Αναφορά του Παπά Αλεξίου κατά του Α. Ζαγγανά σχετικά με την καταβολή στρατιωτικών μισθών

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἀναφορὰ τοῦ Παπᾶ Ἀλεξίου κατὰ τοῦ Ἀ. Ζαγγανᾶ σχετικὰ μὲ τὴν καταβολὴ στρατιωτικῶν μισθῶν.
Συγγραφέας:Πρὸς τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον τοῦ Πολέμου


Ὁ ὑποσημειούμενος ἀπὸ τὴν ἐπαρχίαν Βενέτικου ὁμοῦ μὲ ἄλλους στρατιώτας ἐχρηματίσαμε εἰς τὴν πολυορκίαν τοῦ Ναυπάκτου. Ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ὁ κ. Ἀ. Ζαγγανᾶς, ὁ ὁποῖος ἐφαίνετο τότε ἀρχηγὸς τῶν ἀπὸ τὴν ἀντεπαρχίαν Βενέτικου στρατιωτῶν τῶν εἰς τὴν ἀνωτέρω πολιορκίαν, ἔμαθον ὅτι παῤῥ(η)σήασε λογαριασμὸν καὶ ζητεῖ νὰ λάβῃ ὅλου τοῦ στρατιοτικοῦ Σώματος τοὺς μισθούς, ἀναφερόμεσθαι εἰς τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον καὶ παρακαλοῦμαι νὰ ἀναφέρῃ ὁποὺ ἀνήκει διὰ νὰ ἐμποδισθόσιν οἱ μισθοὶ αὐτοῦ ἕως νὰ ξεκαθαρίσῃ πόσον ἀνήκει εἰς αὐτὸν καὶ πόσον εἰς ἡμᾶς, καὶ τότε ἃς λάβῃ καθεῖς τὸ ἀνάλογόν του.

Ναύπλιον, τῇ 10 Μαρτίου 1825.

Οἱ πατριῶται

Παπᾶ Ἀλέξιος

μὲ τοὺς συντρόφους μου

Ἐπὶ τοῦ νώτου: Νὰ γένῃ προσκλητικὸν εἰς τὸ Ὑπουργεῖον τῆς Οἰκονομίας, διὰ νὰ ἐμποδισθοῦν οἱ λογαριασμοὶ τοῦ Ζαγκανᾶ ἕως δευτέρας εἰδοποιήσεως, ἐπειδὴ διαφέρεται μετὰ τῶν μπουλουξήδων του.
Δημήτριος Τομαρᾶς