Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αίτηση του Δημ. Ρουμελιώτου για παροχή περίθαλψης

Από Βικιθήκη
Αἴτηση τοῦ Δημ. Ρουμελιώτου γιὰ παροχὴ περίθαλψης.
Συγγραφέας:


Πρὸς τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον τοῦ Πολέμου.


Τὴν 27ην Σεπτεμερίου τοῦ παρελθόντος ἐστάλη παρὰ τῶν στρατάρχων ἕν μικρὸν ταγμάτιον διὰ νὰ βλάψῃ τὸν ἐχθρὸν μὲ ἐνεδρείαν (χωσιάν). Συναπεστάλην καὶ ἐγώ. Ἐκεῖ μαχεσάμενοι ἐνικήσαμεν μέν, ἀλλ᾽ ἔπεσεν εἷς συστρατιώτης, καὶ αὐτὸς ἐπληγώθην τὴν ἀριστεράν καὶ ἔχασα τὴν ἀντίχειρα καθώς μαρτυρεῖ ἡ θέα αὐτή. Καὶ ἐπειδὴ ἐβλάβην κατὰ πολλὰ κατ᾽ ἐκείνην τὴν χεῖρα καὶ δὲν μὲ ὠφελεῖ καθὼς καὶ πρότερον καὶ ἐκ τούτου θλίβομαι πολὺ εἰς τὸν πορισμὸν τῶν πρὸς τὸ ζῇν ἀναγκαίων, παρακαλῶ τὴν ὑπόσχεσιν τοῦ Ἔθνους καὶ τὴν φιλοστοργίαν καὶ μεγάλην συμπάθειαν τῆς σ. Διοικήσεως διὰ τοῦ ἐξόχου τούτου Ὑπουργείου νὰ μοὶ διορίσῃ πόρον ζωῆς μὲ ὁποιονδήποτε τρόπον γνωρίζει, καὶ νὰ μὴ μὲ ἀφίνῃ νὰ λιμώττω. Ὅτι δὲ τὸ συμβεβηκός μοι τοῦτο συνέβη ἐν ᾧ ἤγωνιζόμην διὰ τὴν Πατρίδα, μαρτυροῦσι τόσοι, προσμαρτυρεῖ δὲ καὶ ὁ καπ. Στέλλιος Σινοδυνοῦ, εἰς τοῦ ὁποίου τὴν ὁδηγίαν ἤμην.
Παρακαλῶ δὲ πάλιν νὰ ἐνεργηθῇ ἡ δέησις τοῦ ὑπὲρ Πατρίδος δυστυχήσαντος ὅς τις μένω μ᾽ ὅλον τὸ προσῆκον σέβας.

Τῇ 14 Μαρτίου 1825, ἐν Ναυπλίῳ.

Ὁ πατριώτης
Δημήτριος Γεωργίου Ῥουμελιώτης


Ἐπὶ τοῦ νώτου: Δημ. Γεωργίου Ρουμελιώτης.
Νὰ γένῃ ἀναφορά, ὅτι εἶναι καλὸν νὰ τῷ γίνῃ περίθαλψις, μάλιστα ἄν τῷ δοθῇ ἕν τουφέκι, δύναται νὰ ἐξακολουθήσῃ τὸ στρατιωτικὸν ἔργον του.