Σελίδα:Platon - Œuvres complètes, Les Belles Lettres, tome I.djvu/225: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
(Setting the text using a OCR recognizing Greek characters.)
 
Κατάσταση σελίδαςΚατάσταση σελίδας
-
Δεν έχει γίνει τυπογραφικός έλεγχος
+
Δεν έχει γίνει τυπογραφικός έλεγχος
Σώμα σελίδας (προς εσωκλεισμό):Σώμα σελίδας (προς εσωκλεισμό):
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
ΔΠΟΛΟΓῚΛ ΣΩΚΡΑΤΟΥ͂Σ
ἈΠΟΛΟΓῚΛ ΣΩΚΡΆΤΟΥΣ 170


Ὅ τι μὲν ὑμεῖς, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, πετιόνθατε ὑπὸ τῶν 417
ὑμῖν ἥξειν εὐθὺς μετὰ τὸν ἐμὸν θάνατον πολὺ χαλεπωτέραν
ἐμῶν κατηγόρων οὐκ οἶδα" ἐγὼ δ᾽ οὖν καὶ αὐτὸς ὅτ᾽ αὐτῶν
νὴ Δία ἢ οἵαν ἐμὲ ἀπεκτόνατε. Νῦν γὰρ τοῦτο εἴργάσασθε
ὀλίγου ἐμαυτοῦ ἐπελαθόμην" οὕτω πιθανῶς ἔλεγον" καίτοι
οἵόμενοι ἀπαλλάξεσθαι τοῦ διδόναι ἔλεγχον τοῦ βίου" τὸ δὲ
ἀληθές γε, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδὲν εἰρῆκασιν. Μάλιστα δὲ
ὑμῖν πολὺ ἐναντίον ἀποβήσεται, ὡς ἐγώ φημι. Πλείους
αὐτῶν ὃν ἐθαύμασα τῶν πολλῶν ὧν ἐψεύσαντο τοῦτο ἐν ᾧ
ἔσονται ὑμᾶς οἱ ἐλέγχοντες, οῦς νῦν ἐγὼ κατεῖχον, ὑμεῖς ἃ
ἔλεγον ὡς χρὴ ὕμᾶς εὐλαδεῖσθαι μὴ ὅτ᾽ ἐμοῦ ἐξαπατηθῆτε
δὲ οὐκ ἠσθάνεσθε" καὶ χαλεπώτεροι ἔσονται ὅσῳ νεώτεροί
ὃς δεινοῦ ὄντος λέγειν. Τὸ γὰρ μὴ αἰσχυνθῆναι ὅτι αὐτίκα Ὁ
εἶσι, καὶ ὑμεῖς μᾶλλον ἀγανακτήσετε. Εἰ γὰρ οἴεσθε ἀποκτεί-
ὑτο ἐμοῦ ἐξελεγχθήσονται ἔργῳ, ἐπειδὰν μηδ᾽ ὁπωστιοῦν
νοντες ἀνθρώπους ἐπισχήσειν τοῦ ὀνειδίζειν τινὰ ὑμῖν ὅτι
φαίνωμαι δεινὸς λέγειν, τοῦτό μοι ἔδοξεν αὐτῶν ἄναισχυν-
οὖκ ὀρθῶς ζῆτε, οὐ καλῶς διανοεῖσθε" οὐ γάρ ἐσθ᾽ αὕτη ἡ
τότατον εἶναι, εἴ μὴ ἄρα δεινὸν καλοῦσιν οὗτοι λέγειν τὸν
ἀπαλλαγὴ οὔτε πάνυ δυνατὴ οὔτε καλή, ἀλλ᾽ ἐκείνη καὶ
τἀληθῆ λέγοντα" εἰ μὲν γὰρ τοῦτο λέγουσιν, δμολογοίην ἂν
καλλίστη καὶ ῥάστη, μὴ τοὺς ἄλλους κολούειν, ἀλλ᾽ ἑαυτὸν
ἔγωγε, οὐ κατὰ τούτους, εἶναι ῥήτωρ. Οὗτοι μὲν οὖν, ὥσπερ
παρασκευάζειν ὅπως ἔσται ὡς βέλτιστος. Ταῦτα μὲν οὖν
ἐγὼ λέγω, ἤ τι ἢ οὐδὲν ἀληθὲς εἰρήκασιν" ὑμεῖς δέ μου
δμῖν τοῖς καταψηφισαμένοις μαντευσάμενος ἀπαλλάττο-
ἀκούσεσθε πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. Οὐ μέντοι μὰ Δία, ὦ ἄνδρες
μαι.
᾿Αθηναῖοι, κεκαλλιεπημένους γε λόγους ὥσπερ οἵ τούτων
ῥήμασί τε καὶ ὀνόμασιν οὐδὲ κεκοσμημένους, ἀλλ᾽ ἀκούσεσθε Ὁ
εἰκῇ λεγόμενα τοῖς ἐπιτυχοῦσιν ὀνόμασι" πιστεύω γὰρ δί-
καια εἶναι ἃ λέγω" καὶ μηδεὶς ὑμῶν προσδοκησάτω ἄλλως.
Οὐδὲ γὰρ ἂν δήπου πρέποι, ὦ ἄνδρες, τῇδε τῇ ἡλικίᾳ ὥσ-
περ μειρακίῳ πλάττοντι λόγους εἰς ὕμᾶς εἰσιέναι. Καὶ


