Διάγγελμα της κυβέρνησης του Αλέξανδρου Κοριζή με αφορμή τη γερμανική επίθεση κατά της Ελλάδας (6-4-1941)

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Πρὸς τὸν Ἑλληνικὸν ΛαὸνὉ Πρεσβευτὴς τῆς Γερμανίας ἐπεσκέφθη σήμερον τὴν 5.30’ πρωϊνὴν τὸν Πρωθυπουργὸν καὶ ἀνεκοίνωσεν αὐτῷ ἐκ μέρους τῆς Κυβερνήσεώς του, ὅτι ὁ Γερμανικὸς στρατὸς θὰ ἐπιτεθῆ κατὰ τῆς Ἑλλάδος. Ταὐτόχρονοι ἐκ τῶν συνόρων πληροφορίαι ἔφερον πραγματοποιουμένην ἀμέσως τὴν γερμανικὴν ἀπειλήν. Οὕτω, κατὰ τὰ ἐξημερώματα τῆς 6ης Ἀπριλίου του 1941 ἐπαναλαμβάνοντο ἀκριβῶς παρὰ τοῦ ἑτέρου μέλους τοῦ Ἄξονος, τὰ γεγονότα τῆς νυκτὸς τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940.

Ἀπέναντι τῆς νέας ταύτης ἐπιβολῆς κατὰ τῆς τιμῆς, τῆς ἐλευθερίας κατὰ τῆς ἀκεραιότητος τῆς Χώρας μας ὁ Ἑλληνικὸς στρατὸς καὶ ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς καλοῦνται καὶ πάλιν νὰ πράξουν μὲ δύναμιν, μὲ εὐψυχίαν καὶ μὲ σταθερότητα τὸ ἀπέναντι τῆς λατρευτῆς Πατρίδος καθῆκον των. Μὲ πλήρη συναίσθησιν τοῦ δικαίου των, μὲ τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν βοήθειαν τῶν γενναίων καὶ μεγάλων Συμμάχων μας.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 6 Ἀπριλίου 1941
Τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον

Ὁ Πρόεδρος
Ἀλ. Γ. Κοριζῆς

Τὰ μέλη

Ἄγις Ταμπακόπουλος, Ι. Δουρέντης, Ἀνδρ. Ἀποστολίδης, Ι. Ἀρβανίτης, Ἀγγ. Οἰκονόμου, Γ. Κυριακὸς, Ἠλ. Κριμπᾶς, Γ. Νικολαΐδης, Κ. Κοτζιᾶς, Κ. Μπουρμπούλης, Χ. Ἀλιβιζᾶτος, Ν. Σπέντζας, Σ. Πολυζωγόπουλος, Ν. Παπαδήμας, Ἱπ. Παπαβασιλείου, Π. Οἰκονομᾶκος, Α. Δημητρᾶτος, Θ. Νικολούδης, Γ. Ζαφειρόπουλος, Κ. Μανιαδάκης, Α. Τζῖφος, Ν. Κυριακόπουλος.