Αναγγελία της καταστολής της επανάστασης στην Νάουσα και της παραδειγματικής τιμωρίας των επαναστατών, παρά την διαφυγή των καπεταναίων

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αναγγελία της καταστολής της επανάστασης στην Νάουσα και της παραδειγματικής τιμωρίας των επαναστατών, παρά την διαφυγή των καπεταναίων
Συγγραφέας:
Μεταφραστής: Θεοδόσιος Συμεωνίδης
Αρχείο Οθωμανικού Ιεροδικείου Βέροιας-Νάουσας


Σοφολογιώτατε ιεροδίκα Βεροίας, αυξηθήτω η αρετή σου.

Καυχήματα των ομοίων σας, αγιάν και πρόκριτοι

και λοιποί ισχύοντες, αυξηθήτω η ικανότης σας.

Καθίσταται γνωστόν ότι οι απαίσιοι άπιστοι της Ναούσης και των πέριξ χωρίων, από δύο μηνών αποτινάξαντες την υποτέλειαν, εξετράπησαν εις την ανταρσίαν και επανάστασιν. Προς πάταξιν και εξόντωσιν αυτών δυνάμει αυτοκρατορικού φιρμανίου εξεστράτευσα αυτοπροσώπως εκ Θεσσαλονίκης μετά πολυαρίθμου στρατού και από είκοσι τεσσάρων ήδη ημερών ηρχίσαμεν τον πόλεμον, περικυκλώσαντες αυτούς. Ήδη με την βοήθειαν του παντοδυνάμου Θεού και την ευλογίαν του κραταιοτάτου ημών άνακτος, επιτεθέντες κατ’ αυτών οι γενναίοι ημών στρατιώται, εξήλθον από όλας τας μάχας νικηταί και τροπαιούχοι, κατατροπώσαντες τους απαισίους εχθρούς. Όταν όμως εισήλθομεν θριαμβευτικώς εντός της ειρημένης πόλεως, γενόμενοι κύριοι αυτής, οι καπεταναίοι αυτών, επωφελούμενοι του σκότους της νυκτός, κατόρθωσαν να αποδράσουν εις τα γειτονικά όρη. Προς εξόντωσιν αυτών ενετάλησαν ο σφραγιδοφύλαξ ημών Αμπτούλ Μπακή και ο υπασπιστής ημών Ομέρ αγάς, λαβόντες ενισχύσεις εξ επαρκούς δυνάμεως στρατιωτών. Όσοι όμως εκ των ειρημένων επαναστατών δεν κατόρθωσαν να διαφύγουν, κρυβέντες εντός της πόλεως, συνελήφθησαν, εφαρμοσθεισών κατ’ αυτών αυστηρότατα και άνευ οίκτου των διατάξεων του εκδοθέντος ιερού φετβά. Ούτοι, υπερβαίνοντες τας δύο χιλιάδας, εθανατώθησαν πάντες, είτε διελθόντες δια στόματος μαχαίρας είτε σταλέντες εις την κόλασιν δι’ απαγχονισμού, τα τέκνα και αι σύζυγοι αυτών εξηνδραποδίσθησαν, αι περιουσίαι των εδημεύθησαν, αι δε εστίαι αυτών διεσκορπίσθησαν και παρεδόθησαν εις το πυρ, συμπληρωθείσης ούτω της νίκης και εκτελεσθείσης πλήρως της αυτοκρατορικής επιθυμίας. Ήδη, ιεροδίκα Βεροίας και πρόκριτοι, μόλις λάβητε γνώσιν της παρούσης, αναγγείλατε το χαρμόσυνον γεγονός εις άπαντας τους πιστούς του Ισλάμ, αναπέμποντες ευχαριστηρίους δεήσεις προς τον Ύψιστον δια των χοτζάδων, σεΐχηδων, μοναζόντων και λοιπών θεραπόντων της θρησκείας εντός των τεμενών και προσευχητηρίων, και εορτάσατε δια πυροβολισμών το χαρμόσυνον γεγονός, εκφράζοντες ούτω τας ευχαριστίας σας προς τον ένδοξον θρόνον και προς τον νικηφόρον του Ισλάμ, και διατάξατε την εκδήλωσιν της χαράς και αγαλλιάσεως πάντων. Δι’ ο συνετάγη η παρούσα εν τω στρατοπέδω Ναούσης και απεστάλη υμίν δια του ταχυδρόμου Σουλεϊμάν αγά. Άμα τη λήψει αυτής να συμμορφωθήτε, αποφεύγοντες τα εναντία.

Τη 29η Ρετζέπ 1237 (21 Απριλίου 1822, νέο ημερολόγιο)