Έκκλησις του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη δια την εξεύρεσιν οικονομικών πόρων προς συγκρότησιν δυνάμεων και αποστολήν των εις Μεσολόγγιον

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἔκκλησις τοῦ Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη διὰ τὴν ἐξεύρεσιν οἰκονομικῶν πόρων πρὸς συγκρότησιν ναυτικῶν καὶ στρατιωτικῶν δυνάμεων καὶ ἀποστολὴν τῶν εἰς Μεσολόγγιον.
Συγγραφέας:


Πρὸς τὸ Σ. Βουλευτικὸν Σῶμα

Καὶ ἐκ τῆς ᾿Επιδαύρου, ὡς τὸ χρέος μοι, δὲν ἔλειψον νὰ σᾶς γράψω τὴν μεγίστην ἀνάγκην τῆς πατρίδος. Καὶ ἐντεῦθεν ἔγραψον τοῦ κυρίου καπετὰν Σκανδάλη μὲ Κούπαν, βιάζων αὐτὸν ἀνυπομόνως ἵνα ἔλθουν ὅσον τάχος τὰ γρόσια, ὁ Ἄγιος Ἀρτης καὶ ὁ καπετὰν Σκανδάλης μὲ τὰ γρόσια, ὁποὺ καὶ ἀπ᾽ ἐδῶ νὰ πάρωμεν ὅσα περισσότερα δυνηθῶμεν διὰ νὰ ἀπεράσωμεν ἀμέσως εἰς Ὕδραν καὶ Σπέτζες πρὸς ἔκπλευσιν τῶν ἑλληνικῶν μας πλοίων, προφθάνοντες τὸ Μεσολόγγιον ὁποὺ πνέει εἰς τὰ ὁλοίσθια καὶ ἐκ τούτου κινδυνεύει τὸ πᾶν. Ἐκ μέρους σας ὅμως ἄχρι σήμερον οὐκ ἦν φωνὴ καὶ οὐκ ἦν ἀκρόασις. Ἐξ Ὕδρας μᾶς γράφουν ὅτι ὁ Ἅγιος Ἀρτης ὑπῆγεν ἐκεῖ μόλις μὲ 14 χιλιάδες γρόσια. Οἱ Ἀθηναῖοι καὶ ὁ στρατηγὸς Ὀδυσσεὺς μανθάνομεν ὅτι δὲν ἔδωσαν. Ἐκ Βοστίτζης καὶ Κορίνθου διὰ τὰ θάτζια τῆς σταφίδος ὁποὺ ὑπήγεν ὁ Ψαριανὸς δὲν ἐμάθομεν τί ἔπραξεν΄ ἔλαβεν ἢ ὄχι;

Εἰς ταύτην τὴν ἀνάγκην, καθ᾽ ἣν εὑρίσκεται ἡ πατρίς, στιγμὴν ἄργητας δὲν ἐπιδέχεται. Τὸ Ψαριανὸν καράβι τοῦ ὁποίου ὑποσχέθην ἀγνοῶ τὴν ἀπόφασίν του. Παρακαλῶ λοιπὸν νὰ ἐννοιασθῆτε ἐπί πόνου μόνον διὰ τὴν ἔκπλευσιν τῶν καραβίων ὡς καὶ ἡμεῖς ἐνταῦθα εἰς τοῦτο καταγινόμεθα. Ὡσαύτως θέλει φροντίσετε νὰ κινηθοῦν καὶ στρατεύματα διὰ ξηρᾶς. Τοῦ λόγου σας δὲ παρακαλῶ νὰ ἀφήσετε τὰς φιδονικίας καὶ σοφίσματα, ἐπειδὴ ἡ ταλαίπωρος πατρὶς χάνεται καὶ αὐτά δὲν θέλει τὴν ὠφελήσουν οὐδέν. Ταῦτα καὶ ὑγιαίνοιτε.

Ναύπλιον τῇ 8 ᾿Οκτωβρίου 1823

Ὁ πατριώτης
Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης

Ἐπὶ τοῦ νώτου: Πρὸς τὸ Σ. Βουλευτικὸν Σῶμα. Εἰς Σαλαμῖνα-1823, Πετρόμπεης Μαυρομιχάλη ἐκ Ναυπλίου τῇ 8 ᾿Οκτωμβρίου. Ἀνεγνώσθη τῇ 12 ἰδίου, ἐν Σαλαμῖνι. Ἐγένετο ἡ ἀπάντησις δι᾿ ἐπιστολῆς ὑπ’ ἀρ. 401.