Βασιλικό Διάταγμα 280/1967

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 280
Περὶ κηρύξεως τῆς Χώρας εἰς κατάστασιν πολιορκίας καὶ ἀναστολῆς ἄρθρων τοῦ Συντάγματος.
ΦΕΚ A 58/1967ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ἄρθρον 1ον.

Προτάσει τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, τίθεμεν εἰς ἐφαρμογὴν καθ’ ἅπασαν τὴν Χώραν τὸν Νόμον ΔΞΘ τῆς 8 Ὀκτωβρίου 1912 «περὶ καταστάσεως πολιορκίας» ὡς ἐτροποποιήθη διὰ τοῦ ἄρθρου 8 τοῦ Ν. Δ. 4234/1962, τοῦ Α.Ν. 2839/1941 καὶ τοῦ Ν.Δ. 9/11 Νοεμβρίου 1922.

Ἄρθρον 2ον.

1. – Ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος ἀναστέλλομεν καθ’ ἅπασαν τὴν Επικράτειαν, τὴν ἰσχὺν τῶν ἄρθρων 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 20, 95 καὶ 97 τοῦ Συντάγματος.

2. – Τὰ ὑφιστάμενα Στρατοδικεῖα καὶ τὰ συσταθησόμεθα ἔκτακτα τοιαῦτα ὡς καὶ αἱ ἀρμόδιαι Στρατιωτικαὶ Ἀρχαί, ἐνασκοῦσιν τὴν ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ Νόμου ΘΞΔ ὡς ἐτροποποιήθη ἀρμοδιότητα, κατὰ τὰ εἰδικώτερον δι’ ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης καθορισθησόμεθα.

Ἄρθρον 3ον.

Αἱ ἐκκρεμεὶς ὑποθέσεις ἐνώπιον τῶν Ποινικῶν Δικαστηρίων δὲν μεταβιβάζονται εἰς τὰ Στρατοδικεῖα, πλὴν ἐκείνων αἵτινες κατὰ τὴν κρίσιν τῆς Στρατιωτικῆς Δικαστικῆς Ἀρχῆς ἤθελον ζητηθῆ παρὰ ταύτης.

Ἄρθρον 4ον.

Ἡ ἰσχὺς τοῦ παρόντος ἄρχεται ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεώς του εἰς τῆν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 21 Ἀπριλίου 1967

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                         
Β.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤ. ΚΟΛΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡ. ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ν. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ, ΣΤ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ, Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.