Γελοιογραφικόν Ημερολόγιον του Έτους 1886/Κάτι τι το οποίον δεν εγράφη

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Γελοιογραφικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1886
Συγγραφέας:
Κἄτι τι τὸ ὁποῖον δὲν ἐγράφη

ΚΑΤΙ ΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΔΕΝ ΕΓΡΑΦΗ

Ἰδού, φίλτατέ μοι συνώνυμε παρὰ σῖγμα,—ὡς θὰ ἐλέγομεν παρὰ τρίχα—ἓν θέμα τὸ ὁποῖον, ἀφ’ ἧς ἡμέρας εἶχες τὴν καλωσύνην νὰ ζητήσῃς καὶ παρ’ ἐμοῦ ὀλίγας γραμμὰς πρὸς συμπλήρωσιν τοῦ ἡμερολογίου σου, μὲ ἀπασχολεῖ, ἀλλὰ τὸ ὁποῖον δὲν δύναμαι νὰ ἐξεύρω ὅσον καὶ ἂν βασανίζω τὸν ἐγκέφαλόν μου.

Κἄτι τι τὸ ὁποῖον δὲν ἐγράφη! ἀλλὰ τί μέχρι τοῦδε δὲν ἐγράφη πρὸς θεῶν, ἀφοῦ ὅλοι περὶ ὅλων ἐν Ἑλλάδι γράφουσι ;

Περιστρέψωμεν ἐν τούτοις ἀκόμη τὴν κεφαλήν μας, ὡς ὁ ταχυδακτυλουργὸς τὴν θαυματοποιὸν αὑτοῦ φιάλην, ἐξ ἧς ποικίλα τὴν γεῦσιν καὶ τὸν σχηματισμὸν ἐξάγονται ρευστὰ καὶ ἴδωμεν μήπως καὶ ἐκ ταύτης παραχθῇ τι καινόν... Πλὴν μάτην ! Οὐδὲν καινὸν προάγεται εἰς φῶς, καὶ τοὐναντίον πολλὰ κενὰ ἐν αὐτῇ διαφαίνονται...

— Ἀλλὰ πῶς, ἴσως ἀνακράξῃς, δὲν διασώζεται λοιπὸν οὐδεὶς κόκκος πρωτοτυπίας...

Κόκκος ναί, πρωτοτυπίας ὄχι !

Ἐξ ἑνὸς κόκκου, τὸν ὁποῖον ὡς βλέπεις διεκδικοῦμεν, τί δύναται γενναῖον νὰ παραχθῇ ἀφοῦ ἀπαιτοῦνται τοὐλάχιστον 20 κόκκοι... κινίνου πρὸς καταστολὴν τοῦ ἐλαφροτέρου πυρετοῦ !

Καὶ ἰδοῦ ὅτι τὸ ἀθῶόν μου αὐτὸ λογοπαίγνιον μὲ φέρει ἄκοντα εἰς τὴν πυρέσσουσαν ἐκείνην ἐποχὴν τοῦ Γκαζοχωρίου περὶ ἧς τοσαῦτα ἐγράφησαν, ὥστε ἂν ἡ κινίνη καὶ τὰ λοιπὰ φαρμακευτικὰ εἴδη ἀποτελοῦσι τὸ Λαβεῖν τῆς ἐπαράτου ἐπιδημίας, θέλομεν ἔχει χρεώστην κατὰ πολὺ τὸ ἀντίστοιχον αὐτοῦ... Δούνειν!

Καὶ ὅμως ἐγὼ ἔθηκα ὡς ἐπικεφαλίδα τῶν γραμμῶν τούτων κἄτι τι τὸ ὁποῖον δὲν ἐγράφη...

Τόσην ἀποστροφὴν αἰσθάνομαι πρὸς τὰ μαθηματικά, ὥστε πρώτην φορὰν σήμερον ἐπεθύμησα νὰ ἤμην Ἀρχιμήδης! Εὗρον, εὗρον! θὰ ἀνεφώνουν ὡς ἐκεῖνος, ἀδιάφορον ἂν θὰ εὕρισκον ἢ μὴ, ἤρκει ὅτι θὰ ἤμην Ἀρχιμήδης. Διότι δὲν δύνασαι νὰ μ' ἀρνηθῇς ὅτι σήμερον πλειότεροι ὑπάρχουσιν ἐφευρέται ἢ Ἀρχιμῆδαι.... ἀρκεῖ νὰ ῥίψῃς ἓν βλέμμα εἰς τὰ ἀποξηραντικὰ τῆς σταφίδος μέτρα !..

Ἀλλὰ καὶ πάλιν λεληθότος ἐρρίφθην ὡς Ἄγγλος περιηγητὴς ἢ ὡς Ἕλλην πυργίτης ἐν μέσῳ τοῦ γνωστοτάτου ἑλλην. προϊόντος, ἐν ᾧ ἐν ἀρχῇ ὑπεσχέθην, ὡς ἐνθυμεῖσαι, κἄτι τι τὸ ὁποῖον δὲν ἐγράφη.

