors. On the eighth and following days, was very incoherent, and immediately afterwards became collected; bowels disordered, with copious, thin, watery, and bilious stools; no thirst. On the eleventh was collected, but disposed to coma; urine copious, thin, and black; no sleep. On the twentieth, slight chills, and immediately afterwards was warm; slight incoherence; no sleep; with regard to the bowels, in the same condition; urine watery, and copious. On the twenty-seventh, free from fever; bowels constipated; not long afterwards violent pain of the right hip-joint for a considerable time; fevers afterwards supervened; urine watery. On the fortieth, complaints about the hip-joint better; continued coughs, with copious, watery sputa; bowels constipated; aversion to food; urine the same; fever not leaving her entirely, but having paroxysms in an irregular form, sometimes present, sometimes not. On the sixtieth, the coughs left her without a crisis, for no concoction of the sputa took place, nor any of the usual abscesses; jaw on the right side convulsively retracted; comatose, was again incoherent, and immediately became collected; utter aversion to food; the jaw became relaxed; alvine discharges small, and bilious; fever more acute, affected with rigors; on the following days lost her speech, and again became collected, and talked. On the eightieth she died. In this case the urine throughout was black, thin, and watery; coma supervened; there was aversion to food, aversion to food, despondency, and insomnolency; irritability, restlessness; she was of a melancholic turn of mind. Explanation of the characters. It is probable that the suppression of the lochial discharge caused death on the day.

CASE III. In Thasus, Pythion, who was lodged above the Temple of Hercules, from labor, fatigue, and neglected diet, was seized with strong rigor and acute fever; tongue dry, thirsty, and bilious; had no sleep; urine darkish, eneorema floating on the top of the urine, did not subside. On the second day, about noon, coldness of the extremities, especially about the hands and head; loss of speech and of articulation; breathing short for a considerable time; recovered his heat; thirst; passed the night quietly; slight sweats about the head. On the third, passed the day in a composed state; in the evening, about sunset, slight chills; nausea, agitation; passed the night in a painful state; had no sleep; small stools of compact faeces passed from the bowels. On the fourth, in the morning, composed; about noon all the symptoms became exacerbated; coldness, loss of speech, and of articulation; became worse; recovered his heat after a time; passed black urine, having substances floating in it; the night quiet; slept. On the fifth, seemed to be lightened, but a painful weight about the belly; thirsty, passed the night in a painful state. On the sixth, in the morning, in a quiet state; in the evening the pains greater; had a paroxysm; in the evening the bowels properly opened by a small clyster; slept at night. On the seventh, during the day, in a state of nausea, somewhat disturbed; passed urine of the appearance of oil; at night, much agitation, was incoherent, did not sleep. On the eighth, in the morning, slept a little; but immediately coldness, loss of speech, respiration small and weak; but in the evening recovered his heat again; was delirious, but towards day was somewhat lightened; stools small, bilious, and unmixed. On the ninth, affected with coma, and with nausea when roused; not very thirsty; about sunset he became restless and incoherent; passed a bad night. On the tenth, in the morning, had become speechless; great coldness; acute fever; much perspiration; he died. His sufferings were on the even days. Explanation of the characters. It is probable that the excessive sweats caused death on the tenth day.

CASE IV. The patient affected with phrenitis, having taken to bed on the first day, vomited largely of verdigris-green and thin matters; fever, accompanied with rigors, copious and continued sweats all over; heaviness of the head and neck, with pain; urine thin, substances floating in the urine small, scattered, did not subside; had copious dejections from the bowels; very delirious; no sleep. On the second, in the morning, loss of speech; acute fever; he sweated, fever did not leave him; palpitations over the whole body, at night, convulsions. On the third, all the symptoms exacerbated; he died. Explanation of the characters. It is probable that the sweats and convulsions caused death.

