Εθνικόν Ημερολόγιον του Έτους 1891/Τι ημπορεί να κάμη η γυνή

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἐθνικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1891
Συγγραφέας: Ανώνυμος
Τί ἠμπορεῖ νὰ κάμῃ ἡ γυνή


ΤΙ ΗΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΜΗι Η ΓΥΝΗ

Ἠμπορεῖ νὰ προφέρη τὸ ΟΧΙ μὲ τοιαύτην μαλακὴν καὶ μελιτώδη φωνὴν ὥςτε νὰ ἐκφράζῃ κἄτι περισσότερον ἀπὸ τὸ ΝΑΙ.

Ἓξ γυναῖκες ἠμποροῦν νὰ ὁμιλοῦν ταυτοχρόνως καὶ νὰ συνεννοοῦνται θαυμάσια, ἐνῶ δύο ἄνδρες οὐδέποτε θὰ τὸ κατορθώσουν.

Ἠμπορεῖ νὰ χορεύῃ ὅλην τὴν νύκτα ἐντὸς ζεύγους ὑποδημάτων, τὰ ὁποῖα εἶνε δύο φορὲς μικρότερα ἀπὸ τὸ πόδι της, ἐνῶ τὴν ἐπιοῦσαν δὲν ἠμπορεῖ νὰ ὑποφέρῃ οὔτε τὰς διπλασίου μεγέθους παντούφλας της.

Ἠμπορεῖ νὰ συνομιλῇ μετὰ γλυκύτητος εἰς ἄλλην γυναῖκα, τὴν ὁποίαν μισεῖ, ἑνῶ δύο ἄνδρες εἰς παρομοίαν περίστασιν θὰ ἔσπαζεν ὁ εἷς τὸ κεφάλι τοῦ ἄλλου.

Ἠμπορεῖ νὰ παρασύρῃ ἄνθρωπον ἐντὸς 24 ὡρῶν εἰς τὴν αὐτοκτονίαν καὶ ἐν διαστήματι δύο λεπτῶν τῆς ὥρας νὰ τὸν ἐπαναφέρῃ ἐκ νέου εἰς τὸν παράδεισον.