Τί εἶνε ἐν τούτοις τὰ λεγόμενα δαιμόνια πνεύματα! Ἐὰν ἓν ἐξ αὐτῶν συγκατετίθετο νὰ ἐνοικήσῃ καὶ πρὸς στιγμὴν ἔστω ἐντὸς τοῦ κρανίου μου καὶ ἐγὼ θὰ ἀπηλλασσόμην τοσούτων ἐγκεφαλικῶν βασάνων, καὶ τὸ ἡμερολόγιόν σου θὰ ἀνήρχετο εἰς δυσθεώρητον περιωπήν, ἀφοῦ θὰ περιελάμβανεν ἐν ταῖς σελίσιν αὐτοῦ τὸ ὄνομά μου !..

Ὅσον ἀφορᾷ τὴν πρωτοτυπίαν τοῦ θέματος... Ἔ, αὐτὴ θὰ περιεκλείετο ἐν τῷ ὀνόματί μου.

Καὶ ὅμως πρέπει νὰ φέρω εἰς πέρας ἢ τοὐλάχιστον ν' ἀρχίσω τὴν ἀναγραφεῖσαν ἀρχῆθεν ὑπόσχεσίν μου, ἀφοῦ πολλὰ μέχρι τοῦδε ἔγραψα χωρὶς, νὰ θίξω οὐδὲ πόρρωθεν ἀκόμη τὸ κάτι τί μου ὅπερ δὲν ἐγράφη. Κατὰ τοῦτο ὁμολόγησον ὅτι ὁμοιάζω τοὺς Ἕλληνας πολιτευτάς, οἵτινες οὐδὲν πράττουσιν ἐξ ὅσων ὑπόσχονται οὔτε πρὸς ἐπίτευξιν τοὐλάχιστον τοῦ ἰσοζυγίου.

Καὶ τώρα τὸ ἰσοζύγιον αὐτὸ δὲν ἠξεύρω πῶς μὲ ἐνθυμίζει τὴν γνωστὴν ξυλίνην αἰώραν, συνισταμένην ἐκ μιᾶς δοκοῦ ἐφαπτομένης μονοξύλου, ἐπὶ τῶν ἄκρων τῆς ὁποίας κάθηνται δύο παῖδες καὶ ἀμοιβαίως αἰωροῦνται. Ἀλλ' ὅταν τὸ ἕτερον τούτων αἰφνιδίως ἀποσυρθῇ, ἡ ἄκρα ἐφ' ἧς ἐκάθητο ἀνατινάσσεται εἰς δυσθέατον ὕψος, ὑπείκουσα εἰς τὸ βάρος τοῦ ἐπὶ τῆς ἑτέρας ἄκρας τῆς δοκοῦ καθημένου ἑτέρου παιδός. Τὴν παιδικὴν ταύτην αἰώραν μοὶ ἐνθυμίζει τὸ ἑλληνικὸν ἰσοζύγιον, ὁπόταν ὁ Ἕλλην πολιτευτὴς ἀνέρχεται εἰς τὰ πράγματα ἀποσυρομένου τοῦ ἀντιπάλου του....

Ἀλλὰ καὶ πάλιν, ὡς ὁρᾷς φίλε μου, ἀπεμακρύνθην παρασάγγας πολλὰς τοῦ θέματός μου, διότι εἶνε πασίδηλον ὅτι ὁ Ἕλλην πολιτευόμενες εἶνε πλειότερον γνωστὸς διὰ τῆς τελευταίας ἢ διὰ τῆς ἑλληνικῆς αὐτοῦ ἰδιότητος!..

Ἀπεμακρύνθην λοιπὸν πολὺ- τὸ βλέπω κι' ἐγὼ- ἢ μᾶλλον δὲν βλέπω πλέον ὡς ἐκ τῆς ἀποστάσεως τὸν τίτλον τοῦ θέματός μου, ἀλλὰ καὶ τόσην ἔφεσιν αἰσθάνομαι τοῦ ν' ἀπομακρυνθῶ ἀκόμη, ὥστε μόνον ἡ ὑπογραφή μου δύναται ν' ἀναχαιτίσῃ τὸν ῥοῦν τῆς ἀπεραντολογίας μου.

Πρὸ τούτου ὅμως ῥίψον καὶ σὺ ἓν βλέμμα εἰς τὰ ἀνωτέρω καὶ θέλεις ὁμολογήσει ὅτι ἂν δὲν κατώρθωσα νὰ φέρω εἰς πέρας τὸ κἄτι τί μου ὅπερ δὲν ἔγραψα, κατώρθωσα ὅμως νὰ γράψω κἄτι τί... καὶ ὑπὸ τὴν ἔποψιν αὐτὴν ἡ ἐπικεφαλίς μου, νομίζω, δὲν μὲ διαψεύδει.

Κοκ