Αισώπου Μύθοι

提供: Βικιθήκη
ナビゲーションに移動 検索に移動Αἰσώπου Μῦθοι

Κατὰ τὴν ἔκδοσιν τοῦ Émile Chambry
Aesopi fabulae, 2 vol., Paris, Les Belles Lettres, 1925-1926