Αναφορά στρατιωτικών κατά του Μ. Μποταΐτη σχετικά με την πληρωμή μισθών

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἀναφορὰ στρατιωτικῶν κατὰ τοῦ Μ. Μποταΐτη σχετικὰ μὲ τὴν πληρωμὴ μισθῶν.Πρὸς τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον τοῦ Πολέμου!


Διὰ τῆς ταπεινῆς μας ἀναφέρομεν, ὅτι ἐκ τῆς πόλεως ὄντες Τριπολιτζᾶς κατὰ τὴν ἐποχὴν ὁποὺ ἡ Διοίκησις εὑρίσκετο εἰς Κρανίδι καὶ οἱ ἀντάρται ἐκινήθησαν κατὰ τῆς Τριπολιτζᾶς, ἐκ τῶν ὅσων ἐντοπίων ὑπὲρ τῶν νόμων ἐφάνησαν, δέκα τέσσαρες ἐξ αὐτῶν ὑπήγαμεν μετὰ τοῦ καπετὰν Μ. Μποταΐτη εἰς ἀνταμωσιν τῆς Διοικήσεως, ἥτις ἀκολούθως ἐδιώρισε τὸν ῥηθέντα Μποταΐτην, διὰ νὰ κάμῃ ἕν σῶμα ἀπὸ ἑκατὸν στρατιώτας καὶ νὰ ὑπάγῃ εἰς τὴν πολιορκίαν Τριπολιτζᾶς, ὁ ὁποῖος παραλαβὼν ἡμᾶς τοὺς δέκα τέσσαρους μόνον, ὑπήγαμεν ἔξωθεν εἰς Τριπολιτζάν, καὶ ἐστάθημεν ἕως τὴν ἄλωσιν αὐτῆς, ὁ ὁποῖος ἀφ' οὗ ἠπάτησε τὴν Διοίκησιν καὶ ἐπληρώθη τοὺς ἑκατὸν αὐτοὺς μισθούς, κοντὰ ὁποὺ ἔφαγε τοὺς ὀγδοῆντα ἔξ, ἐκράτησε καὶ τὸ δίκαιον ἡμῶν τῶν δέκα τεσσάρων.

Ἀφ᾽ οὗ δὲ ἐμβήκαμεν εἰς Τριπολιτζάν, ἐδιορίσθη ὁ ἴδιος παρὰ τῆς Διοικήσεως φρούραρχος, διὰ νὰ ἔχῃ ἑξήκοντα στρατιώτας, καὶ ἐν ᾧ δὲν εἴχεν οὔτε τριάκοντα, ἐπληρώθη δὲ παρὰ τῆς Διοικήσεως ἐξήκοντα ἄφησας καὶ μερικοὺς ἐκ τῶν τριάκοντα ἀπλήρωτους.

Μετὰ ταῦτα ἐδιορίσθη παρὰ τῆς Διοικήσεως διὰ νὰ ἔχῃ ἑκατὸν πενῆντα καὶ ἐν ᾧ δὲν εἴχε ποτὲ περισσοτέρους ἀπὸ πενῆντα ἕως ἑξῆντα, καθὼς τὸ ἴδιον ἐξακολουθεῖ καὶ τώρα. Εν ὦ ἐπληρώθη ἀπό τὴν Διοίκησιν καὶ τοὺς ἑξῆντα καὶ τοὺς ἑκατὸν πενῆντα, κρατεῖ καὶ περισσοτέρων μας τὸ δίκαιον, τὰ ὁποῖα μὴ ὑποφέροντες τὰ ἀναφέρομεν διὰ τῆς παρούσης μας, καὶ πρὸς πληροφορίαν διὰ τὴν τοιαύτην του κατάχρησιν πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον τῆς Οἰκονομίας δηλ. πρὸς τὸ Ἐθνικὸν Ταμεῖον, ἐξαιτοῦντες διὰ τῆς δικαιοσύνης τοῦ νόμου καὶ τὸ ἐδικόν μας δίκαιον. Μένομεν εὐσεβάστως.

Ἐν Τριπολιτζᾶ τῇ αη Μαρτίου 1825.

Οἱ πατριῶται

Ὁ ταξίαρχος Σοτηρος Ακουτας
Ἡλίας Παναγοπουλος
Κονσταντης Κατζικας
Κωνσταντης Μπιλαλῶπουλως
Νηκολος Γαρδεληνος
Ὁ χιλίαρχος Κωστας Γαρδεληνος
Ὁ ὑποχιλίαρχος Παναγιωτης Μουμουτζης
Ὁ ταξίαρχος Χρῆστος Μπιλαλώπουλως
Ὁ ταξίαρχος Αναστασης Σαρατζης

Ὁ ἑκατόνταρχος Κωσταντης Χρονόπουλος

Ἐπὶ τοῦ νώτου: Τοῦ χιλιάρχου Κώστα Γαρδελινοῦ καὶ λοιπῶν ἀξιωματικῶν ὡς ἔσωθεν φαίνονται.