Σελίδα:Platon - Œuvres complètes, Les Belles Lettres, tome I.djvu/227: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
μ (Setting the text using a OCR recognizing Greek characters.)
Κατάσταση σελίδαςΚατάσταση σελίδας
-
Δεν έχει γίνει τυπογραφικός έλεγχος
+
Δεν έχει γίνει τυπογραφικός έλεγχος
Σώμα σελίδας (προς εσωκλεισμό):Σώμα σελίδας (προς εσωκλεισμό):
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
<poem>
ΑΠΟΛΟΙῚΑ ΣΩΚΝΙΡΑΤΟΥΣ ιόϊ
<!--{{block center|align=left|-->
{{larger|AΠΟΛΟΓIA ΣΩΚΡΑΤΟϒΣ


——
μβέντοι καὶ πάνυ, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τοῦτο ὑμῶν δέομαι
καὶ παρίεμαι" ἐὰν διὰ τῶν αὐτῶν λόγων ἀκούητέ μου ἄπο-
λογουμένου δι᾽ ὥνπερ εἴωθα λέγειν καὶ ἐν ἀγορᾷ ἐπὶ τῶν
τρατιεζῶν, ἵνα ὅμῶν πολλοὶ ἀκηκόασι, καὶ ἄλλοθι, μῆτε θαυ-
μάζειν μήτε θορυβεῖν τούτου ἕνεκα. Ἔχει γὰρ οὗτωσί: νῦν
ἐγὼ πιρρῶτον ἐπὶ δικαστήριον ἀναβέβηκα ἔτη γεγονὼς ἕβδο-
μήκοντα" ἀτεχνῶς οὖν ξένως ἔχω τῆς ἐνθάδε λέξεως. “Ὧσ-
περ οὖν ἄν, εἰ τῷ ὄντι ξένος ἐτύγχανον ὥν, συνεγιγνώσκετε
δήπου ἄν μοι, εἰ ἐν ἐκείνη τῇ φωνῇ τε καὶ τῷ τρόπῳ ἔλεγον
ἐν οἴσπερ ἐτεθράμμην, καὶ δὴ καὶ νῦν τοῦτο ὑὕμῶν δέομαι
δίκαιον, ὥς γέ μοι δοκῶ, τὸν μὲν τρότιον τῆς λέξεως ἐᾶν
--- ἴσως μὲν γὰρ χείρων, ἴσως δὲ βελτίων ἂν εἴη --- αὐτὸ δὲ
τοῦτο σκοτιεῖν καὶ τούτῳ τὸν νοῦν τιροσέχειν, εἰ δίκαια λέγω
μῆ᾽ δικαστοῦ μὲν γὰρ αὕτη ἀρετή, ῥήτορος δὲ τἀληθῆ λέ-
γειν.


I
ΓΙρῶτον μὲν οὖν δίκαιός εἶμι ἀπολογήσασθαι, ὦ ἄνδρες
}}
᾿Αθηναῖοι, πρὸς τὰ πιρῶτά μου ψευδῆ κατηγορημένα καὶ

τοὺς τιρώτους κατηγόρους, ἔπειτα δὲ πρὸς τὰ ὕστερα καὶ
μέντοι καὶ πάνυ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοῦτο ὑμῶν δέομαι
τοὺς ὑστέρους. Ἔμοῦ γὰρ πολλοὶ κατήγοροι γεγόνασὶι πρὸς
καὶ παρίεμαι· ἐὰν διὰ τῶν αὐτῶν λόγων ἀκούητέ μου ἄπο-
ὑμᾶς, καὶ πάλαι πολλὰ ἤδη ἔτη καὶ οὐδὲν ἀληθὲς λέγοντες"
λογουμένου δι᾽ ὥνπερ εἴωθα λέγειν καὶ ἐν ἀγορᾷ ἐπὶ τῶν
οὗς ἐγὼ μᾶλλον φοβοῦμαι ἢ τοὺς ἀμφὶ ἼΑνυτον, καίπερ ὄν-
τρατεζῶν, ἵνα ὑμῶν πολλοὶ ἀκηκόασι, καὶ ἄλλοθι, μῆτε θαυ-
τας καὶ τούτους δεινούς. ᾿Αλλ᾽ ἐκεῖνοι δεινότεροι, ὦ ἄνδρες,
μάζειν μήτε θορυϐεῖν τούτου ἕνεκα. Ἔχει γὰρ οὗτωσί· νῦν d
οἵ ὑμῶν τοὺς πολλοὺς ἐκ παίδων παραλαμβάνοντες ἔπειθόν
ἐγὼ πρῶτον ἐπὶ δικαστήριον ἀναϐέϐηκα ἔτη γεγονὼς ἕϐδο-
τε καὶ κατηγόρουν ἐμοῦ οὐδὲν ἀληθές, ὡς ἔστιν τις Σωκρά-
μήκοντα· ἀτεχνῶς οὖν ξένως ἔχω τῆς ἐνθάδε λέξεως. Ὧσ-
της, σοφὸς ἀνήρ, τά τε μετέωρα φροντιστὴς καὶ τὰ ὑπὸ
περ οὖν ἄν, εἰ τῷ ὄντι ξένος ἐτύγχανον ὥν, συνεγιγνώσκετε
δήπου ἄν μοι, εἰ ἐν ἐκείνῃ τῇ φωνῇ τε καὶ τῷ τρόπῳ ἔλεγον
ἐν οἷσπερ ἐτεθράμμην, καὶ δὴ καὶ νῦν τοῦτο ὑμῶν δέομαι 18
δίκαιον, ὥς γέ μοι δοκῶ, τὸν μὲν τρότον τῆς λέξεως ἐᾶν
—— ἴσως μὲν γὰρ χείρων, ἴσως δὲ βελτίων ἂν εἴη —— αὐτὸ δὲ
τοῦτο σκοπεῖν καὶ τούτῳ τὸν νοῦν τιροσέχειν, εἰ δίκαια λέγω
μῆ· δικαστοῦ μὲν γὰρ αὕτη ἀρετή, ῥήτορος δὲ τἀληθῆ λέ-
γειν.

