Αθηναΐς/Α/6/Επιστολή

Από Βικιθήκη
< Αθηναΐς‎ | Α‎ | 6
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 6
Συγγραφέας: Αριστείδης Κ...
Ποικίλα


Ἀξιότιμε κύριε συντάκτα.

Ἐν τῇ ἐν τῷ 5ο φύλλῳ περὶ τῶν, ἀγαθοεργῶν καταστημάτων καταστατικῇ σας ἐν τῇ περὶ ἐλεήμονας ἑταιρίας παραγράφῳ ἐλησμονήσατε φαίνεται νὰ προσθέσητε καὶ 65 ἄλλας χιλιάδας δραχμῶν, ἃς ὁ κ. Βαλασσόπουλος ὑπεχρεώθη νὰ προσθέσῃ εἰς τὸ κεφάλαιον αὐτῆς δι’ ἀποφάσεως τοῦ Α’ ὑπουργοδικείου καὶ αἵτινες προέρχονται ἐκ τοῦ πλειστηριασμοῦ τῶν ἐπισκοπικῶν ἑδρῶν.

Ταῦτα ἐσημείωσα ὑμῖν, στηριζόμενος ἐπὶ τῆς τελευταίας παραγράφου καὶ ἐπί τῆς ἡμετέρας φιλίας. Μεθ’ ὃ μένω πάντοτε ὅλως σὸς

Αριστειδησ Κ…