Απονομή υπό του Βουλευτικού ευφήμου μνείας εις τον Θ.Νέγρην δια τας προσφερθείσας εις τον Αγώνα μεγάλας υπηρεσίας του

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἀπονομὴ ὑπὸ τοῦ Βουλευτικοῦ εὐφήμου μνείας εἰς τὸν Θ. Νέγρην διὰ τὰς προσφερθείσας εἰς τὸν Ἀγῶνα μεγάλας ὑπηρεσίας του.ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κατὰ τὰ Πρακτικὰ τῆς σημερινῆς Συνελεύσεως


Ἐπειδὴ ὁ κύριος Θεόδωρος Νέγρης, ἀρχιγραμ. τῆς ᾿Επικρατείας, μινίστρος τῶν Ἐξωτερικῶν ὑποθέσεων, ἔδραμεν εἰς τὸ στάδιον τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν Ἀγῶνος ἀπ᾽ αὐτῆς τῆς ἐνάρξεώς του, ἐν ᾧ καὶ ἐμόχθησεν ἐν κακουχίαις καὶ ἀτρύτοις πόνοις, πάντα δεύτερα ἡγούμενος τοῦ κοινοῦ συμφέροντος καὶ ἀκούραστος ἀνεφάνη διημερεύων καὶ διανυκτερεύων εἰς ἃ ἡ πατρὶς ἐξελέξατο αὐτὸν ὑπουργήματα, ζήλῳ διακαεῖ καὶ πόθῳ ἀδιαλήπτῳ πρὸς ἐκπλήρωσιν τῶν ἐμπιστευθέντων αὐτῷ καθηκόντων

Θεσπίζει καὶ διατάττει

Τὸν εἰρημένον ἀρχιγραμ. τῆς Ἐπικρατείας, μινίστρον τῶν Ἐξωτερικῶν ὑποθέσεων κύριον Θ. Νέγρην, χρήσιμον ἀναδειχθέντα, ἐφ᾽ ᾧ καὶ ἄξιον τῆς εὐνοίας καὶ ὑπολήψεως παντὸς τοῦ Γένους, οὗ ἕνεκα πρὸς μὲν μαρτύριον τῆς πιστῆς, ἐντελεχοῦς καὶ ἀόκνου ὑπουργίας του εἰς τὰ δημόσια, διακηρύττει ἐν ταὐτῷ τὸν εἰρημένον, Βυζάντιον ὄντα, ἄξιον τοῦ καρποῦσθαι πάντων τῶν δικαιωμάτων τῶν τῆς ἐλευθερίας Ἑλλάδος Ἑλλήνων, τῶν κατὰ τὸν § β΄ τοῦ Ὀργανικοῦ Νόμου τῆς Ἐπιδαύρου, ἄνευ τινὸς ἐξαιρέσεως. Πρὸς τεκμήριον δὲ τῆς φροντίδος τῆς Ἑλλ. Διοικήσεως εἰς τὸ νὰ βραβεύῃ ἔκαστον τῶν πιστῶς καὶ ἐνθέρμως ὑπουργούντων τῇ πατρίδι δίδεται αὐτῷ τὸ παρὸν ἐπίσημον ἔγγραφον.

Ἐξεδόθη ἐν Ἐρμιόνῃ τῇ β΄ Φεβρουαρίου, αωκγ'

Ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Βουλ. Ἐπιτροπῆς

Βασίλειος Ν. Μπουδούρη

Προσυπογράφεται:

Ὁ Πρῶτος Γραμ. τοῦ Βουλευτικοῦ

Ἰω. Σκανδαλίδης