CASE V. In Larissa, a man, who was bald, suddenly was seized with pain in the right thigh; none of the things which were administered did him any good. On the first day, fever acute, of the ardent type, not agitated, but the pains persisted. On the second, the pains in the thigh abated, but the fever increased; somewhat tossed about; did not sleep; extremities cold; passed a large quantity of urine, not of a good character. On the third, the pain of the thigh ceased; derangement of the intellect, confusion, and much tossing about. On the fourth, about noon, he died. An acute disease.

CASE VI. In Abdera, Pericles was seized with a fever of the acute, continual type, with pain; much thirst, nausea, could not retain his drink; somewhat swelled about the spleen, with heaviness of the head. On the first day, had hemorrhage from the left nostril, but still the fever became more violent; passed much muddy, white urine, which when allowed to stand did not subside. On the second day, all the symptoms were exacerbated, yet the urine was thick, and more inclined to have a sediment; the nausea less; he slept. On the third, fever was milder; abundance of urine, which was concocted, and had a copious sediment; passed a quiet night. On the fourth, had a copious and warm sweat all over about noon; was free of fever, had a crisis, no relapse. An acute affection.

CASE VII. In Abdera, the young woman who was lodged in the Sacred Walk was seized with an ardent fever. She was thirsty, and could not sleep; had menstruation for the first time. On the sixth, much nausea, flushing, was chilly, and tossed about. On the seventh, in the same state; urine thin,but of a good color; no disturbance about the bowels. On the eighth, deafness, acute fever, insomnolency, nausea, rigors, became collected; urine the same. On the ninth, in the same state, and also on the following days; thus the deafness persisted. On the fourteenth, disorder of the intellect; the fever abated. On the seventeenth, a copious hemorrhage from the nose; the deafness slightly better; and on the following days, nausea, deafness, and incoherence. On the twentieth, pain of the feet; deafness and delirium left her; a small hemorrhage from the nose; sweat, apyrexia. On the twenty-fourth, the fever returned, deafness again; pain of the feet remained; incoherence. On the twenty-seventh, had a copious sweat, apyrexia; the deafness left her; the pain of her feet partly remained; in other respects had a complete crisis. Explanation of the characters. It is probable that the restoration of health on the twentieth day was the result of the evacuation of urine.

CASE VIII. In Abdera, Anaxion, who was lodged near the with Thracian Gates, was seized with an acute fever; pain of the right dry cough, without expectoration during the first days, thirst, insomnolency; urine well colored, copious, and thin. On the sixth, delirious; no relief from the warm applications. On the seventh, in a painful state, for the fever while the pains did not abate, and the cough was troublesome, and attended with dyspnoea. On the eighth, I opened a vein at the elbow, and much blood, of a proper character, flowed; the pains were abated, but the dry coughs continued. On the eleventh, the fever diminished; slight sweats about the head; coughs, with more liquid sputa; he was relieved. On the twentieth, sweat, apyrexia; but after the crisis he was thirsty, and the expectorations were not good. On the twenty-seventh the fever relapsed; he coughed, and brought up much concocted sputa: sediment in the urine copious and white; he became free of thirst, and the respiration was good. On the thirty-fourth, sweated all over, apyrexia general crisis. Explanation of the characters. It is probable that the evacuation of the sputa brought about the recovery on the thirty-fourth day.

CASE IX. In Abdera, Heropythus, while still on foot, had pain in the head, and not long afterwards he took to bed; he lived near the High Street. Was seized with acute fever of the ardent type; vomitings at first of much bilious matter; thirst; great restlessness; urine thin, black, substances sometimes floating high in it, and sometimes not; passed the night in a painful state; paroxysms of the fever diversified, and for the most part irregular. About the fourteenth day, deafness; the fever increased; urine the same. On the twentieth and following days, much delirium. On the thirtieth, copious hemorrhage from the nose, and became more collected; deafness continued, but less; the fever diminished; on the following days, frequent hemorrhages, at short intervals. About the sixtieth, the hemorrhages ceased, but violent pain of the hip-joint, and increase of fever. Not long afterwards, pains of all the inferior rule, that either the fever and deafness increased, or, pains of the inferior parts were increased. About the eightieth day, all the complaints gave way, without leaving any behind; for the urine was of a good color, and had a copious sediment, while the delirium became less. About the hundredth day, disorder of the bowels, with copious and bilious evacuations, and these continued for a considerable time, and again assumed the dysenteric form with pain; but relief of all the other complaints. On the whole, the fevers went off, and the deafness ceased. On the hundred and twentieth day, had a complete crisis. Ardent fever. Explanation of the characters. It is probable that the bilious discharge brought about the recovery on the hundred and twentieth day.

