Έκκλησις προς τους κατοίκους της επαρχίας Καρυταίνης δι’ αποστολήν στρατιωτικής ενισχύσεως προς απόκρουσιν του επερχομένου Χουρσίτ

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἔκκλησις πρὸς τοὺς κατοίκους τῆς ἐπαρχίας Καρυταίνης δι’ ἀποστολὴν στρατιωτικῆς ἐνισχύσεως πρὸς ἀπόκρουσιν τοῦ ἐπερχομένου Χουρσίτ


Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΓΕΡΟΥΣΙΑ

Πρὸς τοὺς φιλογενεῖς ᾿Εφόρους, Ὑπεφόρους, Προκρίτους, Προεστούς, γενναίους Καπεταναίους καὶ πρὸς ἅπαντας τοὺς κατοίκους τῆς ᾿Επαρχίας Καρυταίνης

Ἡ Διοίκησις ἔκαμε τὸ χρέος της καὶ σᾶς ἐπαράστησε τὸν κίνδυνον. Οἱ Τοῦρκοι ὥρμησαν ἀφ᾽ ὅλα τὰ μέρη, ἀλλὰ δὲν τοὺς μένει κατὰ τὸ παρὸν παρὰ ἡ Πελοπόννησος. Τὴν φοβερίζουν καὶ ἀπὸ τὴν ᾿Ανατολικὴν Ελλάδα καὶ ἀπὸ τὴν Δυτικήν. Εἶναι ἀνάγκη νὰ πιάσωμεν τὰ δερβένια, τὰ ὁποῖα εἶναι ἀνοικτά· εἶναι ἀνάγκη νὰ πολιορκήσωμεν τοὺς εἰς τὴν Κόρινθον εὑρισκομένους καὶ νὰ τοὺς ἐξολοθρεύσωμεν ὅσον τάχους· εἶναι ἀνάγκη νὰ πιάσωμεν τὰ παράλια τῶν Πατρῶν καὶ τὰ πέριξ τοῦ Κορινθιακοῦ κόλπον᾽ εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐκστρατεύσουν ὅλοι οἱ Πελοποννήσιοι, ὅσοι ἄξιοι πολέμου. Αν ἀγαπᾶτε τὴν πίστιν καὶ τὴν πατρίδα, ἂν θέλετε τὴν ζωήν της καὶ τὴν σωτηρίαν της, δράμετε ὅσον τάχους εἰς τὸ στρατόπεδον Κορίνθου, μὴ χάνετε μήτε ὥραν μήτε στιγμήν· πιστεύσατε ὅτι κινδυνεύει τὸ πᾶν τῆς Ελλάδος. Ἐχαθήκαμεν, ἐχαθήκαμεν· εἰς τὰ ὅπλα ὅλοι, μικροὶ καὶ μεγάλοι· ἂν ἀγαπᾶτε τὸν Θεόν, ἀκούσατε τὴν φωνὴν τῆς πατρίδος· μὴν ἀμελῆτε, διότι ἐντὸς ὀλίγου θὰ μετανοήσετε ἀνωφελῶς.

Τὴν 23 ᾿Οκτωβρίου 1822, Τρίπολις

(Τ.Σ.) Ὁ 'Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος, ᾿Αντιπρόεδρος
Κορίνθου Κύριλλος
Ὁ Πρωτοσύγκελλος ᾿Αμβρόσιος
᾿Αναγνώστης Παπαγιαννακόπουλος
Ἀναγνώστης Κοκκοράκης
᾿ Γεώργιος Μπάρμπογλης

Χαραλάμπης Περρούκας
Νικολῆς Τζανέτου
Διονύσιος Παπαγιαννόπουλος
Χριστόδουλος Ἄχολος
Ιωάννης Γ. Οἰκονομίδης
Παναγιώτης Ποτήρης

(Τ.Σ. )

Ὅτι ἀκριβὲς ἀντίγραφον τοῦ εἰς χεῖρας τοῦ ὑποστρατήγου κου Ἴω. Κολοκοτρώνη πρωτοτύπου.

᾿Αθήνῃσι τῇ 27 Μαρτίου 1859


Ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς
Α. Δ. Αὐγερινὸς


(Σφραγὶς)