47 ἃ ὃ χρὴ τοῦς. : γρῆν Β χρὴν ΤΊ} " ἡ οὗτοι Β : αὐτοὶ ΤΊ} 7
Τοῖς δὲ ἀποψηφισαμένοις ἡδέως ἂν διαλεχθείην ὑπὲρ 6
ἥ τι ἡ Β: οι. Τ.
ποῦ γεγονότος τουτουὶ πράγματος, ἐν ᾧ οἱ ἄρχοντες
ἀσχολίαν ἄγουσι καὶ οὕπω ἔρχομαι οἵ ἐλθόντα με δεῖ
πεθνάναι. ᾿Αλλά μοι, ὦ ἄνδρες, παραμείνατε τοσοῦτον
χρόνον: οὐδὲν γὰρ κωλύει διαμυθολογῆσαι τιρὸς ἀλλήλους
ἕως ἔξεστιν. Ὑμῖν γὰρ ὡς φίλοις οῦσιν ἐπιδεῖξαι ἐθέλω τὸ 40
νυνὶ μοι συμβεβηκὸς τί ποτε νοεῖ.

Ἐμοὶ γάρ, ὦ ἄνδρες δικασταί --- ὅμᾶς γὰρ δικαστὰς κα-
λῶν ὀρθῶς ἂν καλοίην -- θαυμάσιόν τι γέγονεν. Ἢ γὰρ
εἰωθυϊά μοι μαντικὴ ἥ τοῦ δαιμονίου ἐν μὲν τῷ πρόσθεν
χρόνῳ παντὶ πάνυ πυκνὴ ἀεὶ ἣν καὶ πάνυ ἐπὶ σμικροῖς
ἐναντιουμένη, εἴ τι μέλλοιμι μὴ ὀρθῶς πράξειν" νυνὶ δὲ
συμβέβηκέ μοι ἅπερ ὅρϑτε καὶ αὐτοὶ ταυτί, ἅ γε δὴ οἴηθείη
ἄν τις καὶ νομίζεται ἔσχατα κακῶν εἶναι’ ἔμοι δὲ οὔτε
ἐξιόντι ἕωθεν οἴκοθεν ἠναντιώθη τὸ τοῦ θεοῦ σημεῖον οὔτε Ὁ
ἡνίκα ἀνέβαινον ἐνταυθοῖ ἐπὶ τὸ δικαστήριον οὔτ᾽ ἐν τῷ
λόγῳ οὐδαμοῦ μέλλοντί τι ἐρεῖν: καίτοι ἐν ἄλλοις λόγοις


ὁ ὃ ἀπικτόνατε Β: ἀπεκτείνατε Τὶ εἰργάσασβε Β : εἴργασθε Τ 6 7
οἰόμενοι Β»Τ' - οἰόμενοί με Β ἢ! ἃ 5 οὐ καλῶς Τ : οὐκ ὀρθῶς Β ἢ! 40 ἃ 5
τί ποτε νοεῖ Β: τί ποτ᾽ ἐννοεῖ Τ'.
76

επεξεργασίες

Μενού πλοήγησης