CASE X. In Abdera, Nicodemus was seized with fever from venery and drinking. At the commencement he was troubled with nausea and cardialgia; thirsty, tongue was parched; urine thin and dark. On the second day, the fever exacerbated; he was troubled with rigors and nausea; had no sleep; vomited yellow bile; urine the same; passed a quiet night, and slept. On the third, a general remission; amelioration; but about sunset felt again somewhat uncomfortable; passed an uneasy night. On the fourth, rigor, much fever, general pains; urine thin, with substances floating in it; again a quiet night. On the fifth, all the symptoms remained, but there was an amelioration. On the sixth, some general pains; substances floating in the urine; very incoherent. On the seventh, better. On the eighth, all the other symptoms abated. On the tenth, and following days, there were pains, but all less; in this case throughout, the paroxysms and pains were greater on the even days. On the twentieth, the urine white and thick, but when allowed to stand had no sediment; much sweat; seemed to be free from fever; but again in the evening he became hot, with the same pains, rigor, thirst, slightly incoherent. On the twenty-fourth, urine copious, white, with an abundant sediment; a copious and warm sweat all over; apyrexia; the fever came to its crisis. Explanation of the characters. It is probable that the cure was owing to the bilious evacuations and the sweats.

CASE XI. In Thasus, a woman, of a melancholic turn of mind, from some accidental cause of sorrow, while still going about, became affected with loss of sleep, aversion to food, and had thirst and nausea. She lived near the Pylates, upon the Plain. On the first, at the commencement of night, frights, much talking, despondency, slight fever; in the morning, frequent spasms, and when they ceased, she was incoherent and talked obscurely; pains frequent, great and continued. On the second, in the same state; had no sleep; fever more acute. On the third, the spasms left her; but coma, and disposition to sleep, and again awaked, started up, and could not contain herself; much incoherence; acute fever; on that night a copious sweat all over; apyrexia, slept, quite collected; had a crisis. About the third day, the urine black, thin, substances floating in it generally round, did not fall to the bottom; about the crisis a copious menstruation.

CASE XII. In Larissa, a young unmarried woman was seized with a fever of the acute and ardent type; insomnolency, thirst; tongue sooty and dry; urine of a good color, but thin. On the second, in an uneasy state, did not sleep. On the third, alvine discharges copious, watery, and greenish, and on the following days passed such with relief. On the fourth, passed a small quantity of thin urine, having substances floating towards its surface, which did not subside; was delirious towards night. On the sixth, a great hemorrhage from the nose; a chill, with a copious and hot sweat all over; apyrexia, had a crisis. In the fever, and when it had passed the crisis, the menses took place for the first time, for she was a young woman. Throughout she was oppressed with nausea, and rigors; redness of the face; pain of the eyes; heaviness of the head; she had no relapse, but the fever came to a crisis. The pains were on the even days.

