Έγκρισις της αιτήσεως του Κολοκοτρώνη περί αποστολής τριακοσίων Ποριωτών εν όψει της εκστρατείας του Χουρσίτ εις Πελοπόννησον

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἔγκρισις τῆς αἰτήσεως τοῦ Κολοκοτρώνη περὶ ἀποστολῆς τριακοσίων Ποριωτῶν ἐν ὄψει τῆς ἐκστρατείας τοῦ Χουρσὶτ εἰς Πελοπόννησον.᾿Αριθ. 459

Γενναιότατε Στρατηγέ Κολοκοτρώνη

Γνωρίζετε κάλλιστα τὸν φοβερώτατον κίνδυνον τῆς πατρίδος. Ὁ Χου(ρ)σίτης ἔτοιμάζει ἀναρίθμητα στρατεύματα διὰ τὴν Πελοπόννησον΄ φαίνεται ὅτι ὅλον τὸν χειμῶνα δὲν θὰ παύσῃ τὸ νὰ μεταχειρισθῇ κάθε τρόπον διὰ νὰ μᾶς ἀφανίσῃ. Ἡ φήμη τοῦ ὀνόματός σας ἀντηχεῖ καθ᾽ ὅλην τὴν Εὐρώπην. Ὁ πατριωτισμός σας ἐφάνη κατὰ τοῦτον τὸν ἱερὸν ᾿Αγῶνα. Τὰ πολεμικά σας προτερήματα ὠφέλησαν ἄχρι τοῦδε τὴν πατρίδα καὶ ἡ εὐγνωμοσύνη τῶν συμπολιτῶν σας εἶναι γεγραμμένη μὲ ἀνεξαλείπτους χαρακτῆρας εἰς τὰς καρδίας των. Ἡ ἀθανασία εἶναι τὸ μόνον ἀντικείμενον τῆς ἑλληνικῆς σὰς καρδίας. Τώρα εἶναι ἁρμόδιος καιρὸς νὰ τρέξητε, ὡς ἄλλος Θεμιστοκλῆς, εἰς τοῦτο τὸ στάδιον διὰ νὰ κερδίσητε ὅσα μέχρι σήμερον ἐπράξατε. Ἡ Διοίκησις ἐγκρίνει τὸ πρόβλημά σας περὶ τῶν 300 Ποριωτῶν. Αὔριον πρωΐ ἀποστείλατε τὸν καπετὰν Χριστόδουλον νὰ τοὺς ἐκκινήσῃ καὶ διορίσατέ τους νὰ ἀπέλθουν εἰς τὰ δερβένια διὰ νὰ καταλάβουν τὰς ἀναγκαίας θέσεις, οἱ δὲ μισθοί των πληρώνονται. Καὶ αὖθις ἐγράψαμεν διὰ τοὺς κτίστας ν᾽ ἀπέλθουν εἰς τὰ δερβένια διὰ νὰ κατασκευάσουν τοὺς πύργους, ἣ δὲ γενναιότης σας διενεργήσατε περὶ τῶν δεόντων διὰ τὴν σωτηρίαν τῆς πατρίδος, ἥτις σᾶς προετοιμάζει στεφάνους ἀναλόγους τῶν ἡρωικῶν κατορθωμάτων σας. Ὑγιαίνοιτε.


Τρίπολις 22 ᾿Οκτωβρίου 1822

Ὁ ᾿Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Δικαῖος, ᾿Αντιπρόεδρος,

Ὁ Πρωτοσύγκελλος ᾿Αμβρόσιος
᾿Αναγνώστης Παπαγιαννακόπουλος
᾿Αναγνώστης Κοκκοράκης
Χαραλάμπης Περρούκας


Νικόλαος Τζανέτου
Δημήτριος Καλαμαριώτης
᾿Ιωάννης Γ. Οικονομίδης
Παναγ. Ποτήρας