Πρῶτον μὲν οὖν δίκαιός εἶμι ἀπολογήσασθαι, ὦ ἄνδρες
Ἀθηναῖοι, πρὸς τὰ πρῶτά μου ψευδῆ κατηγορημένα καὶ
τοὺς πρώτους κατηγόρους, ἔπειτα δὲ πρὸς τὰ ὕστερα καὶ b
τοὺς ὑστέρους. Ἐμοῦ γὰρ πολλοὶ κατήγοροι γεγόνασι πρὸς
ὑμᾶς, καὶ πάλαι πολλὰ ἤδη ἔτη καὶ οὐδὲν ἀληθὲς λέγοντες·
οὗς ἐγὼ μᾶλλον φοϐοῦμαι ἢ τοὺς ἀμφὶ Ἄνυτον, καίπερ ὄν-
τας καὶ τούτους δεινούς. Ἀλλ ἐκεῖνοι δεινότεροι, ὦ ἄνδρες,
οἵ ὑμῶν τοὺς πολλοὺς ἐκ παίδων παραλαμϐάνοντες ἔπειθόν
τε καὶ κατηγόρουν ἐμοῦ οὐδὲν ἀληθές, ὡς ἔστιν τις Σωκρά-
της, σοφὸς ἀνήρ, τά τε μετέωρα φροντιστὴς καὶ τὰ ὑπὸ
γῆς ἅπαντα ἀνεζητηκὼς καὶ τὸν ἥττω λόγον κρείττω ποιῶν.
γῆς ἅπαντα ἀνεζητηκὼς καὶ τὸν ἥττω λόγον κρείττω ποιῶν.
Οὗτοι, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, ταύτην τὴν φῆήμην κατασκεδά-
Οὗτοι, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ταύτην τὴν φῆμην κατασκεδά- c
σαντες, ο δεινοί εἰσί μου κατήγοροι᾽ οἷ γὰρ ἀκούοντες
σαντες, οἱ δεινοί εἰσί μου κατήγοροι· οἷ γὰρ ἀκούοντες
ἡγοῦνται τοὺς ταῦτα ζητοῦντας οὐδὲ θεοὺς νομίζειν.
ἡγοῦνται τοὺς ταῦτα ζητοῦντας οὐδὲ θεοὺς νομίζειν.
"Ἔπειτά εἶσιν οὗτοι οἷ κατήγοροι πολλοὶ καὶ πολὺν χρόνον
Ἔπειτά εἶσιν οὗτοι οἷ κατήγοροι πολλοὶ καὶ πολὺν χρόνον


ο 8 ἐπὶ ΤΎΝ : χαὶ ἐπὶ Β [[ 9 πολλοὶ Β : ο πολλοὶ Τ [] ἑδδομήχοντα
Β (οἵ. αεἰς. 83 ο, οἱ ἴδοια. ῬΠα]. ἂρ. Ὀϊορ. 1.6., 11, ὅ, 23) : πλείω
ξοδομήχοντα Τ } 18 τ ὕστερα Β: ὕστερον ΤΎΥ [1 7 οὐδὲν Τ : μᾶλλον
οὐϑὲν Β} ο 2 ἀκούοντες ΒΕΤᾺΥ : ἀχούπαντες Β.


c 8 ἐπὶ TW : ϰαὶ ἐπὶ Β || c 9 πολλοὶ Β : οἱ πολλοὶ Τ || 2 ἑϐδομήϰοντα
18
Β (cf. ''Crit''. 42 c, et Dem. Phal. ap. Diog. La., II, 5, 23): πλείω
ξοδομήχοντα Τ || 18 b I ὕστερα Β: ὕστερον TW || b 7 οὐδὲν Τ : μᾶλλον
οὐδὲν Β || c 2 ἀϰούοντες B2TW: ἀϰούsαντες Β.
</poem>
76

επεξεργασίες

Μενού πλοήγησης