CASE XIII. Apollonius, in Abdera, bore up (under the fever?) for some time, without betaking himself to bed. His viscera were enlarged, and for a considerable time there was a constant pain about the liver, and then he became affected with jaundice; he was flatulent, and of a whitish complexion. Having eaten beef, and drunk unseasonably, he became a little heated at first, and betook himself to bed, and having used large quantities of milk, that of goats and sheep, and both boiled and raw, with a bad diet otherwise, great mischief was occasioned by all these things; for the fever was exacerbated, and of the food taken scarcely any portion worth mentioning was passed from the bowels; the urine was thin and scanty; no sleep; troublesome meteorism; much thirst; disposition to coma; painful swelling of the right hypochondrium; extremities altogether coldish; slight incoherence, forgetfulness of everything he said; he was beside himself. About the fourteenth day after he betook himself to bed, had a rigor, became heated, and was seized with furious delirium; loud cries, much talking, again composed, and then coma came on; afterwards the bowels disordered, with copious, bilious, unmixed, and undigested stools; urine black, scanty, and thin; much restlessness; alvine evacuations of varied characters, either black, scanty, and verdigrisgreen, or fatty, undigested, and acrid; and at times the dejections resembled milk. About the twenty-fourth, enjoyed a calm; other matters in the same state; became somewhat collected; remembered nothing that had happened since he was confined to bed; immediately afterwards became delirious; every symptom rapidly getting worn. About the thirtieth, acute fever; stools copious and thin; was delirious; extremities cold; loss of speech. On the thirty-fourth he died. In this case, as far as I saw, the bowels were disordered; urine thin and black; disposition to coma; insomnolency; extremities cold; delirious throughout. Phrenitis.

CASE XIV. In Cyzicus, a woman who had brought forth twin daughters, after a difficult labor, and in whom the lochial discharge was insufficient, at first was seized with an acute fever, attended with chills; heaviness of the head and neck, with pain; insomnolency from the commencement; she was silent, sullen, and disobedient; urine thin, and devoid of color; thirst, nausea for the most part; bowels irregularly disordered, and again constipated. On the sixth, towards night, talked much incoherently; had no sleep. About the eleventh day was seized with wild delirium, and again became collected; urine black, thin, and again deficient, and of an oily appearance; copious, thin, and disordered evacuations from the bowels. On the fourteenth, frequent convulsions;extremities cold; not in anywise collected; suppression of urine. On the sixteenth loss of speech. On the seventeenth, she died. Phrenitis. Explanation of the characters. It is probable that death was caused, on the seventeenth day, by the affection of the brain consequent upon her accouchement.

CASE XV. In Thasus, the wife of Dealces, who was lodged upon the Plain, from sorrow was seized with an acute fever, attended with chills. From first to last she wrapped herself up in her bedclothes; still silent, she fumbled, picked, bored, and gathered hairs (from them); tears, and again laughter; no sleep; bowels irritable, but passed nothing; when directed, drank a little; urine thin and scanty; to the touch of the hand the fever was slight; coldness of the extremities. On the ninth, talked much incoherently, and again became composed and silent. On the fourteenth, breathing rare, large, at intervals; and again hurried respiration. On the sixteenth, looseness of the bowels from a stimulant clyster; afterwards she passed her drink, nor could retain anything, for she was completely insensible; skin parched and tense. On the twentieth, much talk, and again became composed; loss of speech; respiration hurried. On the twenty-first she died. Her respiration throughout was rare and large; she was totally insensible; always wrapped up in her bedclothes; either much talk, or completely silent throughout. Phrenitis.

CASE XVI. In Meliboea, a young man having become heated by drinking and much venery, was confined to bed; he was affected with rigors and nausea; insomnolency and absence of thirst. On the first day much faeces passed from the bowels along with a copious flux; and on the following days he passed many watery stools of a green color; urine thin, scanty, and deficient in color; respiration rare, large, at long intervals; softish distention of the hypochondrium, of an oblong form, on both sides; continued palpitation in the epigastric region throughout; passed urine of an oily appearance. On the tenth, he had calm delirium, for he was naturally of an orderly and quiet disposition; skin parched and tense; dejections either copious and thin, or bilious and fatty. On the fourteenth, all the symptoms were exacerbated; he became delirious, and talked much incoherently. On the twentieth, wild delirium, On the twentieth, wild delirium, jactitation, passed no urine; small drinks were retained. On the twenty-fourth he died. Phrenitis.